SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1919  
FADERLIGHET fa3derlig~he2t, r. l. f.; best. -en; pl. (i bet. 2) -er.
Etymologi
[fsv. fadhirlikhet, fadherlighet; jfr d. faderlighed, mnt. vaderlicheit, mht. vaterlicheit, t. väterlichkeit]
egenskap(en) l. förhållande(t) att vara faderlig, äv. att vara fader.
1) till FADERLIG 3: egenskap(en) l. förhållande(t) att vara faderlig; kärleksfullhet, välvilja; i fråga om ton l. min ofta: beskyddande nedlåtenhet o. d. Serenius (1734; under father, v.). Att uppmana en mensklig regerings faderlighet till intrång inom sjelfva försynens rättsområde. Järta V. skr. 2: 336 (1824). ”Fröken ska' inte sysselsätta sig med ungkarlarnes förhållanden”, sade han och gaf sin ton en anstrykning af vördnadsbjudande faderlighet. Roos Skepp, som förgås 23 (1896). De ömsinta utgjutelser om kvinnans svaghet och samhällets faderlighet, varmed Göta hovrätt .. på 1820-talet uppträdde mot ett lagförslag om ogift kvinnas myndighet. Grimberg Sv:s hist. 547 (1909). — (†) konkret(are): faderligt ynnestbevis o. d. Thenna höga och stora faderligheten wänter iagh förnimma med Posten första skee kan. Växiö domk. akt. 1656, nr 86 (om prästs kallelse till ett annat stift).
2) [jfr motsv. anv. i fsv., mnt., mht. o. t. samt under EDER, sp. 45] (förr) i äretitel l. hövlighetsformel till l. om medlem av det andliga ståndet (i Sv. biskop, i pl. äv. medlemmarna av ett domkapitel); jfr FADERLIG 4. Hans faderlighett Biscopen. Växiö rådstur. prot. 1624, s. 49. Iag önsker eders Faderlig(he)ter all sielfbegerlig helsa och lijfzsundhet nu och altidh. Växiö domk. arkiv 1666, nr 103. Eders Högwördigheetz Faderligheet .. Betackar iag ödmiukeligen för nådgunstige wederfahrne wällgiärningar. Växiö domk. akt. 1685, nr 164. Ers faderlighet. Holmberg (1795; under paternité; till en munk).
3) (föga br.) i sht filos. o. teol. närmast anslutande sig direkt till FADER I 1 o. 2; jfr FADERSKAP. Faderlighet, Egenskap af far. Björkegren (1786; under paternité). Gud blifver vetenskapligt uppfattad .. såsom evig Sjelfmedvetenhet, Personlighet, Faderlighet. Atterbom Philos. hist. 186 (1835). Det fanns en Gud i himlarna, efter hvilken all faderlighet är uppkallad i himmeln och på jorden. (Cavallin o.) Lysander Sm. skr. 15 (1851) [med anslutning till Efes. 3: 15, där gr. har πᾶσα πατριά o. lat. (Vulgata) omnis paternitas].
Spoiler title
Spoiler content