SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFRIELSE befri4else, i Sveal. äfv. 0302 (befri´else Weste; befr`iälse Almqvist), r. l. f. (m. Sahlstedt, Almqvist); best. -en; pl. -er.
vbalsbst. till BEFRIA, v.1. — särsk.
1) till BEFRIA, v.1 1. Ändtligen slog för fången befrielsens timme. — bildl. om döden, tänkt ss. en frigörelse från lidanden o. d. (Stagnelius) öfverlefdes af de gamla föräldrarne, till hvilka tidningen om sonens befrielse kom mer som en fridshelsning än som ett sorgebud. Böttiger 5: 323 (1871).
2) till BEFRIA, v.1 2: fritagande, frikallande; frihet. Befrielse från terminsafgifter åtnjutes af 25 lärjungar. Förutan någon tillökning af lön eller befrielse ifrån vanlige sysslor. RF 1719, § 18. Befrielse från saltskatten. Cronholm Lig. 16 (1839). Åtnjuta befrielse från .. umgälder, onera och servituter, dagsverksskyldighet, beväringstjenst. Dalin (1850). Från föreskrifven undervisning och öfning i sång, äfvensom i gymnastik och vapenföring, må rektor .. kunna medgifva befrielse. SFS 1878, nr 53, s. 4. jfr ANSVARS-, SKATTE-BEFRIELSE. — särsk.
a) (numera föga br.) till BEFRIA, v.1 2 d. (Jag) beder .. til mit samvetes befrielse, at i Protocollet införes (följ.). 2 RARP 5: 482 (1727). Weste (1807).
b) (ny anv.) till BEFRIA, v.1 2 e. (Denna) känsla, att hon icke längre var så helt ensam(,) .. gaf befrielse och lättnad och ljus. Hallström Thanatos 146 (1901).
3) till BEFRIA, v.1 4.
a) (†) till BEFRIA, v.1 4 a. Domaren .. är .. förbunden, at med samma omsorg bringa fram i dagsliuset, hvad som tienar til then angifnas befrielse, som thet hvarigenom han kan bindas til gierningen. Nehrman Pr. cr. 187 (1759); jfr 2 c. Det goda, som någon kunde hafva giort (före rättfärdiggörelsen) .., räknas honom dock icke til rätfärdighet och befrielse. Nohrborg 465 (c. 1765).
b) (numera föga br.) till BEFRIA, v.1 4 c: försvar; rättfärdigande. Anföra något til sin befrielse. Weste (1807).
Ssgr: A: (jfr 3 a) BEFRIELSE-BREF. (†) At Ammiralitets-Fiscalen må hafva frihet at tiltala (dvs. åtala) vice Ammiralen .., utan at Kongl. Maij:ts befrielsebref skall ligga .. i vägen. 2 RARP 2: 364 (1723).
(3 a) -DOM. (†) Man .. afbidar befrielse-domen, innan man anställer Reconvention. Nehrman Pr. cr. 275 (1759).
(1) -KRIG0300~2. Gustaf Vasas befrielsekrig. Grekeland. Sista posten medför inga .. nya facta angående befrielsekriget. DA 1824, nr 266, s. 1.
(1) -VERK~2. Ekelund Fäd. 1: 121 (1829, 1833). (Det italienska) folket .. dignar under de skattebördor, som det i följd af befrielseverket (1860) måst åtaga sig. Svensén Jorden 328 (1886).
B (†): (3 a) BEFRIELSES-UTSLAG. Flintberg Lagf. 6: 413 (1807).
Spoiler title
Spoiler content