publicerad: 2021  
post posten poster
post·en
substantiv
[pås´t]
1 knappast plur. (sam­hällelig) organisation för befordran av brev och andra försändelser från av­sändare till mot­tagare
jobba på posten; skicka brevet med posten
äv. mest historiskt postkontor
gå till posten och hämta ut paketet
elektronisk post system för sändning av med­delanden mellan dator­användare, e-postpappers­brev har i många fall er­satts av elektronisk post
(komma) som ett brev på posten se brev
ryska posten en lek där del­tagarna (turvis) ställer sig bak­om en dörr och begär att få ut­föra något (o)behagligt gent­emot en mot­partpå klass­festen lekte de ryska posten och dansade tryckare
belagt sedan 1655; av franska poste 'post(befordran); post­skjuts'; av ita. posta 'avställningsplats; skjuts­håll; brevpost'; till lat. po´nere 'sätta; ställa; lägga'; jfr ur­sprung till ponera, postiljon
2 sällan plur. försändelser som befordras av post­väsendet och i sista ledet normalt av brev­bärare
postbil; postutbärning; brevpost; flygpost; tjänstepost
in­kommande post; ut­gående post; sortera posten; öppna dagens post
posten kommer vid tio­tiden
äv. något ut­vidgat
kolla sin post i datorn
ibland äv. postutbärning(stur)
paketet kom med posten
belagt sedan 1597
3 bok­fört belopp i räkenskaper
en post på 10 000 kronor som revisorn ville ha en förklaring till
äv. om viss mängd av värde­papper eller dylikt
äv. om en­skild enhet i andra samman­hang
en post i data­mängden hade fallit bort
belagt sedan 1625; av franska poste, ita. posta i bet. 'av­satt penning­summa'; urspr. samma ord som post 1
4 varuparti
virket såldes i större och mindre poster
belagt sedan 1626; se ur­sprung till post 3
5 vanligen i sammansättn. upprättstående, stolp­liknande an­ordning särsk. om lod­rät del av dörr el. fönster­karm
dörrpost; fönsterpost; sängpost
äv. om vissa mer komplicerade an­ordningar vars synliga del är en så­dan an­ordning
belagt sedan ca 1490 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska poster 'fönsterpost; fönster­ruta'; av lågtyska post med samma betydelse; av lat. pos´tis 'dörr­post'
6 sär­skilt militär­väsen an­visad plats för ut­förande av visst upp­drag, vanligen av vakt­karaktär
() post posten (som någon)
stå på post vid bron; en soldat som stupade på sin post
äv. bildligt, sär­skilt (finare) befattning
ambassadörspost; ordförandepost; partiledarpost
en tung post; en ledande post; en hög post; till­träda en post; be­kläda en post; lämna sin post
sitta på posten som finans­minister
belagt sedan 1669; via tyska el. franska av ita. posto 'ut­ställd (vakt)'; av samma urspr. som post 1; jfr ur­sprung till posto
7 posterande soldat el. par av soldater
posten av­löses efter två timmar
belagt sedan 1679; se ur­sprung till post 6