SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INKASSERA in3~kase2ra, äv. 3~, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (se avledn.).
Ordformer
(förr vanl. skrivet -cass-)
Etymologi
[jfr d. indkassere, t. einkassieren; ytterst av it. incassare, lägga i en kista, inpacka, inkassera, bildat med in- (se IN-, pref.1) till cassa (se KASSA). — Jfr INKASSO]
1) (†) lägga (pänningar) i kassakista l. kassa; överlämna l. inleverera (pänningar till myndighet). VDAkt. 1694, nr 224 (1691). Det blef och effter appotecaren Otto Fabius qvarblefne medel, som sades vara 14,000 rixdahler, till Kronan incasserad, som han inga arfvingar hade. LKagg (1710) i HH 24: 160. Dhen mindre kistan som uti dhen andra står j hwilken mäste medlen (tillhörande Tutaryds kyrka) äro jncasserade. VDAkt. 1717, nr 156. Därs. 1737, nr 390.
2) bildl.; numera bl. (anslutande sig till 3) med abstr. obj.: inhösta, håva in; förr äv. med konkret obj.: taga in. Den förste Maij jag unde strupen / Få incassera litet vått. Wallenberg (SVS) 1: 42 (1764). Första gången .. (Kleopatra) råkade Marcus Antonius, inkasserade hon hans hjerta. Hagberg Shaksp. 12: 159 (1851). Att de (ledande sovjetkretsarna) som biprodukter skulle kunna inkassera ”förstående” och gynnsamma omdömen. SvD(A) 1924, nr 337, s. 6. Det ohållbara i att söka inkassera fördelarna i Nationernas förbunds politik utan att vilja dela motsvarande förpliktelsers börda. Därs. 1930, nr 323, s. 4. — abs. Medan .. motspelarn svär, pesterar, / Herrn öppnar inte mund, men bara inkasserar. Remmer Högf. 5 (1818).
3) åstadkomma l. ombesörja att (fordran, tillgodohavande, tecknat bidrag, medlemsavgift o. d.) betalas; dels: taga upp, uppbära, dels: indriva (se d. o. I 7); i båda anv. i allm. för annans (fysisk l. juridisk persons) räkning; äv. med obj. betecknande värdehandling utvisande viss fordran l. visst tillgodohavande som förfallit: uppbära l. indriva av (värdehandlingen) utvisat belopp. Inkassera utestående fordringar, (årsgamla) räkningar, en revers. ÅgerupArk. Brev 21/4 1694. (Han skall) i Kongl. May:tz Ständers Wäxell Banco .. de incasserade medel .. insättia. SthmStadsord. 2: 211 (1710). De för Sv. Ac. Handlingar af mig incasserade pgr 6 R. 40 sk. Porthan BrefSamt. 1: 151 (1788). Här i riket omfattar inkasseringsrörelsen (dvs. postvärkets) icke inkasserande af ränte- och utdelningskuponger eller utlottade .. värdepapper. SFS 1907, nr 89, s. 6. Därs. s. 25. — särsk.
a) (†) i uttr. inkassera tionde l. sockengång, taga upp tionde l. ”sockengång”. VGR 1728, s. 224 (med avs. på sockengång). At incassera all 1750. åhrs Tijonde in na(tur)a. VDAkt. 1751, nr 7.
b) (†) i oeg. anv.: insamla. Jag (har) .. åtskillige i staden utsände att incassera alla de exemplar (av skriften) som jag kunnat. Linné Bref I. 1: 77 (1759).
c) ss. vbalsbst. -ing, inkasserande; äv. konkretare: fall av inkasserande, inkasseringsuppdrag; äv. övergående i bet.: kravbrev från inkasserare o. d. Lämna en revers, en räkning till inkassering. Värkställa, utföra inkasseringar. DA 1771, nr 40, s. 4. SPF 1858, s. 54. SFS 1907, nr 89, s. 6. Inkasseringar (började) att hagla öfver H. .. Flera voro äfven af ren krafnatur. SvD(A) 1916, nr 200, s. 6.
Ssgr (till 3; i sht i fackspr.): INKASSERINGS-ANVISNING~020. post. = -POSTANVISNING. Döss o. Lannge 362 (1915).
-ARVODE~020, äv. ~200. arvode för värkställd inkassering. BoupptVäxjö 1834.
-AVGIFT~20 l. ~02. avgift för inkassering. SFS 1892, nr 28, s. 12. Därs. 1918, s. 1830. Därs. 1922, s. 99.
-BELOPP. det belopp som inkassering avser. SFS 1892, nr 62, s. 96. Döss o. Lannge (1908, 1915).
-BREV. post. brev varmed postvärket värkställer inkassering o. som innehåller inkasseringshandling(ar) jämte inkasseringsförteckning. Döss o. Lannge (1911). SFS 1918, s. 1830.
-FÖRSÄNDELSE. post. jfr -BREV. 2UB 10: 61 (1906). SFS 1918, s. 1809.
-FÖRTECKNING. post. i fråga om inkassering gm postvärket: förteckning varå avsändaren med användande av särskild därför avsedd blankett uppfört inkasseringshandlingarna (-handlingen). SFS 1907, s. 89, s. 25. Döss o. Lannge (1908, 1915).
-HANDLING. särsk. post. värdehandling avsedd att inkasseras gm postvärkets förmedling. SFS 1892, nr 62, s. 104. Därs. 1907, nr 89, s. 25.
-MEDEL. särsk. post. gm postvärkets inkasseringsrörelse inflytande medel. SFS 1918, s. 1835.
-POSTANVISNING~1020. post. postanvisning som avser likvid för av postvärket fullgjort inkasseringsuppdrag. Inrikes inkasseringspostanvisning. SFS 1892, nr 114, s. 6.
-PROVISION. jfr -ARVODE. Smedman Kont. 5: 47 (1872).
-UPPDRAG~20 l. ~02. uppdrag att värkställa inkassering. 1NJA 1874, s. I. SFS 1918, s. 1829.
-VÄRKSAMHET~200 l. ~102. SFS 1905, Bih. nr 20, s. 7.
Avledn. (till 3): INKASSERARE, m.||(ig.) person som (yrkesmässigt) utför inkassering; särsk.: person som har till tjänsteåliggande att uppbära förfallna avgifter (t. ex. avgifter för förbrukad gas l. elektricitet, medlemsavgifter). SvLittFT 1836, sp. 601. Smedman Kont. 5: 20 (1872). DN(A) 1932, nr 108, s. 26.
Spoiler title
Spoiler content