SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PASSEVOLANS pas1evolaŋ4s l. pas1vol-, l. -vω- l. -vå-, äv. -an4s (passevolan´s Weste; -lángs Dalin), r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(pass- 18011889. passe- 1687 (: Passevolance penningarnes) osv. -ance 16871852. -ans c. 1792 osv. -ence 17991832)
Etymologi
[bildat till PASSEVOLANT efter mönster av sådana ordpar som VIGILANT : VIGILANS. — Jfr PASSEVOLANTÖR]
1) (förr) hist. systemet att (helt l. delvis) överlåta anskaffandet o. underhållet av krigsmanskapets utrustning l. rekryteringen av de värvade trupperna på ngn (särsk. på militärbefälet) mot en viss ersättning (tidigast i form av ’passevolantspänningar', i senare tid enl. en viss ackordsöverenskommelse), i Sv. använt (i växlande utsträckning, med olika utformning) fram till den genomgripande omdaningen av underhållsväsendet i början av 1870-talet; äv. dels om ackordsöverenskommelse rörande dylik överlåtelse, dels om ersättningen; äv. i ett stort antal numera obr. (l. bl. tillf.) uttr., t. ex. överlåta, underhålla, innehava l. ställa ngt på passevolans, ngt är l. förrättas på passevolans, ingå uti l. på passevolans, ingå passevolans med ngn. PH 1: 699 (1727). At Regementets Mondering .. och Remtyg må ställas på Passevolance. KBref 21/5 1776, s. 2. Hvar och en af the Rustande, som med Oss och Kronan .. Passevolance ingått. FörordnPassevolContr. 1/2 1786, s. 4. Savolax Regemente var .. på Passevolance. DvSchulzenheim PVetA 1799, Bih. s. 55. Persedlar, som nu underhållas på passevolans. BtRiksdP 1869, I. 1: nr 11, AnfLandtförsv. 2: 64. SvH 8: 33 (1904). jfr BEKLÄDNADS-, GEVÄRS-, MEDIKAMENTS-, MÖTES-, SÄNGKLÄDES-PASSEVOLANS.
2) (†) i utvidgad anv.: förhållandet att fullgörandet av ngt överlåtes på ngn mot en viss ersättning; äv. om ersättningen. AdP 1786, s. 68. Att staten öfvertager Presterskapets aflönande, emot en viss passevolance. BondP 1834, 2: 296. ÖoL (1852).
Ssgr (till 1; förr, hist.): PASSEVOLANS-AVGIFT ~02 l. ~20. avgift som rust- o. rotehållarna hade att erlägga till kronan för att befrias från skyldigheten att svara för krigsmanskapets utrustning m. m. Ugglas SamlKBr. 3: 110 (1777). SvRiksd. II. 12: 204 (1934).
-AVTAL~02 l. ~20. BtRiksdP 1871, I. 1: nr 11, UnderdMem., s. 68. —
-FOND. bildad av passevolansmedlen. CivInstr. 222 (1799).
-INRÄTTNING~020. om passevolansen ss. institution; äv. konkretare, om statligt organ för passevolansen. AdP 1786, s. 43. KrigVAT 1836, Bih. s. 1.
-KASSA. jfr -fond. IKrigscoll. 19/3 1811, s. A 3 a. —
-KOMMISSARIAT. statligt ämbetsvärk som utgjorde organ för passevolansen. KrigscollCircMötPassevol. 5/6 1819, s. 13. —
-KONTOR. avdelning av krigskollegium med uppgift att handlägga vissa ärenden rörande passevolansen. SthmStCal. 1795, s. 18.
-KONTRAKT. KBref 21/5 1776, s. 1.
-MEDEL, pl. om de pänningmedel som inflöto (till kronan) gm passevolansavgifterna, avsedda att användas för krigsmanskapets utrustning o. d. KBref 21/5 1776, s. 1.
-PÄNNINGAR, pl.
-TID. tid varunder ett passevolansavtal gällde. SFS 1830, s. 188.
-VÄRK, n. (förr) om ämbetsvärk som utgjorde organ för passevolansen; förr äv. om passevolansen ss. institution, passevolansväsendet. Fält Commissariatet .. har inseende öfver hela finska passevolance värket. FoU 25: 119 (c. 1786). I Passevolanceverkets byggnader. SFS 1832, s. 43.
-VÄSEN(DET). sammanfattande, om passevolansen o. allt som hade samband därmed. BtRiksdP 1869, I. 1: nr 11, s. 10.
Spoiler title
Spoiler content