SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖREBILD 3re~bil2d l. 3-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. forebillede; efter t. vorbild; till FÖRE- I. Jfr FÖR-BILD]
1) (föga br.) till FÖRE- I 1: bild (av ngt), (karakteristisk) manifestation; symbol. Den fysiska verlden .. är en uppenbarelse af en lägre ordning och en förebild af den högre. Geijer I. 5: 233 (1820). Våren är ungdomens förebild. Sundén (1885).
2) (i högre stil) till FÖRE- I 7: föremål l. händelse l. företeelse som visar l. antyder beskaffenheten av ett föremål l. en händelse osv. längre fram i tiden. Vår närvarande dag är endast en förebild och en påminnelse om den dag, som skall komma. Lehnberg Pred. 1: 266 (c. 1800). Det goda hemmet här nere är .. en förebild för det stora fadershemmet där ofvan. LfF 1904, s. 39. — särsk. teol. om person, företeelse l. händelse i gamla testamentet, uppfattad ss. föregångare till l. typ för Kristus l. nytestamentlig person osv. Swedberg SabbRo 1117 (1702, 1712). Bælter Christen 9 (1743, 1748). Alla sabbater eller hvilodagar, som Guds folk firade under gamla testamentet, voro .. förebilder till en kommande sabbat eller hvila. Böös Betr. 49 (1903).
3) till FÖRE- I 13: modell, mönster; eg.: bild efter vilken man tecknar, målar, skulpterar o. d.; vanl. i utvidgad anv., i sht i fråga om litterär l. konstnärlig framställning: ngt l. ngn som efterbildas l. avbildas; äv.: person vars alstring på ngt område efterbildas l. tjänar ngn till mönster. Tjäna som förebild. Tu äst min Förebild, / Afbilda Jesu mild / Mig efter Tig. Lybecker 145 (c. 1715). Kyrkor, hvilka .. till förebild togo de antika monumentens hvalfkonstruktioner. Hahr ArkitH 203 (1902). En gång föll det henne .. in att fråga vem jag hade tänkt mig som förebild till Gösta Berling. Lagerlöf Troll 2: 7 (1921).
4) till FÖRE- I 13: (efterföljansvärdt) exempel, föredöme, föresyn; särsk. om person l. om uppträdande l. tillvägagångssätt o. d. Regentens förebild är en liflig the regerades efterbild. Sahlstedt Hofart. 13 (1720). (Kristus') lefnad var de frommas förebild. Tegnér (WB) 8: 236 (1837). Lagerlöf Troll 2: 90 (1921).
Avledn.: FÖREBILDA, se d. o.
FÖREBILDLIG, adj.
1) (föga br.) till 2: som ger l. utgör en bild av ngt som skall inträffa. Nyårsdagen är förebildlig för det nya året. Nilsson FolklFest. 274 (1915). särsk. teol. till 2 slutet. Atterbom PhilH 264 (1835). Den förebildliga gammaltestamentliga offerkulten. Rudin BibEnh. 28 (1887).
2) (föga br.) till 3: som tillhör mönstret l. förebilden för ngt. Atterbom Siare 2: 100 (1843).
3) till 4: föredömlig, exemplarisk, efterföljansvärd. BEMalmström 8: 238 (1852). Ett förebildligt textuttal — ej en enda stavelse gick förlorad. Upsala 1923, nr 66, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content