SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BILLIGTVIS bil3ikt~vi2s, adv.
Etymologi
[jfr d. billigvis, holl. billijkerwijze o. t. billigerweise]
adv. till BILLIG 1 (o. 3): rättvisligen; om rättvisa skall l. skulle ske; såsom rättvist l. skäligt är; jfr BILLIGT 1 a. G. Adlersparre i LBÄ 14—15: 141 (1798). Den faderliga myndigheten .. är .. mindre bunden i valet af .. straffen, än denna sednare (dvs. den borgerliga) bör billigtvis vara. Leopold 3: 270 (1799, 1816). Jag mottog (biskops-)tjensten efter tvenne extra nådår. Det samma bör ej billigtvis kunna nekas min enka. Tegnér 6: 184 (1832). Konsumenternes rätt och bästa (torde) billigtvis påkalla det afseende, att (osv.). AB 1845, nr 262, s. 3. — särsk.
a) till BILLIG 1 a γ: med rätta, med fog; äfv. allmännare: med skäl, på goda grunder; jfr BILLIGT 1 a α. En blott dilettant som jag fruktar billigtvis att bli tadlad för det, hvarmed han ej sökt någon ära. Tegnér 5: 59 (1809). Man kan icke .. billigtvis begära, att en gammal landtprest, nedtryckt af näringsomsorger för sig och de sina och dessutom upptagen af en mödosam tjenstgöring, sjelfmant och af egen drift skulle följa literaturen. Dens. 4: 347 (1837). Jag (hade) blifvit alltför ung framdragen för att billigtvis kunna göra anspråk på att där jag var få förblifva i ro till döddagar. De Geer Minnen 1: 164 (1892).
b) (numera föga br.) till BILLIG 1 a δ: såsom tillbörligt är l. var; såsom man kan l. kunde fordra l. vänta. Drottningens förmälning .. var billigtvis föremålet för alle des undersåtares önskan. Schönberg Bref 2: 151 (1778). (Jag blef placerad vid general Gneisenaus bord,) hvarefter jag .. billigtvis grep mig an att intressera i proportion till mitt äreställe. Atterbom Minnen 613 (1819). (Prosten grefve F. B. v. Schwerin) stod billigtvis i spetsen för nya (politiska) skolan, som var opposition. Snällp. 1848, nr 2, s. 3. — med ngt skämtsam anstrykning: naturligtvis. Tryckarkonsten / Nyss uppfanns af en Doktor söderut, / Som — billigtvis — blef tagen af Hin Håle. Atterbom 1: 24 (1854).
Spoiler title
Spoiler content