SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1924  
FIRMA fir3ma2, äv. 40 (Weste synes hava känt båda uttalen; fi´rrma Dalin), r. l. f. ((†) n. Weste (1807), Deleen (1829)); best. -an ((†) i best. anv. utan slutartikel Porthan); pl. -or (ss. n. -er).
Etymologi
[ytterst av it. firma, namnunderskrift, till firmare, underskriva, av lat. firmare, göra fast, stadfästa, till firmus, fast (se FÄRM); jfr FARM, FIRMAMENT, FIRMA, v., m. fl.]
1) handel. o. jur. namn under vilket en person l. ett bolag driver handel l. fabriksrörelse l. i allm. näring med vars utövande följer skyldighet att föra handelsböcker. Widegren 891 (1788). Carl Fred. Bremer fortsätter handeln under den g:la firma Jacob Bremer. Porthan BrefCalonius 487 (1798). Aktiebolags firma skall innehålla ordet ”aktiebolag”. Ny firma skall tydligt skilja sig från andra, förut i laga ordning registrerade .. firmor. SFS 1895, nr 65, s. 4. — särsk. bildl. Upgifter under Linnés firma. VetAH 1794, s. 287. (†) Min plan att hos Sojoterne passera under firman af en guldsökare. Castrén Res. 2: 347 (1847).
2) affärshus, handelshus, affär (se d. o. 6). Grunda en firma. Upptaga ngn i firman. Utträda ur firman. Pfeiffer (1837). Alma Florstedt .. innehafvarinna af solid firma med oinskränkt kredit. Hedenstierna FruW 61 (1890). — jfr BANK-, BANKIR-, FÖRLAGS-, HANDELS-, IMPORT-, KAFFE-FIRMA m. fl. — särsk. i utvidgad anv., i ssgn FÖRFATTAR(E)-FIRMA.
Ssgr: (1, 2) FIRMA-ANMÄLAN~020. i lag stadgad anmälan till handelsregister om att man under ett visst namn ämnar driva affärsrörelse på en l. flera bestämda platser. SFS 1887, nr 42, s. 7.
(1) -FÖRÄNDRING. ändring av firmanamn. Auerbach (1908).
(1, 2) -MÄRKE. sammanfattande benämning på fabriks- o. handelsmärken. Metall .. med firmamärke eller stämpel å hvarje tacka. SFS 1894, Bih. nr 58, s. 36.
(1, 2) -NAMN. Hedenstierna FruW 51 (1890). Verksamheten fortgår under samma firmanamn. 2NF 18: 1215 (1913).
(1, 2) -REGISTER. register över firmor; handelsregister. NF 6: 683 (1882).
(1, 2) -STÄMPEL. stämpel varmed en firma påtrycker en handling l. en vara sitt firmanamn. AHB 122: 5 (1885).
(1, 2) -STÄMPLA. med stämpel påtrycka en vara l. en handling firmamärke l. firmanamn. Östergren (1920).
(1) -TECKNING. handling(en) att för ett affärshus' räkning på en handling teckna dess firmanamn; äv. konkret, om det tecknade firmanamnet. Smedman Kont. 5: 37 (1893).
Spoiler title
Spoiler content