SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1906  
BESÖKELSE besø4kelse, i Sveal. äfv. 0302 (besö´kelse Weste; bes`ökälse Almqvist), r. l. f. (m. Weste, Lindfors (1815), Almqvist); best. -en; pl. (numera knappast br.) -er.
Etymologi
[jfr ä. d. besøgelse]
vbalsbst. till BESÖKA. — särsk.
1) till BESÖKA 5, i förb. (jungfru) Marie besökelse (jfr BESÖKELSE-DAG samt första språkprofvet under BESÖKA 5). Jungfru Mariæ besökelse, Visitatio Mariæ virginis. Schultze Ordb. 4677 (c. 1755). Å skålens sidor, som äro raka, föreställas .. Marias bebådelse och besökelse (m. m.). Brunius Gotl. konsth. 3: 146 (1866). — särsk. (fordom) elliptiskt för Marie besökelsedag. Tree wårfru dagar, som äro Kyndermessa, Marie bebodelse .. och Visitationis, thet är Marie besökelse, Sommestädz hålles thenne wårfrudagens Historia på dyra wårfru (dvs. jungfru Marie himmelsfärdsdag, den 15 aug.). L. Petri Kyrkoord. 46 b (1571).
2) (†) till BESÖKA 6. Främmande Landz besökelser förhindrade Regementz Dieffuulen. Phrygius Föret. 16 (1620). — särsk. till BESÖKA 6 c. Then Helge Nattwardsens besökelse. Schroderus Osiander 1: 335 (1635) [jfr mlat. visitatio]; jfr BESÖKA 6 c β. Helgedomarnas Besökelser. Därs. III. 2: 140.
3) (i religiös stil) till BESÖKA 7. Dig (Gud) förutan kan jag icke lefva, utan Din besökelse kan jag icke bestå. Carling Kempis 296 (1827). Denna besökelse hade dock icke varit så stor, om den vore blott en händelse, som tillhörde förflutna dagar. Rudin 2 Evigh. 1: 277 (1885, 1887; i fråga om Jesu uppträdande o. verksamhet). Karelska bygden har .. hört till de mera efterblifna, men nu synes för henne ha inträdt en tid af andlig besökelse. J. Ternstedt i Läsn. f. sv. folket 1903, s. 276.
Ssgr: A: (1) BESÖKELSE-BREF. (†) bref hvarmed man uppvaktar ngn o. som ersätter ett personligt besök; artighets- l. höflighetsskrifvelse; jfr BESÖK-BREF o. BESÖKA 5 b. A. J. Gothus Thes. ep. 3: 73 (1619).
-DAG0300~2. (besökelses- Hof Dial. vestrog. 307 (1772: Marie besökellsess dag))
1) [jfr d. Mariæ besøgelses dag, äfvensom mlat. dies visitationis (Mariæ)] (fordom) till 1, i förb. (jungfru) Marie besökelsedag, dag som firades till minne af jungfru Marias besök hos Elisabet (enl. Luk. 1: 39), den 2 juli (jfr dock citatet från 1571 under BESÖKELSE 1 slutet). Kyrkol. 14: 1 (1686). Mariæ Besökelse dagh. Eljest af de gamla uthi des bref kallat Wårfrudagh Visitationis infallen den 2 Iulij, begången medh prång, som de större Hälgder. Dijkman Ant. eccl. 140 (”108”) (1703). Mariä-Besökelsedag, Skiärtorsdagen, Aposteldagarne .. varda til firande såsom Helge- och Predikodagar indragne: kommande thenna ändring, at med nästa år taga sin början. Förordn. 4 nov. 1772, s. 3. NF 7: 1441 (1884).
2) till 3. Det var det nådeliga året, det stora jubelåret, som var kommet, den stora besökelsedagen, till en början för Israels folk. Rudin 2 Evigh. 1: 277 (1885, 1887).
(1) -KLOSTER~20. (föga br.) kloster tillhörande besökelseorden. Nunnorna, eller Besökelse-Klostret. Björn (1794; titel, fr. Les visitandines).
(1) -NUNNA~20. nunna af besökelseorden. Besökelse-nunna, visitandine. Weste (1807). NF 17: 1217 (1893).
(1) -ORDEN~20. [benämningen föranledd af jungfru Marias besök hos Elisabet] år 1610 grundlagd nunneorden med hufvudsaklig uppgift att besöka sjuka o. fattiga (sedermera äfv. att undervisa kvinnlig ungdom). L'ordre de la Visitation Marie Besökelse-Orden. Björkegren (1784; under visitation). Weste (1807).
(2) -ORT. (†) (Han har) denna sommar ej en enda gång besökt hvarken Manilla, Brunnen, Rosendal eller Fiskartorpet, dessa hans så behageliga besökelseorter. C. C. Gjörwell (1809) i Sv. mem. o. bref 2: 256.
(3) -TID~2. Hvarje slägte och menniska har under sin tid sina särskilda besökelsetider. Rudin 1 Evigh. 1: 323 (1872, 1878).
B (†): BESÖKELSES-DAG, se A.
Spoiler title
Spoiler content