SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRESTÄLLA 3re~stäl2a l. 3-, v. -er, -ställde, -ställt, -ställd; se för övr. STÄLLA. vbalsbst. -AN (†, Leinberg Skolv. 2: 124 (1802)), -ANDE, -NING (se d. o.); jfr FÖRESTÄLLARE.
Etymologi
[efter mnt. o. t. vorstellen; till FÖRE- I. Jfr FÖR-STÄLLA]
A)
1) (†) till FÖRE- I 1: ställa l. föra l. lägga fram (ngt) för (ngn); tillställa (ngn ngt). Ath samme privilegier medt sådane beskedt blefve them forestelte. RA 1: 477 (1546). The befalte .. at sammankalla Presterna, och förestella Diwr the man offra kunde. Schroderus Liv. 401 (1626). Papisterna .. insluta Christi Lekamen vthi Monstranset .., låta thet skådhas, och föreställa thet at tilbidjas. Dens. Os. III. 1: 337 (1635). Föreställa enom något för ögonen. Schultze Ordb. 4863 (c. 1755). AArgillander (1762) hos Rosenstein BarnSjukd. Nn 5 a (uppl. 1771). — särsk.
a) med avs. på person: ställa (ngn) inför (ngn, särsk. inför en domstol o. d.); framföra; äv. refl.: inställa sig. GR 13: 242 (1541). Itt spörsmål, hwarföre .. Jesus lät sig rena och Herranom förestella (i templet). LPetri 3Post. 51 a (1555). Sedan .. förestältes ock Margretas man .. til förhör. BtFinlH 2: 327 (1670). Å Långs vegnar förestäldte sig H: Rådman Joh: Lahman enl:t fullmakt. VRP 21/5 1737.
b) med avs. på snaror, försåt o. d.: utsätta l. utlägga (ngt) för (ngn). Förachtandes frijt all försååt honom förestält wåre. Svart Ähr. 59 (1560). Schroderus Liv. 596 (1626).
2) [efter motsv. anv. av t. vorstellen, fr. présenter] till FÖRE- I 1: göra (ngn) bekant med (ngn) gm att (framföra honom o.) nämna hans namn, titel o. d., presentera; introducera; äv. refl. Bliva föreställd för ngn, äv. (numera bl. ngn gg i högtidligt spr.) bliva ngn föreställd. Serenius (1741). Min systerdotter väntar den nåden att .. blifva Ers Maj:t föreställd. Gustaf III 3: 199 (1782). En vacker dag infann hon sig i pastorsexpeditionen, föreställande en rätt hygglig ung man som sin trolofvade. 3SkånS III. 1: 63 (1894). Får jag lov att föreställa, presenterade fröken Åvik. Sjöberg Kvart. 374 (1924).
3) (†) till FÖRE- I 5: ställa (ngn) i spetsen för (ngt); sätta (ngn) till (hand)ledare för (ngn). Han hafver förestelt compagniet een andre Ryttemästare. RP 8: 303 (1640). (Ridderskapet o. adeln) finne nödigt at een Richsens Rådh och infödd Swensk herre motte Hans Kongl. Maij:tt föreställas i qualitet af Gouverneur. RARP 8: 190 (1660).
4) till FÖRE- I 7; i p. pf., i fråga om ordningsföljd.
a) (i skriftspr.) ställd framför l. före (ngt). Genitiven användes: .. Såsom föreställd bestämning, genitivattribut, till ett annat substantiv. Beckman SvSpr. 36 (1904).
b) (†) förutnämnd, ovanstående. Wij (hava) denne förrestelte förskrifning H. K. M. thill hörsamhett, och lydno förseglad och wnderskrefued. HSH 7: 29 (1589). Swedenborg RebNat. 1: 12 (1719).
