SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-LEDSAGA ~020. (numera knappast br.) ledsaga (ngn) in (ngnstädes). AOxenstierna Bref 4: 503 (1648). AdP 1789, s. 5.
-LEJA. (†)
1) mot betalning anställa (ngn i viss befattning l. tjänst). Och skal det .. för ingen Frälse-Fougde eller betjenter wara efterlåtit, at för penningar låta inlega uti sine Principalers Roter någre andre Frälsemäns Bönder eller manskap. LMil. 1: 93 (1681).
2) (†) mot betalning inhysa (ngn ngnstädes); äv. refl.: hyra (sig) bostad (ngnstädes). VDAkt. 1689, nr 1380. Hwilken Person iag äfwen befinner wara ett Almoso- eller Hospitalshion, som föräldrarna, om dhe det förmå, böra inleija i Hospitalet. Därs. 1695, s. 399. särsk. med avs. på djur. Ehn häst .., den han till bethe inlegt hoos Swen Larson. VRP 1702, s. 583.
-LEMMA. [jfr d. indlemme; jfr äv. t. eingliedern] Anm. Frånsett ett par enstaka språkprov från 1500- o. 1600-talen har ordet, att döma av det föreliggande materialet, icke användts före midten av 1800-talet.
1) göra (ngt) till en lem i ngt; nästan bl. (i högre stil) bildl.: göra (ngt) till en del av ett större helt, låta (ngt) uppgå i ett större helt, inkorporera, införliva; med avs. på person: göra (ngn) till medlem av ett större helt (av ett samfund o. d.); stundom: oskiljaktigt förena (ngn l. ngt med ngn l. ngt); i allm. med av prep. i inledd bestämning. (Gm nattvarden) haffuer iagh nu Christum .. (därigm) att han i migh och iagh i honom är incorporerat och inlemmat. KOF 1: 311 (1575). (Erik Axelsson Tott) inlemmade flera Ryssarne tillhöriga distrikter i Finland. BL 17: 278 (1849). Att .. det vore kyrkans pligt att i sig inlemma hela stiftelsen (dvs. diakonissanstalten på Ersta). VL 1893, nr 123, s. 2. Att tillhöra en kyrkoförsamling är att vara inlemmad i det stora andliga hem, som heter Guds rike här på jorden. VWiklund i MattFörsBl. 1929, nr 9, s. 67. jfr: Benen äro oftast (i ornamentala framställningar å runstenar) medelst spiraler inlemmade i kroppen. Uppl. 2: 460 (1908).
2) (†) infästa, infoga. Han haffver uttskurit bladen uthi registraturet på dee uttgångne breff och andre i staden igen inlämmat. RP 6: 148 (1636).
-LEVA, -else (SD(L) 1904, nr 317, s. 4, DN(A) 1933, nr 56, s. 3), -nad (föga br., Söderhielm Levertin 2: 74 (1917), NordT 1932, s. 309). [jfr d. indleve, t. sich einleben] (i skriftspr.) göra sig så förtrolig med ngt att man liksom lever med i detsamma, leva sig in i ngt.
a) (föga br.) tr. Lysander Faust 40 (1875). (Vid Ellen Keys tal förlorar man aldrig) känningen av en glödande och djup ande, som inlevat i sitt väsen de ting hon förkunnar. VerdS 216: 39 (1918).
b) refl., med en av prep. i inledd bestämning. Blott till eget behag inlefva sig i det sköna rika material, som verlden bjuder menniskan till omdaning. Lysander Faust 145 (1875). Östergren (1928).
c) ss. vbalsbst. -ande l. -else, stundom -nad: förhållande(t) att leva sig in i ngt; ofta med en av prep. i inledd bestämning. Claëson 2: 323 (1855). Detta inlevande i något främmande kan aldrig ske enbart på kunskapens och analysens väg. Bjerre Själsläk. 55 (1914). Hela den forngrekiska kulturens och litteraturens oerhörda område omfattade .. (Wilamowitz-Möllendorff) med en personlig inlevelse och intuition, som saknar motstycke. SvD(A) 1931, nr 261, s. 5. DN(A) 1933, nr 56, s. 3.
-LEVERERA, -ing. [jfr holl. inleveren, ävensom t. einliefern] (†; se dock a o. c) (vederbörligen) inlämna (ngt till därför avsedd mottagare l. på därför avsedd plats), leverera in; äv. i förb. inleverera (ngt) in; jfr INNELEVERERA. Wij wete osz en waracktigh Stadh, en wälberedd Boning .., tijt wij wåra siälar inlefrera kunna, .. tädan .. ingen them vthtaga kan. JPetri PEriksson C 1 b (1639). Om dee aff gardie, som taga sitt affskied, skole inleffverera sitt liberie in. RP 8: 56 (1640). särsk.
a) med avs. på pänningmedel; numera bl. (i fackspr., fullt br.) med avs. på medel som ngn enligt tjänsteåliggande uppburit l. förvaltat o. dyl. o. som inlämnas till offentlig kassa o. d. LReg. 115 (1618). Sedan beplicktade sig Maximilianus med ed och bref .. at inlefwerera uti den Pålenska Skattkammaren åtta hundrade gånger tusend Gyllen. Girs J3 108 (1627). Skolafgifter (böra) terminsvis .. af läroverkets Rektor uppbäras, att beloppet af Rektor inlevereras till vederbörande landtränteri. Frey 1850, s. 38. SFS 1905, Bih. nr 2, s. 39.
b) med avs. på skriftlig handling o. d. som inlämnas till offentlig myndighet o. d.; i sht med avs. på skrift som inlämnas på grund av tjänsteåliggande. RARP 1: 176 (1632). Välborne Her Erich Ryningh upsteeg och inleffvererade Regeringen een supplication. RP 8: 58 (1640). Ändteligen författar Landtmätaren .. en tydelig Beskrifning öfver den delning han förrättadt .., hvaraf et underskrifvit original .. til förvar i Landtmäteri Contoiret inlefvereras. LandtmFörordn. 64 (1725). Jag .. har i Kansliet inlefvererat mitt .. undfångna kreditif. Crusenstolpe Tess. 5: 99 (1849). jfr: (Landtmarskalken) förmantte .. hwar och en Ätt (på riddarhuset), att dhe wille inlefra dehres Arfzwapn med dehres rätta färgor inn j Ridderhusett. RARP 1: 66 (1627).
c) (i fackspr., fullt br.) på grund av åtagande l. åliggande inlämna (varor l. färdiggjort arbete) till offentlig institution l. större affärs- l. industrietablissemang o. d. Och inlefvererades tå till Regeringen första malmen af samma (schakt) Machelööss (i Sala gruva). RP 8: 237 (1640). Personer, som i sitt hem utföra beredningsarbetet (av tobaken) och derefter inleverera den stripade tobaken till fabriken. ArbStat. A 2: 74 (1899). Hildebrand HbFolkhush. 490 (1917).
-LEVNAD, se under -LEVA.
Spoiler title
Spoiler content