SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KRATS krat4s, sbst.2, förr äv. KRASS, sbst.3, r. l. m. (RP 1: 137 (1629) osv.); best. -en; pl. -ar; äv. n. (BoupptSthm 16/6 1677, Dalin (1852)); best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(krats (cr-, -(t)tz) 1626 osv. krass (cr-) 1687)
Etymologi
[jfr d. krads; av t. kratz, vbalsbst. till kratzen (se KRATSA, v.). — Jfr KRÄTS]
(i fackspr.) eg.: avfall som uppkommer vid kratsning; särsk. metall. oxider, slagg o. avfall av olika slag som kunna tillgodogöras för utvinnande av metallinnehållet; äv. tekn. avfall vid klädesruggning; ofta koll. (i sg. o. pl.). OxBr. 11: 211 (1626). 7 tunnor krattz. BtÅboH I. 13: 300 (1638; i bouppt. efter guldsmed). Krats .. är den kopparblandade orenlighet, hvilken, som et hvitt skum eller grädda, flyter på gårkopparen. Wallerius Min. 453 (1747). Då Gulldsmeders Krattser sammansmälltas. Rinman JärnH 519 (1782). Omsmältning af krats, som under garningar uppkommit. JernkA 1853, s. 278. LoW (1862; om avfall vid klädesruggning). Tennavfallet vid svarvningen, det s. k. krats. Löfgren TenngjH I. 1: 295 (1925).
Ssgr: KRATS-KOPPAR. (i sht förr) metall. erhållen gm omsmältning av krats. Linné Ungd. 2: 217 (1732). Bergroth (1887).
-MÄSSING. (i sht förr) metall. utvunnen ur vask l. vaskmässing. Rinman 2: 135 (1789). Eneberg Karmarsch 2: 75 (1859).
-MÄSTARE. (förr) jfr -VASKARE. Sylwan Ryor 41 (1934; efter handl. fr. 1740).
-SILKE. tekn. Det innersta lagret (av silkeskokongen lämnar) en sämre sort (silke), krats- eller ullsilke. Keyser Kemien 3: 60 (1876).
-SMÄLTNING. metall. procedur varigm metall (koppar, guld, silver osv.) utvinnes ur krats. VetAH 1752, s. 260. Bergroth (1887).
-UGN. metall. ugn vari krats smältes. BlBergshV 18: 141 (i handl. fr. 1687). AtlFinl. 23: 20 (1899).
-VASKARE. (förr) person som utvinner metall ur krats. BoupptSthm 1674, s. 1167 b. Olán Jud. 62 (i handl. fr. 1807). År 1634 .. nämnas vid Säter hafva varit .. 2 kratsvaskare. Fatab. 1916, s. 2.
-VASKERI1004, äv. 3~002. (förr) DA 1824, nr 212, Bih. s. 4.
Spoiler title
Spoiler content