SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRE- ssgr (forts.):
FÖRE-MÅLA, -ning (PErici Musæus 4: 32 b (1582), Heinrich (1814)). (†)
1) till I 1, 4: framställa en bild av (ngn l. ngt) för (ngn); utmåla (ngt) för (ngn); äv. i uttr. föremåla sig ngt. Christus warder oss medh tweggia handa skapilse foremålat. OPetri 2: 309 (1528). RA 1: 342 (1544). En part föremåla sigh en sådana mildan Gudh, som ingen fördömer. PErici Musæus 2: 65 a (1582). Hvilka uppgifter hade hon icke nu fått sig föremålade! Wieselgren Hvirfl. 1: 75 (1891).
2) till I 13; ss. vbalsbst. -ning i konkretare anv.: mönster, förebild, original(målning). Lika som .. een skön skoren figura, munster eller föremålningh aff sitt afftryck och efftermålning kend warder. PErici Musæus 4: 32 b (1582).
3) till I 7: på förhand framställa en bild av (ngt som skall komma l. inträffa längre fram i tiden), förebilda (ngt). JPetri PErikson A 4 a (1639). (Genom offren i gamla testamentet) föremålades det stora och fullkommeliga försonings offret genom Christum. Bælter JesuH 3: 300 (1756). särsk. ss. vbalsbst. -ning i konkretare anv.: förebild. Israelitiska Folksens Förloszning vthu AEgypten .. haffuer warit ett Figur, eller föremålning til then Förloszning, som Jesus Christus haffuer förwerffuat osz. PJGothus Os. 179 (1603). Möller (1790; angivet ss. kirchliches wort). Heinrich (1814).
(I 12) -MÅN, r. l. m. [jfr FÖR-MÅN] (†) företräde, överlägsenhet. Menniskiones föremånn för andre diur. Bureus KonStyr. 2 (1634). Kolmodin QvSp. 1: 190 (1732).
-MÄLA. (†)
1) till I 1, 4: meddela (ngn ngt), anmäla (ngt) för (ngn); anföra. Wij hafwe .. j begynnelsen på thetta wårt taal föremält, thet (osv.). Skytte Or. B 4 a (1604); jfr 2. Månge fehll och förseende, .. dem man .. borde nu Krigzrätten föremäla. RP 6: 107 (1636).
2) till 1 7: säga (ngt) förut l. på förhand. Schultze Ordb. 3030 (c. 1755). särsk. i p. pf.: förut sagd; förenämnd, förut (om)nämnd. Som föremält är. Holm NSv. 78 (1702). Huru iag mig med föremälte private Personer förhålla skal. VDAkt. 1751, nr 19 a. Schultze Ordb. 3030 (c. 1755).
(I 12) -MÄLE. (†) förord, rekommendation. Förhoppandes .. vinna Maxime Ven. Consistorii Höggunstiga bistånd och föremäle uti denna min .. ansökning. VDAkt. 1751, nr 79. Reuterdahl SKH III. 2: 188 (1863).
(I 7) -MÄRKA, -ning. (†) märka l. ana (ngt) på förhand. Linc. (1640). Schultze Ordb. 2925 (c. 1755).
Spoiler title
Spoiler content