SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KANCELLERA kan1sele4ra, äv. -säl-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. kanzellieren, fr. canceller, ävensom eng. cancel; av lat. cancellare, förse (ngt) med galler, överkorsa (skrift), avledn. av cancelli (se KANCELL)]
1) överstryka (en skrift) medelst linjer som gallerformigt korsa varandra; (gm överkorsning) annullera (en skriftlig handling); numera bl. sjöt. oeg., med avs. på befraktningsavtal: annullera, häva. (Handskriften) War och så maculered och cancellered, och ingen war theröffuer som til witnesbyrdh m[edh] beseglet hade, vthen för:de Hinrich Dijck allene. SthmTb. 27/8 1578. Jungberg (1873). Om fartyget icke skulle vara anlänt till lastningsplatsen .. på avtalad dag, .. skall (befraktaren) hava rätt att häva (kancellera) avtalet. Hasselrot Jantzen Cert. 35 (1920). — jfr O-KANCELLERAD.
2) (numera knappast br.) anat. i p. pf. ss. adj.: rutig. En s. k. cancellerad urinblåsa, der muskelknippena ligga i hvarandra korsande bundtar. Hygiea 1849, s. 675.
Ssgr (till 1; sjöt.): KANCELLERINGS-DAG. = -DATUM. Jonsson Jantzen Befraktn. 5 (1900).
-DATUM. datum då befraktare enligt kancelleringsklausul i certepartiet äger rätt att häva befraktningsavtal. Stenfelt Skepp. 41 (1903).
-KLAUSUL. klausul i certeparti enligt vilken befraktaren äger rätt att häva befraktningsavtalet, om fartyget icke i rätt tid anländt till lastningsplatsen l. är färdigt till lastning. 3NF (1929).
Spoiler title
Spoiler content