SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLIKVIDERA a3v~lik1vide2ra l. ~li1k- (a`f-liquidera Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
1) jfr AF II 7.
a) (numera föga br.) fullständigt betala l. slutbetala (skuld, räkning osv.). De som .. äro skyldige uti afl. Bryggaren .. Hesses Sterbhus, behagade .. skulderna afliquidera och betala. SP 1780, s. 912. Till afliqviderandet af min hyra .. nödgades (jag) försälja mina .. örringar. Cederborgh OT 1: 44 (1810). Afliqviderandet af .. skulder. SPF 1: 171 (1811). Han sade sig hafva afliqviderat skräddarräkningen. Kindblad (1867). Anm. Det är stundom svårt att afgöra, om denna bet. l. 2 a åsyftas.
b) (föga br.) fullständigt betala l. slutbetala (fordringsegare). Han har a(fliqvider)at alla sina borgenärer. Meurman (1846).
2) jfr AF II 5.
a) (föga br.) småningom l. i flere poster betala (skuld o. d.); afbetala. En del af stående statsinkomster kunna .. anslås till afliqviderande af upptagna statslån. Nordström Cred. 62 (1853).
b) (föga br.) afbetala (del af skuld). Almqvist (1842).
Spoiler title
Spoiler content