SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTRESSENT in1träsän4t l. -es-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(interessant 1685. inter(r)essent (-sz) 16331873. intrescent 1652. intressent 1681 osv.)
Etymologi
[av t. interessent, till interessieren (se INTRESSERA); jfr INTRESSANT]
1) (i sht i fackspr.) person l. land l. företag o. d. som har intressen att bevaka (i ngt); i sht: person osv. som är ekonomiskt intresserad (i ngt); särsk.: person osv. som placerat pängar (i ett företag l. ett visst slag av värksamhet), delägare, bolagsman; äv. om part i ett mål; jfr INTRESSERA II 1 a, 2 a β, 3 b, 4 a α, β. RP 3: 38 (1633). Så äre ock i detta Krijgh och Fredzhandelen så månge och mächtige interessenter, som iämpte det allmänne interesse ock så hafwa åthskelde och egne intentioner. RARP 4: 95 (1647). Kommo för rätten samtlige intressenterne uti Åshyttan. NoraskogArk. 4: 62 (1666). Brandenburg var ju också (jämte Bajern) en intressent i hertigens (dvs. Bogislavs av Pommern) bo. HT 1918, s. 82. Part är det vanliga gemensamma namnet på de båda mot hvarandra stående intressenterna i civilprocessen. Kallenberg CivPr. 1: 513 (1922). Skoindustrien är i full gång och dess intressenter beteckna läget som drägligt. SvD(A) 1929, nr 326, s. 15. — jfr ALLMÄNNINGS-, BANK-, BOLAGS-, BRUKS-, DYKERI-, GRUV-, MED-, SKOGS-, STÄRBHUS-INTRESSENT m. fl.
2) (†) person som slagit sig tillsammans med ngn om ngt, t. ex. att prenumerera på ett exemplar av en tidning l. tidskrift; äv. allmännare: person som jämte ngn deltager (deltagit) i ngt, kamrat; jfr INTRESSERA II 1 a β. H. Maria Herfwe besuärade sigh öfwer booktryckare gesellen Carl Hindersson och hans interessenter Erich Hindrichson och Erich Pärsson, hwilka hade förledne söndagz affton kommit till henne och begynt på gården ett oskickeligit wäsendhe. ConsAcAboP 3: 439 (1670). För Avisorne, som Sahl Röding 1/2 år såsom Jnteressent nytjade. BoupptVäxjö 1754. Några intressenter uti en årgång af nästkommande års Stockholms Post- och Inrikes Tidningar åstundas. VexiöT 1814, nr 99, s. 4.
3) (†) person som är inblandad (i ngt); jfr INTRESSERA II 1 a γ. Mester Zigelhof Ammiralitetz Chirurgus, som där uppe nu är, fans och wara interessant uthj denna saaken eemot Starken. HdlCollMed. 11/1 1685.
Ssgr (till 1; i fackspr.): INTRESSENT-BOLAG ~02 l. ~20. av ett större bolag bildat mindre bolag vari det förra har majoritet o. vars enda egendom består av aktier i det större bolaget. NordT 1931, s. 105.
-FÖRBUND. förbund av personer som i ngt avseende hava gemensamma ekonomiska intressen. Radiolyssn. 1933, nr 39, s. 8.
Avledn.: INTRESSENTSKAP, n.
1) (i fackspr.) till 1: förhållandet att vara intressent l. delägare (i ngt). Hans (dvs. W. Scotts) associerades obestånd sönderref .. den dunkla slöja, som dolde hans merkantila intressentskap. Geijer I. 2: 214 (1839). Östergren (1929).
2) (i fråga om ä. förh.) till 1: bolag. Fithies änka har såldt sit skeppshvarf .. åt et interessentskap af Handlande. Porthan BrefSamt. 1: 62 (1782). Kallenberg CivPr. 1: 273 (1917).
3) (†) till 2; i uttr. i intressentskap med ngn, tillsammans l. i bolag med ngn. Någre bemedlade män .. (hava) i interessentskap med honom et Garfverie anlagt. PH 6: 3939 (1756).
Spoiler title
Spoiler content