publicerad: 2021  
någon neutrum något, plural några
även vardagligt
nån neutrum nåt, plural några
pronomen
`gon el. nån´
1 i substantivisk an­vändning en­skild person eller före­teelse som inte är närmare känd eller an­given
MOTSATS ingen
det kommer någon; något har hänt; kan någon säga vad klockan är?; har du något som hjälper mot huvud­värk?
i vissa ut­tryck ibland med an­tydan om fram­stående ställning eller dylikt; ofta obetonat
efter fram­gången med dikt­samlingen kände hon att hon äntligen var någon; han tror visst att han är något
äv. vid inte närmare beskrivet ur­val ur viss grupp eller dylikt
någon av er måste ha glömt att släcka ljuset; några i publiken kan­ske har hört detta för­ut
ha något visst se viss
kära nån! se kär
så god som någon se god
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska nokon, naghan; nordiskt ord, samman­dragning av urnord. ne wait ek hwariR 'inte vet jag vem'
2 vanligen i adjektivisk an­vändning som har liten om­fattning eller lågt an­tal ofta som ett slags mått
hon talar svenska med någon brytning; ett par fimpar och några avbrända tänd­stickor; vi var några stycken som satt kvar efter­åt och diskuterade; en röd färg som drar något åt blått (adverbial); sakta farten något (adverbial); han var något skallig (adverbial)
ibland som under­drift mycket
hon var något upp­rörd över för­olämpningen (adverbial)
äv. om under­förstådd före­teelse
jag visste inte om du hade till­räckligt med tallrikar så jag tog med mig några extra
spec. om före­teelse som inte är allt­för liten
hon kan väl något om hur man gör hem­sidor
äv. om person el. före­teelse av inte närmare känd el. an­given beskaffenhet
av någon an­ledning gillade han inte förslaget; han gav aldrig något skäl för sin begäran; har vi fått några bud på lägenheten?
äv. i vissa ut­tryck som an­ger ett an­tal av en el. en aning fler
hon var någon centimeter kortare än jag; du kan väl ringa någon (enda) gång
det låter något, det se låta
där sa du något se säga
inte på några vill­kor se villkor
något så när hyggligtde försöker löp­träna något så när regel­bundet
några och var­dagligtdrygthan är några och fyr­tio, hög­utbildad och fler­barns­far
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)