SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFFEKTIV ef1äkti4v, stundom e1-, ngn gg äf1-, äv. -ek-, stundom, i sht i södra Sv., 30~2 l. 40~1 (äffäckti´v Dalin), adj. -are. adv. -T. Anm. Förr användes ss. adv. dels den lat. formen effective (Biurman Brefst. 131 (1729), Wenström o. Jeurling (1891) m. fl.), dels den fr. formen effectivement (Swedberg Schibb. 267 (1716), Sahlstedt (1769), Ekbohrn Främ. ord (1868) m. fl.).
Ordformer
(förr vanl. skrivet effect-)
Etymologi
[jfr t. effektiv, eng. effective, fr. effectif, av lat. effectivus, verksam, senlat. äv.: verklig, till stammen i p. pf. av efficere (se EFFEKT)]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. lat.] motsv. EFFEKT 2: som medför avsedd verkan l. avsett resultat, verkningsfull; verksam, kraftig. Den omsorg, hvarmed materielen behandlades, var .. icke tillräcklig för att göra flottan effektif. Gyllengranat Sv:s sjökr. 1: 259 (1840). En mycket effektiv kontroll. Ped. tidskr. 1892, s. 82. Lüder's Skruf-Lyftblock .. äro faktiskt de säkraste och mest effektiva som i marknaden förekomma. Sonessons katal. 1895, s. 102. Ett effektivare försvar för Gotland. PT 1898, nr 103, s. 3. (Denna revolver) är en mycket effektiv liten pjäs. Hallström N. nov. 95 (1912). — särsk.
a) [jfr motsv. anv. i eng. o. fr.] (föga br.; jfr dock nedan) om person: som utvecklar en verksamhet svarande mot hans (hennes) särskilda l. speciella uppgift(er) l. ställning; som är (ngt) till gagnet o. ej blott till namnet; dugande. (Jag) önskar .., att regeringen måtte förstärkas med en effektiv justitieminister. A. O. Wallenberg i 1 kam. prot. 1878, nr 3, s. 15. Hr. O. A. visade sig vara en synnerligen effektiv dubbelspelare. DN 1916, nr 16561, s. 6 (i fråga om tennisspel). — särsk. (numera bl. i Finl., men där fullt br.): som (fortfarande) är i verksamhet, som (ännu) är i tjänst, aktiv (se AKTIV, adj. 1); jfr 2. Effectiv major af kongl. maj:t lifgarde. Kurck Lefnadsm. 143 (1705). SC 3: 79 (1822). Effektiv medlem (av en förening o. d.). Cannelin (1912).
b) sjömil. i förb. effektiv blockad (se BLOCKAD 2); jfr 2.
c) tekn. i förb. effektiv hästkraft, om hästkraft använd ss. mått på en kraftmaskins osv. nyttiga effekt (jfr EFFEKT 4 b). NF 7: 305 (1883). N. Kjellberg i Läsn. f. sv. folket 1911, s. 307. Effektiv strömstyrka, spänning, om (å mätinstrument direkt avläst) för tekniskt bruk användbar strömstyrka resp. spänning hos växelström. Vill någon utföra elektrisk anläggning, der största effektiva spänningen öfverstiger två hundra femtio volt, .. söke Konungens tillstånd. SFS 1902, nr 71, s. 2.
2) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. senlat.] verklig, som i verkligheten föreligger l. existerar, faktisk, egentlig, reell; ofta svårt att skilja från 1. Skonertar och små briggar, som .. ofta, till betydligare belopp än deras effektiva last, medhade assignationer och kredit, för att åter importera utländningens småkram och glitter. Runeberg 4: 159 (1833). Man (finner) i occidenten en jarl, rikshofmästare, .. chef för konungens hof med dess inkomster, och krigare, samt således disponent af den effektiva makten, .. stäld bredvid konungen. Geijer I. 6: 29 (1839). (Barns) effektiva arbetstid får ej öfverskrida 6 timmar, afdelade genom en rast af minst 1/2 timme. NF 19: 337 (1895). — särsk.
a) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] handel. i vissa förb. Effektiv betalning, betalning i det myntslag varå en betalningsförbindelse lyder. Fliesberg o. Stiernström Växellära 148 (1901). Effektiv vara, vara som är avsedd att levereras omedelbart l. inom kort tid efter träffat köpeavtal; äv.: vara som, i motsats till förh. vid s. k. differensaffärer, är avsedd att verkligen levereras. Åstrand (1855). Den nordamerikanska marknaden för spannmål har gått tillbaka ... Den matta tendensen gäller dock blott för effektiv vara och för de närmaste terminerna. SD(L) 1916, nr 120, s. 11. Effektiv ränta, ränta som ett värdepapper giver i förh. till dess inköps- resp. realisationspris; motsatt nominell ränta. Ju svårare ett värdepapper är att afyttra, desto högre effektiv ränta måste köparen däraf betinga sig. K. Wicksell hos Fliesberg Handb. f. köpm. I. 2: 353 (1899). Effektivt värde, vid en viss given tidpunkt föreliggande värde, realisationsvärde; motsatt nominellt värde; jfr EFFEKTIV-VÄRDE. Effektiva värdet är obligationens verkliga värde på grund af den ränta, den lämnar på kapitalet. K. Wicksell hos Fliesberg Handb. f. köpm. I. 2: 360 (1899).
b) mil. Effektiv styrka, en armés (vid en viss tidpunkt) verkligen förefintliga l. disponibla styrka; jfr EFFEKTIV-STYRKA. Effektiva styrkan af arméen lärer .. ej öfverstigit 15,000 man. Adlerbeth Ant. 1: 190 (c. 1792). 2 NF 19: 926 (1913). jfr: En krigshär af 50 000 effective man. Serenius (1734; under effective, adj.) [jfr ä. eng. an army of 50000 effective men, fr. une armée de trente milles hommes effectifs]; jfr 1 a.
c) [jfr motsv. anv. av ä. eng. in effect, fr. en effet] (†) ss. adv.: i verkligheten, i realiteten, realiter. Dalin (1850). (Att döma av nämnda beräkning) borde effektivt bergverksdriften .. icke .. hafva vållat skogstillgångens aftagande. Johansson Noraskog 2: 375 (i handl. fr. 1850).
Ssgr (till 2): (jfr 2 b) EFFEKTIV-STYRKA103~. effektiv styrka. AB 1865, nr 99, s. 4.
(jfr 2 a) -VÄRDE. effektivt värde. K. Wicksell hos Fliesberg Handb. f. köpm. I. 1: 24 (1897).
Spoiler title
Spoiler content