SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTIE ak4tsie l. ak4sie (a´ctie Weste (1807), àkktsie Almqvist (1842), ácktsie Dalin (1850)), r. l. m. (m. Weste, Almqvist, Dalin; Lundell (1893)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af holl. actie, t. aktie; jfr fr. o. eng. action; se för öfr. Kluge, Darmesteter samt Noreen Orddubbl. 9]
1) insats l. andel i ett af flere personer l. ett bolag sammanskjutet kapital för drifvande af handels- l. industriföretag o. d. Bolagets aktier stiga l. falla [jfr fr. les actions haussent, baissent]. Aktierna stå högt l. lågt, stå under l. öfver pari. Aktierna äro begärliga. Belåna, pantsätta, öfverlåta aktier. Jobba med aktier. Utsläppa aktier i marknaden. Grunda l. ställa ett företag på aktier. Bortsälia sin Actie eller Andeel i Compagniet. Schroderus Uss. G 4 b (1626). Svenska Ostindiska Compagniets Actier. PT 1758, nr 11, s. 4. Compagniets egen fond .. indelas uti Siutusende Tuhundrade Actier eller Lotter. Privil. f. en allm. diskontinrättn. 1773, s. 4. Actier utan all ända i Södertelje Canal. Kexél 1: 94 (1788). Hvarje Actie (kommer) .. at ställas på Ethundrade Riksdaler. Kungör. ang. et nyt discont-contoir 1792, s. 4; jfr 2. Inbetalning å aktie. SFS 1848, nr 43, s. 3. Bolag, hvars aktier ställas till viss man. Därs. En actie utmärker .. icke annat, än en fordran, till följd hvaraf egaren har rättighet, att, för vissa gjorda tillskott, enligt bolagsreglorna, komma i åtnjutande af de årliga utdelningarne af bolagets vinst äfvensom af slutfördelningen af alla bolagets tillgångar, då bolaget upplöses. Olivecrona Lagb. gift. 139 (1851). Klockan fem (voro) .. alla aktierna tecknade. O. Wijkander Onkel Sam 37 (1875). Placera i aktier. Björkman (1889). Utdelning med 50 kr. per aktie. PT 1896, nr 100, s. 1. — jfr BANK-, GRUND-, JÄRNVÄGS-, PREFERENS-, STAM-AKTIE m. fl.; jfr äfv. AKTIE-BOLAG.
2) dokument l. skriftligt intyg, som angifver innehafvarens på grund af hans gjorda insats vunna andel i aktiebolagets förmögenhet o. hans däraf följande rätt till motsvarande andel i den årliga vinsten. SFS 1835, nr 32, s. 11. NF (1875). Egare af till innehafvaren stäld aktie .. skall .. emot qvitto aflemna den eller de aktier, för hvilka han vid stämman vill utöfva rösträtt. PT 1896, nr 100, s. 1. Aktierna af serien B .. kunna .. (efter viss tid) af bolaget inlösas. Därs. nr 135, s. 1; jfr 1.
Anm. till 1 o. 2. I vissa fall är det svårt att afgöra, om språkprofvet bör föras till 1 l. 2.
3) bildl., bl. i pl.; om en persons l. saks ställning l. position enl. andra personers uppfattning l. i andra personers ögon; anseende. Porthan Bref 1: 137 (1794). Tro .. ej, at .. mina actier stå fullkomligen väl. Leopold i 2 Saml. 8: 103 (1796). Nu stego .. hans aktier på detta håll. Crusenstolpe Mor. 3: 291 (1841). Stärka sina aktier. Schück Sv. lit.-hist. 1: 423 (1889). Protektionismens aktier voro i stigande inom landet. De Geer Minnen 2: 276 (1892).
Ssgr (i allm. till 1): AKTIE-BANK300~2. Offentliga bolagsbanker, grundade på aktier, med ansvarighet endast efter hvarje delegares tecknade summa, .. hvilka skulle benämnas Aktie-banker. Frölich hos Skogman Bank II. 2: 28 (cit. fr. 1835). Schybergson 2: 443 (1889). jfr PANT-AKTIEBANK.
-BELOPP~02. Nordström Cred. 266 (1853).
-BOK~2. register öfver aktieegare. FFS 1889, nr 42, s. 3.
-BOLAG, se d. o. —
-BREF~2. = AKTIE 2. DA 1824, nr 200, s. 2. Schrevelius 2: 634 (1849, 1857). PT 1896, nr 100, s. 1.
-EGARE~200. Vara stor aktieegare i ett företag. Ostindiska Compagniets ActieEgare. SP 1780, s. 418. Aktieägarne i Södertelje Kanal. DA 1824, nr 24, s. 1. Rosenberg 85 (1878). jfr AKTIONÄR.
-FÖRETAG~102. Åstrand (1855). Hedberg Fam. Ben. 93 (1866).
-INNEHAFVARE~10200. SFS 1835, nr 32, s. 3. Jungberg (1873).
-JOBBERI~102. —
-KAPITAL~102. Sv:s R:s ständers bevilln. 15 Juni 1800, s. 83. PT 1896, nr 135, s. 1.
-KRÄMARE~200. Stock-jobber, actie-krämare. Serenius (1734).
-KUPONG~02. kupong, som åtföljer aktiebref. Dalin (1850). FFS 1862, nr 15, s. 5. NF 1: 333 (1875).
-KURS~2. —
-LAG~2, r. l. m. Hagströmer Aktieb. 252 (1872).
-MARKNAD~20. Schulthess (1885).
-MÄKLARE~200. Jungberg (1873). Wenström o. Lindgren (1889, under share-broker).
-RÄTT~2. rätt till (andel l. vinst på grund af) aktie. SFS 1848, nr 43, s. 3.
-STOCK~2. Nästan hela aktiestocken finnes på en hand. jfr STOCK, sbst.2
-SVINDEL~20. Åstrand (1855). NF 10: 934 (1886).
-SVINDLARE~200. —
-VINGLARE~200. Björkman (1889).
-VINGLERI~102.
Spoiler title
Spoiler content