B)
5) (†) till FÖRE- I 1: visa (ngn l. ngt) för (ngn), framvisa, framställa (se d. o. I 4); äv. med saksubj. Alla tree personerna (i gudomen äro) oss här (i Kristus' samtal med Nikodemus) förestelta, hwar medh sitt nådawerck, hwilket the emoot oss bewisat haffua. LPetri 2Post. 127 b (1555). Mina egna händelser föreställa mig nogsampt, hvad flychtiga och skepsbrotna bäst behöfwa. AWollimhaus (c. 1669) i 2Saml. 1: 112. Et af de sämsta Microscoper, .. som .. föreställer en kropp 30 tusend gånger större, än then synes med bara ögonen. Triewald Förel. 1: 3 (1728, 1735). Leopold 6: 137 (1806). — särsk.
a) refl.: visa sig, framträda. Weise 2: 156 (1771). I brottet föreställer sig denna (korall-)bygnad lika grusig. VetAH 1788, s. 227. En ofantlig stor och naken klippa .. förestälde sig för våra ögon. Agrell Maroco 1: 5 (1796). Mellin Nov. 2: 254 (1849, 1867).
b) förete, visa sig ss. (ngt); stundom övergående i bet.: utgöra, vara (ngt). Tuve Nilsson .. föreställer både i svenska och danska historien .. en betydelig man. Corylander LundDomk. 61 (1756). (Konungens) resa från Göteborg hade föreställt ett triumftåg. Adlerbeth Ant. 1: 59 (c. 1792). Strindberg Hafsb. 75 (1890).
c) medelst en bild l. avbildning visa (ngn l. ngt), (i bild) återgiva, avbilda, framställa. Brask Pufendorf Hist. 265 (1680). En gulgrå flintspets, som i verklig storlek föreställes i fig. o. Nilsson Ur. 1: 130 (1866). Å altartaflan .. föreställes nattvarden. Brunius GotlK 3: 14 (1866). Föreställa i plan figur. Schulthess (1885).
d) i fråga om scenisk framställning o. d. (jfr 6 a slutet).
α) visa l. framföra (ngt) på scenen o. d., uppföra (ett skådespel o. d.); jfr AGERA II 1 a α. Messenius Sign. 1 (1612). Then Triumferande Parnassus. Föreställes vthi tree särskillige Cortinöpningar. Stiernhielm Parn. Inl. (1651, 1668). Mickel Illparig, Comoedia. Vti 3. Acter .. Förestäld på den Kongl. Theatrèn i Stockholm. Boding (1741; i titeln). Den föreställda handlingen (i den grekiska tragedien). Cavallin (o. Lysander) 6 (1879).
β) (på teaterscen o. d.) framställa (en roll); framställa (en person i ett skådespel), spela (ngn); jfr AGERA II 1 a β. Serenius (1741). Så snart man upträdt på verldenes skåde-bane, at där föreställa en angelägen role. Tessin Bref 2: 326 (1755). Iphigenie .. föreställdes af den ypperlige komikern Schylander. Atterbom Siare VI. 1: 289 (1852).
e) beteckna (ngt med en viss benämning); jfr BETECKNA 2 e. Utransaka under hvad namn Bokhvete af de gamle blifvit förestält. Linné i VetAH 1744, s. 117. (Jesus) ville .. med detta namn (dvs. människans son) föreställa sin djupa förnedring. Bælter JesuH 2: 78 (1756).
6) till FÖRE- I 1: utgöra en bild l. symbol o. d. av (ngt).
a) om tavla, avbildning o. d.: återgiva; utgöra en bild l. avbildning av (ngn l. ngt). Samma Målning är .. i Koppar stucken, föreställandes Herr Birger Jerl med it stort Rijs i .. Handen. Spegel Kyrkoh. 1: 20 (1708). Fig. 140 föreställer ett kärl, .. urgröpt af en tät kalksten. Nilsson Ur. I. 1: 49 (1839). En grupp, som lär föreställa aposteln Paulus, buren af änglar mot skyn. CRNyblom hos Schück o. Lundahl Lb. 1: 115 (1901). — särsk. om teaterscen o. d. De bräder som föreställa världen (dvs. scenen) [efter t. die bretter die die welt bedeuten (Schiller)]. Theatern föreställer till höger ett Skånskt Bondhus. Gustaf III 3: 7 (1783). Scenen föreställer Troja. Cavallin (1875).
b) sinnebildligt beteckna (ngn l. ngt), betyda; symbolisera; äv.: (i lek l. skådespel o. d.) spela rollen av l. antagas vara (ngn l. ngt), uppträda ss. (ngn). Påfogeln föreställer en dumm högfärdig människa, och Näcktergalen en vältalande vänlig Man. Tessin Bref 1: 62 (1751). En .. (silver-)plåt (i en leksak) .. förestälde hafvet. Rydberg Vigg 14 (1875). Uppbjudningen ur ringen (i friaredansen) föreställer frieriet. Nilsson FestdVard. 95 (1925).
