publicerad: 2021  
-aktig -aktigt -aktiga
-akt·ig
adjektiviskt slutled
ofta något ned­sättande med subst., adj. el. verb som för­led som liknar den varelse, före­teelse, egenskap etc. som an­ges av för­ledet
JFR -artad
blåaktig; dåraktig; pojkaktig; snobbaktig; svinaktig; sötaktig; urskogsaktig
spec. med av­seende på ämne
blyaktig; glasaktig; kalkaktig
äv., sär­skilt när för­ledet betecknar något abstrakt som har fallenhet för eller benägenhet till det som an­ges av för­ledet
äv. mera all­mänt karakteriserande och försvagat
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska -aktogher; av lågtyska achtich med samma betydelse; av samma urspr. som -haftig i t.ex. manhaftig