SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FYSIKALISK fys1ika4lisk l. fy1s-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr stavat phys-)
Etymologi
[jfr d. fysikalisk, t. physikalisch, mlat. physicalis; adj. till lat. physica (se FYSIK)]
adj. till FYSIK.
1) till FYSIK 1: som tillhör l. har avseende på fysiken; förr äv. i allmännare anv.: naturvetenskaplig. Fysikaliska instrument, experiment. Fysikalisk kemi (i fackspr.), den gren av kemien som avhandlar kemiska förlopp vid fysikaliska företeelser l. fysikaliska företeelser vid kemiska förlopp. Fysikalisk undersökningsmetod (med.), varje särskild av de undersökningsmetoder som äro grundade på fysikens lagar (o. vars resultat omedelbart framgå av den sinnliga varseblivningen). Fysikalisk behandlingsmetod (med.), varje särskild av de behandlingsmetoder som grunda sig på fysiska krafter o. fenomen (samt begagna sig av fysikaliska apparater). Wallerius Hydrol. 112 (1748). Innehålla ock de Physicaliske skrifter, hvilka af en del Medicis för detta äro utgifne, mycket som til denna (rena) Chemien hörer. Dens. ChemPhys. 1: 5 (1759). De mathematiske och physicaliske vetenskaper. Linné Bref I. 1: 205 (1767). Atterbom PhilH 40 (1835). Saltet .. gör kustlandet till ett fysiologiskt sedt torrt område, äfven om det i rent fysikaliskt afseende är fuktigt. BotN 1911, s. 208.
2) (†) till FYSIK 2: som hör till l. har avseende på naturen, fysisk, materiell, naturlig; i fråga om människor o. djur: kroppslig, lekamlig, fysisk. SvMerc. IV. 3: 73 (1759). (Turkiets) physicaliska godhet. Björnståhl Resa 3: 108 (1778). Den physicaliska education(en) .. (är) äfven så nödig som den moraliska. Höpken 2: 742 (1779). Utom detta rent fysikaliska onda verkar (min sjukdom) .. liksom alla lefversjukdomar högst olyckligt på lynnet. Tegnér (WB) 7: 430 (1833). Den physikaliska Empirismens hufvudmän. Atterbom PhilH 472 (1835). Den fysikaliska geografien. Frey 1850, s. 391; jfr FYSISK 1 slutet.
Spoiler title
Spoiler content