SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
verb gick gått gången gångna, pres. går 1förflytta sig genom att växelvis flytta den ena foten fram­för den an­dra, som då hålls kvar mot under­laget vanligen med under­förstådd riktning fram­åt; om människa el. djur NollJFRcohyponympromenera 1cohyponym2springa 1cohyponymstiga 1cohyponymkliva gågatagå till fotsde gick runt sjön på två timmarhan kom gående längs kanalenderas ett­åring har nyss lärt sig gåhon gick av och an i rummetde är ute och går en stund före mid­dagenäv. i fråga om (fram- el. bortåtriktad) rörelse hos varelse, före­mål m.m.JFRcohyponympassera 1cohyponymförflytta gå hemdörren går ut­åthon var så stel att hon knappt kunde gå ur sängenen kula hade gått rakt i­genom rygg­radentåget gick för tre minuter sedanflaskan gick laget runtresan gick till Spanienspec. äv. om att av­lägsna sig gåendemåste du redan gå?spec.(tvingas) lämna sitt arbete över hundra man fick gå när före­taget lades nedäv. bildligt i fråga om an­dra typer av handlandehon har gått långt över sina befogenheterpolisen har inte mycket att gå eftergå (ngnstans)gå av stapelnsestapel 3 gå bakom knutenseknut 2 gå bet (på ngt)se1bet 2 gå brandvaktsebrandvakt gå dit näsan pekarsenäsa gå från klarhet till klarhetseklarhet gå för långtselångt 1 gå högse1hög 1 gå i betse2bet gå i bräschen för ngtsebräsch gå i däcksedäck 2 gå i författning om ngtse2författning gå i förvägseförväg gå i giftastankarsegiftastankar gå i god för ngn/ngtsegod 1 gå i gravense1grav 1 gå i land med ngtse3land 1 gå i ngns ledbandseledband 2 gå i ngns spårsespår 1 gå i puttenseputten gå i sjönsesjö 1 gå i ståse1stå gå i stöpetsestöp 2 gå i sömnensesömn gå i taket (av ilska)setak gå i verkställighetseverkställighet gå (in) i väggensevägg gå med håvensehåv gå mot strömmense1ström 1 gå ngn på nervernasenerv 1 gå ngn till handasetill handa gå och bada!sebada 1 gå på en minasemina gå på gatansegata gå på husetsehus 1 gå på knänaseknä 1 gå på kryckorsekrycka 1 gå på ngns linjeselinje 5 gå på pumpensepump gå på tokse3tok gå sin vägseväg 1 gå som en ankaha en vaggande gångskadan gjorde att han gick som en anka i flera veckor gå som katten kring (en) het grötinte våga gå rakt på sakbåde politiker och samhälls­debattörer gick länge som katten kring en het gröt när det gällde hbt-frågor gå (som) på molnsemoln gå (som) på rälsseräls gå sängvägensesängvägen gå till bottensebotten gå till botten med ngtsebotten gå till kungssekung 1 gå till sina fädersefader gå till storms mot ngn/ngtsestorm 1 gå till vilase1vila gå troll i ngtsetroll gå under jordensejord 2 gå under klubbanse1klubba gå ur tidensetid 1 gå vidare i textensetext 1 gå åt helskottasehelskotta gå åt pepparnsepeppar gå åt pipanse1pipa 2 gå åt skogenseskog gå över likse1lik 1 gå över stagsestag gå över styrse1styr gående bordsebord 1 ngt går ngns näsa förbisenäsa sedan 1000-taletrunsten, Hällestad, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)runform kiku (pret.), fornsv. ga; gemens. germ. ord, dock inte i isl. och gotiska; jfr gånga 2ha sin ut­sträckning (i viss riktning) el. mellan vissa punkter (som fram­går av samman­hanget); om väg el. ngt lång­sträckt före­mål, efter vilket rörelse ofta kan tänkas NollJFRcohyponym1leda 1cohyponym1löpa 2 E6:an går till Oslofjorden går långt in i landetäv. med ton­vikt på måttetJFRcohyponym1räcka 1cohyponym1nå 1 kjolen går till knänagå ngnstanssedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3ut­veckla sig NollJFRcohyponymförlöpa 1cohyponymavlöpa 2cohyponymtillgå 1 gå bragå galetså kan det gådet får gå som det vill med den sakenhur går det med läx­läsningen?det går fram­åt för före­tagetlaget har gått till­baka de senaste årengå SÄTTdet går ingen nöd på ngnsenöd 1 gå lös(t) påse1lös 1 gå om intetseintet gå som en dansgå mycket lättnär de väl fått klara instruktioner gick arbetet som en dans gå som smortgå utan besvärom allt går som smort är hon snart färdig arkitekt gå till spillosespillo gå vägenseväg 2 låt gå för det!selåta 3 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga4fort­löpande fungera särsk. på riktigt sätt; ofta om instrument el. apparat Nollgrammofonen går inte för till­fälletklockan går feläv. med ton­vikt på starten (då det inte är normal­fallet att före­målet i fråga är i­gång)larmet gårbandet gåräv. om mer abstrakta före­teelserhärja, vara i gång JFRcohyponymgrassera mässlingen går just nuåskan gick i för­middagsäv. i ut­tryck som an­ger resultatet av att ngt är i verksamhetgå med förlustgå (SÄTT)gå varmsevarm sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen5vara i viss situation ofta med rörelseföreställning; särsk. om person el. personifierad före­teelse Nollgå hungrigäv. i ut­tryck för regel­bunden när­varo vid viss verksamhet e.d.gå i skolangå i kyrkangå på gymnastikäv. i ut­tryck för viss egenskap, särsk. färgsalongen går i grönt och guldäv. mer abstrakthan trodde att han gick säker för hämnarna när han lämnat landetgå ADJ, gå i/på ngtgå i barndomsebarndom visa/se vad ngn går förvisa/se hur­dan ngns karaktär eller kapacitet äräntligen har hon fått en roll där hon får visa vad hon går för sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen6vara möjlig(t) Nolljag tror att det går att av­hjälpa feletdet skulle aldrig gå att förfalska hennes namn­teckningäv. med konstruktionsväxlingsjön gick inte att se i dimmangå att+Vsedan 17807före­ta sig viss handling som fram­går av samman­hanget Nollhan gick i borgen för bror­sonenhan var beredd att gå ed på att det var santäv. försvagat, ibl. anv. som rent utfyllnads­ordupp­nå (viss) ny situation eller ngt mål han har gått och gift siggå och bli förkyldgå (ngt), gå (i ngt), gå (och+V)gå till vägase1väga sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen8regel­bundet erbjudas till beskådande särsk. om teater­pjäs el. film NollJFRcohyponymge 5cohyponymuppföra 3cohyponymspela 2 Hamlet går på Folkangå ngnstanssedan 17599ha åt­gång om vara i fråga om försäljning etc. Nollgruppens nya cd går ganska bragå SÄTTsedan 188110kunna inne­fattas i ngt; om mindre mått­enhet i förhållande till större NollJFRcohyponymrymma 1cohyponyminnehålla 1 det går tio deciliter på en literdet går hundra öre på en kronagå i/på ngtsedan 152311i vissa ut­tryck bli orgasm vard.psykol.det gick för tidigt för honomgå för ngnsedan åtm. 1960-taletSubst.:vbid1-176482gående (till 1 + 7); 1gång (till 1 + 4) Uttrycket gående bord är naturligtvis egentligen ologiskt men har vissa paralleller: konsulterande expert, i skrivande stund. Alla dessa uttryck är sedan länge helt etablerade i svenskan.