c) (vard.) gälla l. ge sig ut för att vara (ngt), hetas vara (ngt); ofta ironiskt l. försmädligt. De där trasorna skulle föreställa ett par byxor. Lindfors (1815). Jag nästan ångrar att jag tog denna kapelltjensten, men det skall ändå föreställa ett avancement. Wetterbergh Kapellpr. 9 (1849). Strax derpå inträdde mästaren med steg som skulle föreställa smygande. Strindberg SvÖ 1: 260 (1882).
d) (vard.) med försvagad bet. i uttr. vad skall detta föreställa o. d., vad skall detta betyda, vad är meningen? Va ska de här föreställa, att du kommer en kvart för sent! Östergren (1924).
7) (†) till FÖRE- I 8: representera (ngn l. ngt); företräda; vara (ngns) ombud l. ställföreträdare. Swedberg Schibb. 295 (1716). Den andre Adam, som vid återlösningen föreställde hela människo-slägtet. Nohrborg 505 (c. 1765). National-Församlingen .. föreställer Nationen. EP 1792, nr 2, s. 3. Bruks-intresset .. är i Borgareståndet omedelbart .. förestäldt. Rydqvist Tid. 2: 163 (1840). (Taube) föreställde vid vigseln konungens person. NF 15: 1432 (1891).
8) (†) till FÖRE- I 1; bildl.: framställa, framhålla, framlägga (ngt) för (ngn); äv. i uttr. föreställa sig ngt (jfr 15 a). (Jag) hafuer .. städze detta Embetes Swår och wichtigheet migh förestält. HSH 31: 453 (1662). Förestell tig Gudz strenga dom, och helwetis ewinnerliga eld. Swedberg Cat. 133 (1709). — särsk.
a) med avs. på rättesnöre, regler, stadgar o. d.: uppställa (ngt) till rättesnöre för (ngn). Så kan och H. K. M. icke någhon wiss Ordning föreställa, huru om alle saker vthi H. K. M:tz fråware skal bestält warda. Chesnecopherus Skäl Hh 4 b (i handl. fr. 1595). Vndersåterne .. (må) någon rättelse .. wara förestält, hwad them bör göra. Stiernman Com. 2: 225 (1639). Förestälda plikter och moraliska reglor. Liljestråle Fid. Föret. 2 (1797).
b) uppställa l. framhålla (ngt) ss. mål l. mönster för (ngn l. sig). Man .. går vndertijden någorlunda ifrån förestälte Exempel. Arvidi 10 (1651). (De) hafwa förestält sigh sådant Måål, at the hafwa welat .. förfrämja then reena Gudztiensten. Schroderus Os. III. 2: 62 (1635). Mina skrifter .. upplästes och föreställdes som efterdöme i afseende på språket. Tegnér (WB) 8: 325 (1839).
c) i uttr. föreställa sig ngt, föresätta sig l. besluta sig för att göra (ngt). Den reese som H. F. N. Hertigh Carl sigh till Calmar medh skytt och krigzmacht föreställt hafuer. UrkFinlÖ I. 2: 177 (1597). Det voro stora fördelar af en enda Seger, och en sådan hade han förestäldt sig uti sitt sinne. Mörk Ad. 2: 27 (1744).
d) med avs. på arbetsprestation l. uppgift o. d.: förelägga (ngn ngt att utföra l. behandla o. d.). Du lather de Stenhuggere .. medh all flijth holle opå thed arbethe som .. Willam Boij them warder förestellendes. HB 1: 243 (1589). Lärjungens öfningar att skriftligen afhandla honom förestälda moraliska och politiska ämnen. Järta VSkr. 2: 88 (1838).
e) bestämma (ngt) för (ngn), föreskriva. HH XIII. 1: 245 (1566). Szå bör .. icke föreställes H. F. Nåde, huad för toll H. F. Nåde af sine vndersåther tage skall. SvTr. V. 1: 113 (1601). Stiernman Com. 4: 428 (1681). — särsk. med avs. på tid(sfrist) l. plats: bestämma, förelägga, utsätta. GR 26: 870 (1556). M. Pompeius förestälte .. Lucio Manlio en Rättegångs dagh. Schroderus Liv. 170 (1626). VDAkt. 1678, nr 39.
