SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMVÄNDELSE om3~vän2delse, äv. 0400 (omvä´ndelse Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(om- 1624 osv. um- (vm-) 16471709)
Etymologi
[fsv. umvändilse; jfr d. omvendelse]
vbalsbst. till OMVÄNDA (o. förb. VÄNDA OM). Schroderus Dict. 58 (c. 1635). — särsk.
1) (†) till OMVÄNDA 3. Solens omwändelse från söder om winteren till norr. Rudbeck Atl. 2: 178 (1689).
2) till OMVÄNDA 4: handlingen att omvända ngn (l. ngt) l. förhållandet att ngn omvänder sig l. blir omvänd.
a) motsv. OMVÄNDA 4 a; vanl. i religiös l. sedlig mening. Muræus Arndt 1: 26 (1647). Sweriges Rijkes första omwändelse til Christendomen. Schück VittA 3: 26 (i handl. fr. 1680). Rydberg Ath. 289 (1859).
b) motsv. OMVÄNDA 4 b.
α) i religiös l. sedlig mening. På thet the aff fremmande Religioner må genom omwändelsens medel, som är Gudz ord, kunna bewekas till sann troo, och öfwergifwa willfarelsen, skola the (osv.). KOF II. 2: 8 (c. 1655). Skiljes han hädan vtan vmwendelse, så dör han vti sine synd. Swedberg Cat. 721 (1709). Omvändelsen .. är det den Hel. Andes nådeverk, i hvilket han genom Lagen hos den om sin synd upplysta menniskan uppväcker ångren. Norbeck Theol. 78 (1840). Omvändelsen skulle .. efter beskrifning inträda som ett åskslag och åtföljas af visshet om att man var ett Guds barn. Strindberg TjqvS 1: 152 (1886). Brilioth SvKyrkKunsk. 52 (1933).
β) (mera tillf.) i annan anv. 3SAH 17: 175 (1902).
3) (†) till OMVÄNDA 5 b: förändring. Är altså thenne ombytelsen och omwändelsen (dvs. utbytet av lidande o. död mot evig salighet) skedd, til hennes person .. at Dödzens dagh är henne .. bätter worden, än hennes .. födhelses dagh. Rudberus MHansdr B 1 b (1624).
Ssgr (i allm. till 2 b α): A: OMVÄNDELSE-ARBETE~020. Bremer GVerld. 2: 259 (1860).
-DAG. (omvändelse- 1555c. 1675. omvändelses- 1731) dag för ngns omvändelse; särsk. (förr) i uttr. (sankt) Pauli omvändelsedag, namn på 25 januari (i ä. almanackor betecknad Pauli Omw.). Thenna Helghedagen kallar man S. Pauli Omwendelse dagh, therföre, at wår Herre Christus omwende honom. LPetri 3Post. 40 b (1555). 2RARP 6: 15 (1731).
-FÄRD. missionsresa. Biskopen Otto i Bamberg hade 1124 företagit en omvändelsefärd till Rügen. Brunius Metr. 20 (1854).
-FÖRSÖK.
1) till 2 b α. (Prinsessan Anna) motarbetade ständigt katolikernas omvändelse-försök både hos sig och andra. Fryxell Ber. 4: 384 (1830).
2) (mera tillf.) till 2 b β. Både mamma och Birgit trodde det var deras pacifistiska omvändelseförsök som burit frukt. Heerberger NVard. 123 (1936).
-IVER. Reuterdahl SKH 1: 308 (1838).
-LÄRA, r. l. f. lära om omvändelsen. Thomander TankLöj. 42 (1825). Herrnhutismen med dess korta och lätta omvändelselära. KyrkohÅ 1908, s. XV. —
-NIT. jfr nit, sbst.3 4. Oscar I Straff 124 (1840). Vikingatågen blefvo .. en reaktion mot frankernas eröfringar och omvändelsenit. 2NF 32: 397 (1921).
-VÄRK, n. Lagerbring 1Hist. 3: 395 (1776). Försedd med påvlig fullmakt anträdde .. Ansgar .. resan till Birka för att börja sitt omvändelseverk. SvFolket 2: 54 (1938).
-VÄRKSAMHET~102 l. ~200. Reuterdahl SKH 1: 502 (1838). (Den spanske dominikanen Ferrer) utöfvade vidsträckt omvändelseverksamhet bland sarasener och judar. 2NF 8: 91 (1907).
B (†): OMVÄNDELSES-DAG, se A.
Spoiler title
Spoiler content