publicerad: 2021  
adress adressen adresser
adress·en
substantiv
adress´
1 (upp­gift om) platsen för någons bo­stad eller verksamhet vanligen an­given med gata och husnummer men ibland med box­nummer
adresslista; besöksadress; hemadress; postadress; sommaradress
adressen (till någon/något)
adressen (till någon)
adressen (till något)
fast adress; hemlig adress; rätt adress; namn, adress och telefon­nummer; adressen till firman stod inte i telefon­katalogen; har du hennes adress?
äv. bildligt av­sedd mot­tagare
han vidare­befordrade med­delandet med adress ord­föranden
äv. med konstruktions­växling
detta sagt med adress till bostads­ministern
äv. lagrings­plats för informations­mängd i datorminne
e-postadress; ip-adress
belagt sedan 1716; av franska adresse med samma betydelse; till lat. addirectia´re 'rikta sig till'; jfr ur­sprung till 1direkt 1, dressera
2 kollektiv tack- eller lyck­önsknings­skrivelse vanligen till någon jubilerande, nyutnämnd etc. person
hyllningsadress
en adress (till någon)
äv. om formell skrivelse av annat slag, ofta inne­hållande vädjan eller dylikt
massadress
belagt sedan 1837