SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FLY fly4, v.2 -r, -dde, -tt, -dd; förr äv. FLYA, v. ((†) ipf. flydhe 15941629. sup. flyt(h) 15231622; flyith 1525. p. pf. -ad 1599 (: fliadt, sg. n.)1647 (: tillflijade, pl.)). vbalsbst. FLYARE o. FLYERSKA (se under avledn.).
Ordformer
(fly(y) 1525 osv.; flij 15961677; flidd 1534 (: utflitt, sg. n.)1632; flu 1525. flya 15251695; flyia 15311536; flija 15341669; fliia 15391550; flia 15461732)
Etymologi
[fsv. fly(a), fli(a), sv. dial. fly, fli, motsv. d. fly, av mnt. vli(g)en, lägga i varv, ordna, av ovisst urspr. (jfr Hellquist)]
1) (†) sätta i (godt) stånd, laga; utrusta, utreda; reda. Då lågo sändebuden på ett annat skepp, dertill fliadt, segelreda. HSH 12: 232 (1599). (Skaffarna gingo) till Brudens Fader och Moder och begärte förlof at hennes hårlåck motte borstas och flijas (dvs. kammas). Barckhusen Cotossichin 13 (1669). Ladherna medh hwar sitt golff .. tächte och wäll flydde. VDAkt. 1675, nr 225. — jfr TILL-, UT-FLY. — särsk. refl.: befinna sig i (så l. så beskaffat) skick l. stånd. Iach haffuer ock flere byiar, / iach wil them skodha, / .. iach wil see huru the sich flyia. Ps. 1536, s. 22 (fsv. orig.: see hwrw the sigh flyia); jfr Ps. 1695, 205: 5.
2) (†; jfr dock b β) styra om, ställa om, ordna, laga.
a) utan obj.: föranstalta, ordna, laga. Therföre flyer thet såå ath idhart godha icke warder vndergiffuit menniskiors förtaall. Rom. 14: 16 (NT 1526). (Konungen) flydde så .., att greffuen skulle draga landwägin. Brahe Kr. 65 (c. 1585).
b) med direkt (o. i allm. äv. indirekt) obj.: styra om l. ställa om l. ordna ngt (för ngn), skaffa.
α) närmande sig bet.: åvägabringa. The haffua flyt oss ther en ganscha weluiliogh almogha. GR 2: 45 (1525). Haffuer iach icke thet för sett mich af eder att j skulle flia mich en ogynstig herre. HFinlH 9: 45 (1546).
β) (ännu ngn gg arkaiserande) styra om att (ngt) förefinnes till (ngns) förfogande, förskaffa (ngn ngt).
α') med materiellt obj. Ath fogten flyr sigh godha szmeltare. GR 7: 389 (1531). Erich Arffwidzson schall medt thet förste fly sigh breff och segell aff sijn rittmestere. HH XIII. 1: 22 (1562). Broocman Hush. 2: 180 (1736). Karlfeldt FridLustg. 117 (1901).
β') med immateriellt obj.: bereda, skänka, giva. För then skuld ath thenne änkian öffwerfaller mich så swåra, moste iach fly henne rätt. Luk. 18: 5 (NT 1526). Han haffuer scriffuit sina brödher tiil, att the skule fly honnom wår willie oc wenskap. GR 6: 113 (1529). (Gud) flyyr oss hielp genom sin enfödda Son. LPetri 2Post. 147 b (1555). Fly migh beske(d). OxBr. 5: 126 (1619). Den enda mig tröst kan fly! Atterbom FB 88 (1839).
γ) med förbleknad bet.
α') i uttr. fly ngn ngt att beställa o. d., skaffa l. giva ngn ngt att göra. Han flyr mig en hopen beställa med jakter och effter krypeskytters vakande. ÅgerupArk. Brev 28/10 1742. Knöppel Blindeb. 6 (1746).
β') i förb. med inf.: låta. OxBr. 3: 14 (1613). Om han ville draga till E. M:tts läger och fly dem veta rätte grunden. AOxenstierna 2: 467 (1622).
c) med direkt (o. indirekt) obj. samt rumsadverbial: styra om att (ngt för ngns räkning) kommer ngnstädes hän, bringa. (Judas) taladhe medh the öffuersta presterna och öffuerhetena, huruledes han skulle fly honom (dvs. Jesus) them j hender. Luk. 22: 4 (NT 1526). Wij haffwa .. flyth them goda skiip in tiil tydzlandth. GR 1: 105 (1523). Fly tigh heem aff Skogen Äple- och Päronträ, så många tu kan finna. IErici Colerus 1: 53 (c. 1645). — särsk. bildl., i uttr. fly ngt under ngn, ”lägga” ngt under ngn, överlämna ngt till ngn ss. egendom. The wilde flye oss tiil wiiderlagh Hallandh och Schåne vnder Swerigis Crone. GR 10: 248 (1535). Rudbeck Bref 229 (1685).
3) [utvecklat ur 2 c; jfr motsv. anv. i sv., dan. o. nor. dial.] (numera bl. bygdemålsfärgat) överlämna (ngt) i (ngns) händer, räcka. Fly mig min hatt. Lind (1749). Hva mat du behöfver, ska käringen fly dej på en ungsraka genom fönstret. Hedenstierna Marie 235 (1896). Gå ut och stick en vildsvinsgalt / och red mig palt, / och fly mig kannan, mor! Karlfeldt FlBell. 73 (1918).
Särsk. förb.: FLY IGEN. (†) till 2 b β: skaffa l. giva igen l. tillbaka. GR 2: 95 (1525). Tegel G1 1: 125 (1622).
FLY TILL. (†) till 2 b β: skaffa, anskaffa. Att han wille fly oss tiil en god bwghmestere aff tyslandt. GR 3: 39 (1526). Därs. 26: 753 (1556). jfr TILLFLY.
FLY UNDAN. (†) till 2 c: skaffa undan. Adelen och andre i Skåne fly sitt fast undan öffver Sundet. AOxenstierna 2: 657 (1624).
Avledn.: FLYARE, m. (i fackspr.) till 3; jfr FLYERSKA. FörtArbetTextilf. 2 (1909).
FLYERSKA, f. (i fackspr.) till 3: textilarbeterska som räcker varpgarnet åt solverskan. SLorS 12: 22 (1896).
Spoiler title
Spoiler content