9) (†; se dock d slutet) till FÖRE- I 1: i tal l. skrift framställa (se d. o. I 5); uttrycka, utveckla (ngt); meddela (ngn ngt); skildra. The fordre flere penninger ändoch the jngen wijss Summa föreställe, hwad som them fattis. GR 15: 389 (1543). Parterne hafva .. macht at föreställa vitnet frågor. Arnell Stadsl. 675 (1730). I talande och skrifvande föreställa sina tankar. Loenbom Stenbock 1: 16 (1757). (När) hans förslag .. första gången förestältes. Ekelund Fielding 108 (1765). Höijer .. hade lyckats att med klarhet .. föreställa abstrakta ämnen. Ljunggren SVH 3: 422 (i handl. fr. 1798). — särsk.
a) framställa l. skildra l. utmåla (ngn l. ngt så l. så). (I predikotexten) warder dieffuulen förestelter medh sitt handawerk, såsom en gruffueligh mördare. PErici Musæus 1: 21 b (1582). (En kristens) vandel kan föreställas i en falsk dag. Ödmann PredUtk. 169 (1808). Skulle du tro mig kunna vara så brottslig som man föreställer mig? Granberg Dram. 273 (1811). Schulthess (1885).
b) undervisa, meddela (ngn) undervisning i (ngt). Professores och præceptores .. (skola) Föreställa ungdomen nyttige konster. Thyselius HandlLärov. 1: 66 (1617). PHernqvist (1793) hos Fürst Florman 19. Tegnér (WB) 8: 598 (1839).
c) med avs. på tal, föredrag, predikan o. d.: hålla, framsäga; framföra. Girs G1 83 (c. 1630). H. Kongl. Maij:tt .. satte sig på thronen, och förestälte till Stenderna ett sådant tahl. RARP 7: 1 (1660). En Tingspredikan i Ramsille S. förestäld 31 Jan. 1740. SGZellinger (1740) hos Benzelstierna Cens. 153. VDAkt. 1781, nr 537.
d) framställa l. framlägga (ngt) för (ngn) till överläggning l. behandling, bedömande, granskning, antagande l. avgörande o. d., förelägga. GR 26: 185 (1556). Att deliberera öffver dee förestälta puncta. RP 6: 423 (1636). Juridiske Mål, .. hvilka .. til uplysnings erhållande, Collegium föreställas. InstrCollMed. 1797, s. B 4 b. Saken är ännu icke konungen förestäld. Sundén (1885). — särsk. (numera föga br.) jur. i uttr. föreställa käromål, framställa käromål. I .. Rådstufvurätt i the mindre Städer, bör käromålet munteliga föreställas. RB 14: 1 (Lag 1734). Broomé CivPr. 133 (1882).
10) till FÖRE- I 1: påpeka (ngt) för (ngn), framhålla (ngt) för (ngn), påvisa; erinra (ngn) om (ngt); numera nästan bl. (i ngt ålderdomligt spr.) i förb. med indirekt (person)obj. Caimacamen .. hafwer förestält Turkiske Keysaren dhe swåre omkostnaderne som erfodrades til Krigetz fortsättiande. OSPT 1687, nr 47, s. 1. Han föreställde konungen omöjligheten att draga sig tillbaka, sedan första steget blifvit taget. Crusenstolpe Mor. 2: 139 (1840). På den preussiska landtdagen .. hade Sigismunds sändebud förestält faran. IllSvH 4: 136 (1880). Hahnsson (1896).
11) (numera bl. ngn gg i ålderdomligt spr.) till FÖRE- I 1: med klander förehålla (ngn ngt) (se FÖREHÅLLA 6), förebrå (ngn ngt). Om någon (kaplan) här emot bryter, skal Pastor sielf .., med förmaning, Capellanen hans ofog föreställa. Kyrkol. 24: 25 (1686). (Gud) viste sig .. för Cain och förestälte honom hans obilliga afund öfver brodren Abel. Möller Kyrkoh. 8 (1774). Föreställa ngn hans fel. Cavallin (1875).
12) (†) till FÖRE- I 1: ställa (ngt) i utsikt för (ngn); förespegla (ngn ngt); hota (ngn) med (ngt). Föreställandes them herliga wilkor och lägenheter, vpäggiade (han) them, at (osv.). Schroderus Sleid. 111 (1610). Sedan wår förste Fader emot Gudz Budh handlat hade, föll han vthi thet Straff som Gudh hade honom förestält. Dens. Os. III. 1: 296 (1635). Schultze Ordb. 4862 (c. 1755).
