SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFVITTRING a3v~vit2riŋ (a`fvittring Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AFVITTRA, v.1
1) motsv. AFVITTRA 1. Förrätta afvittring. Viger Prest enkling, eller enka, förr än afvitring lagliga skedd är; miste embete sitt. GB 12: 1 (Lag 1734). Genom afvitringen göres veterligt, huru mycket, som rätteligen tillhör den döda makans arfvingar. Med afvitring menas nemligen intet annat, än bodelning mellan dessa och den efterlefvande makan. Schrevelius 3: 17 (1849, 1858). Poignant i NF 1: 234 (1875).
2) motsv. AFVITTRA 2. Afvittring kallas den landtmäteriåtgärd, hvarigenom skogarna i vissa län uppmätas och skiftas mellan de enskilde och Kronan. Kôersner Polit. handlex. (1883). — jfr SKOGS-AFVITTRING. — särsk.
a) motsv. AFVITTRA 2 a β α'. Deras (dvs. allmänningarnas) afvittring ifrån angräntzande Byägor. Förordn. 12 Dec. 1734, mom. 1.
b) motsv. AFVITTRA 2 a β β'. I Kameral Lagfarenheten betyder Afvittring afskiljandet af sådan mark som ett redan upptagit heman antingen besitter utöfver sin rätta rågång, eller har utöfver sitt hemantals behof, hvilken mark under namn af Öfverloppsjord är Kronan tillerkänd. Rabenius Kam. § 159 (1825, 1832). Juhlin-Dannfelt (1886).
c) (mindre br.) konkret = AFVITTRINGS-INSTRUMENT 2. Förordn. 12 Dec. 1734, mom. 12. Dalin (1850).
3) (†) motsv. AFVITTRA 3; konkret: afsöndring, sekret, exkrement(er). Insecters afvittringar. O. af Acrel Præs. i VetA 1793, s. 22.
Ssgr: (2) AFVITTRINGS-ARBETE310~020. Fischerström 1: 74 (1779). Thelaus Skog. 77 (1865).
(1) -BEVIS~02. Afvittrings Bevis til Lysnings och Vigsels erhållande. Förordn. o. taxa 23 Maj 1733, s. A 4 a. Sv.-fin. lagt. (1883).
(2) -DOMARE~200. (Afvittrings-) Rättens ordförande kallades afvittringsdomare. Poignant i NF 1: 236 (1875).
(2) -FÖRRÄTTNING~020. Landtm. förf. 1: 152 (1780). SFS 1856, nr 37, s. 3. SAOB (1870).
-INSTRUMENT~102.
1) motsv. AFVITTRA 1: skriftlig handling, som utvisar, att afvittring egt rum. Backman Lags. 1: 45 (1831). PT 1892, nr 48 B, s. 2.
2) motsv. AFVITTRA 2: af vederbörande afvittringslandtmätare upprättadt dokument öfver af honom verkställd afvittring. Förordn. 12 Dec. 1734, mom. 1. Stadga 8 Febr. 1824, mom. 18. NF (1875).
(2) -KARTA~20. SFS 1880, nr 53, s. 3.
(2) -LAG~2, n. Hemmansägarne i afvittringslaget. SFS 1856, nr 37, s. 3.
(2) -LANDTMÄTARE~0200. Landtm. förf. 1: 153 (1780). (Konungens) Befallningshafvande skola anvisa Afvittrings Landtmätarne deras arbets-stationer. Stadga 8 Febr. 1824, mom. 11. SFS 1880, nr 53, s. 1. jfr: Kungörande af ansökningstid till ledig Afvittrings- eller Storskiftes-Landtmätarebefattning. SFS 1854, nr 82, s. 4.
-MÅL~2. särsk. till 2: Fåhræus Handb. 93 (1864).
(2) -RÄTT~2. Landtm. förf. 1: 87 (1772). Afvittringsrätt, domstol för behandling af skogsafvittringsmål. Poignant i NF (1875).
(2) -SKALA~20. landtm. Alreik 60 (1843).
(2) -STADGA~20. Afvittringsstadgan den 10 Febr. 1824 (titel). SFS 1856, nr 37, s. 3. NDA 76 (1876—77).
(2) -VERK(ET)~2. samtliga de anstalter, som afse egojords afvittring. Stadga angående Afvittrings-verket i Jämtland .. Gifven .. den 8 December 1820 (titel). SFS 1876, Bih. nr 30, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content