SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FISKAL fiska4l, sbst. m. o. adj.; ss. sbst. best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(-all BtÅboH I. 6: 173 (1634), VRP 4/12 1732 (: StadsFiscall))
Etymologi
[jfr t. fiskal, adj. o. sbst., fr. fiscal, adj. o. sbst.; av lat. fiscalis, adj., till fiscus (se FISKUS)]
I. sbst.: ämbets- l. tjänsteman som har att i egenskap av åklagare beivra överträdelser av lagar o. förordningar l. (i vissa fall) att bevaka kronans rätt; vid hovrätt: tjänsteman som (företrädesvis) har att föredraga inkommande besvär (urspr. bl. i brottmål); förr äv. om riddarhusfiskal. Emoot öfwerträdarom .. och Lagzförachtarom skal aff Landzprofossen (Fiskalen) ransakas. Schroderus Comeniu s667 (1639). Kommo här en Fischal, och fiskadhe Effter huru här gåår till medh fattighe och gamble Comministris och fattighe prästa änkior. VDAkt. 1663, nr 431. (Då ngn av) Konungens Fiscaler .. förrättar visitation efter otilbörligit spel och dobbel. Abrahamsson 225 (1726; efter handl. fr. 1719). (L. hade) från fiskal i Svea hofrätt blifvit assessor i Skånska hofrätten. De Geer Minn. 1: 81 (1892). jfr ADVOKAT-, AMIRALITETS-, BÄRGS-, HOVRÄTTS-, KAMMAR-, KRIGS-, LANDS-, RIDDARHUS-, STADS-FISKAL m. fl. — i oeg. o. utvidgad anv. (Prästen) har sielf giordt sig så förhatelig medelst thet han begynt göra sig till Fiscal öfwer mantalsskrifningarne som flere åhr tillbakes håldne äro. VDAkt. 1722, nr 197. P. var en uppmärksam fiskal öfver dem, som sökte andaktstillfällen utom kyrkan. Cavallin Herdam. 2: 236 (1855). Kontroll är .. alldeles nödvändig, men den bör dock icke ställas så, att arbetarne äro fiskaler på hvarandra. JernkA 1869, s. 211.
II. adj.: fiskalisk (se d. o. 2).
Ssgr (till I): FISKALS-, äv. FISKAL-SYSSLA.
-TJÄNST. RARP V. 2: 351 (1655).
-ÄMBETE~020, äv. ~200. 2RARP 5: 1 (1727).
Spoiler title
Spoiler content