13) (†) till FÖRE- I 1: föreslå (ngn ngt); väcka förslag om (ngt). AJGothus ThesArithm. 113 (1621). På thetta Mötet förestälte Påfwen, at Heerdarnas Waal skulle wara frijtt. Schroderus Os. 2: 629 (1635). Ibland .. (fredsvillkoren) förestältes at Prins Christopher .. kunde ur dess fängelse emot Hertig Johan .. utväxlas. Celsius E14 150 (1774). — särsk. med avs. på person: föreslå (ngn) till erhållande av en befattning o. d.; ofta i uttr. bliva föreställd till l. för ngt, bliva föreslagen till ngt. För de andra 4 compagnier äro fransosser till capitener förestälta. Ekeblad Bref 1: 268 (1653; rättat efter hskr.). Slippenbak blef föreställd samma dag för öffuerst för guardiet. Därs. 341 (1654; rättat efter hskr.). Föreställa någon till befordran, belöning. Meurman (1846).
14) (†) till FÖRE- I 1: hemställa, vädja; göra framställning om (ngt), mana till (ngt), söka övertala till (ngt); äv.: mäkla (fred). Är inför .. vår Allernådigste Konung vårt underdånigste föreställande om intet (osv.). HSH 3: 223 (1742). Ehuru Värden på bästa sätt förestälte fred, måste han dock hålla sin mun (vid slagsmål på värdshuset). Weise 1: 152 (1769). De såkallade Schole-Flyttnings-Medel, som Invånarene uti Kuopio Län, uppå .. Landshöfdingens .. gjorda föreställan sammanskjöto. Leinberg Skolv. 2: 124 (1802). Fryxell Ber. 6: 21 (”23”) (1833).
C)
15) [utvecklat ur 8] göra sig en idé l. ett begrepp l. en föreställning om (ngn l. ngt), i tanken göra sig en bild av (ngt); tänka sig.
a) refl. Man kan lätt föreställa sig hur det skulle ta sig ut. Jag föreställde mig honom lång och ståtlig, såsom en lång och ståtlig man. Carl XII Bref 73 (1705). En del .. förestälte sig henne (dvs. jorden) .. såsom en aflång spheroide. Höpken 1: 225 (1745). (Han) var den älskansvärdaste .. Man, som man någonsin kan föreställa sig. Ågren Gell. 21 (1757). Jag föreställer mig lifligt, huru angenämt Edert sammanträde denna gång varit. Agardh BlSkr. 2: 289 (c. 1850). Föreställ er min förvåning! ÖoL (1852). Nilsson FestdVard. 20 (1925). — särsk. övergående i bet.: förmoda, antaga, inbilla sig. Jag föreställer mig att det skall gå ganska lätt. Det skall du inte föreställa dig. Min sahlig fader förestälte sig det dess fyra söner skulle svårligen här i Sverige kunna giöra lycka. Höpken 1: 5 (1767). Dalin (1852).
b) icke refl.; numera utom i filosofiskt fackspr. bl. i pass. o. ss. vbalsbst. Det uti menniskans förstånd genom tankan förestälda tinget. Hof PhilosGr. 1 (1782). Affecten och det sinnliga föreställandet uttömma sig alltför hastigt, och fixera sig ej. Lyceum 2: 194 (1811). Föreställningsinnehållet, då vi föreställa något yttre faktum, kan .. betecknas såsom en afspegling af detta yttre. Rein Psyk. II. 1: 52 (1891).
Avledn.: FÖRESTÄLLARE, se d. o.
FÖRESTÄLLBAR, adj. filos. till 15: som man kan föreställa sig. LittT 1795, s. 142. Det sinnligt föreställbara. Boëthius Kant 148 (1797). Schéele Själsl. 237 (1895).
FÖRESTÄLLBARHET, r. l. f. filos. till 15. Lyceum 2: 209 (1811). Tillvarelser utom tid och rum hafva för oss alldeles ingen föreställbarhet. Leopold 4: 321 (c. 1820).
FÖRESTÄLLNING, se d. o.
Spoiler title
Spoiler content