SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PÅVÄRKA 3~vær2ka, v. -ade. vbalsbst. -AN (se avledn.), -ANDE, -NING (se d. o.); -ARE (tillf., NordTidskr. 1884, s. 400).
Ordformer
(vanl. skrivet -verka)
Etymologi
[av I 24 i o. VÄRKA, arbeta m. m.; jfr d. påvirke]
utöva värkan på (ngt l. ngn); (in)värka på l. utöva invärkan l. inflytande på (ngt l. ngn); utsätta (ngt) för sin invärkan; äv. abs.; med personligt l. sakligt subj.; ofta i pass.: röna invärkan l. inflytande, influeras. Ling Regl. 4 (1836). Luktförnimmelser, som uppstå, då vissa nerver i näsans slemhinna påverkas af gasformiga ämnen. Larsson Psyk. 9 (1896). Den .. kraft, som påverkar partikeln i y-axelns riktning. Ekman Mek. 165 (1919). Har oriktig uppgift av beskaffenhet att påverka rätten till barnbidrag åberopats, .. skall ansökning om barnbidrag avslås. SFS 1937, s. 728. — jfr KULTUR-, O-PÅVÄRKAD. — särsk.
a) i fråga om andligt inflytande (ofta av kulturell l. litterär art) som värkar bestämmande (l. inspirerande) på ngns vilja l. tänkesätt l. uppträdande o. dyl. l. på beskaffenheten l. utformningen av en meningsriktning l. en konstart l. en konstnärlig produkt l. (en gren av) kulturlivet i en stat o. d.; dels om person, dels om ngt sakligt (t. ex. meningsriktning, sakförhållande, yttrande, konstalster). Sturzen-Becker 1: 100 (1861). Lars hade kommit till den åsikt, att flickan påverkades ofördelaktigt af sin far. Rydberg Vap. 101 (1891). (Atterboms poem) ”Mitt första rendezvous” är starkt påverkadt af Bürgers ”Der wohlgesinnte Liebhaber”. PT 1893, nr 106, s. 3. En sannolikt från .. grekiska kolonier (i södra Gallien) .. påverkad arkitektur. Hahr ArkitH 122 (1902). Det högstämda talets uppgift är huvudsakligen att påverka åhörarnas vilja. VerdS 163: 33 (1909). Därs. 215: 9 (1918; abs.). jfr ENGELSK-, KÄNSLO-PÅVÄRKAD. särsk. i uttr. påvärka ngn (till) att göra (äv. bli) ngt, gm sin invärkan l. sitt inflytande (söka) få ngn att göra (resp. bli) ngt. Grimberg SvFolk. 2: 386 (1914). KyrkohÅ 1937, s. 97.
b) i p. pf. i vissa användningar, i uttr. som ange att ngn l. ngt på grund av invärkan av ngt ter sig på ett från det normala avvikande sätt; särsk.
α) i sht med. i fråga om invärkan av gift(er) l. smittoämne(n) o. d. på ngns hälsotillstånd o. d.; särsk. i mer l. mindre adjektivisk anv., om ngns tillstånd l. hjärtvärksamhet o. d.: som gm att te sig på ett från det normala avvikande sätt visar sig stå under inflytande av gift(er) osv.; äv. om person: som befinner sig i sådant tillstånd; jfr β. Efter kloroformnarkos .. ligger pat(ienten) ej sällan under flera dygn med påverkad hjertverksamhet. LbKir. 1: 444 (1920). Patienten är (vid influensa) påverkad, klagar över huvudvärk och värk i muskulaturen. 2SvUppslB 14: 379 (1950).
β) [jfr α] i fråga om invärkan av spritdrycker på ngns (fysiska o.) psykiska tillstånd; särsk. i mer l. mindre adjektivisk anv., om person: som gm förtäring av spritdrycker befinner sig i ett tillstånd som (mer l. mindre) avviker från det normala, (lätt) berusad. Jag såg på hans blick, att han druckit en smula förut och var en aning påverkad. Stolpe DödVäntr. 39 (1930). Påverkad av starka drycker. SFS 1934, s. 299.
Avledn.: PÅVÄRKAN, r. l. f. (Anm. I stället för pl., stundom äv. sg. best., användes motsv. form av påvärkning.) om förhållandet l. handlingen att ngt l. ngn påvärkar ngt l. ngn l. om förhållandet att ngt l. ngn påvärkas av ngt l. ngn; inflytande l. invärkan (på ngt l. ngn); ofta i fråga om andligt inflytande, motsv. påvärka a. Ett stycke torr torf .. låter (hellre) krossa sig till smulor än det af den starkaste påverkan låter tänja sig ut till en annan form. TT 1873, s. 178. Utan tvivel har .. (Messenius) rönt en stark påverkan från Bureus. Schück VittA 1: 98 (1932). jfr kultur-, miljö-påvärkan.
PÅVÄRKBAR, adj. som kan l. låter sig påvärkas; känslig för påvärkan, lätt att påvärka. Så vidt vi känna, äro .. de röda blodkropparne ej kemotaktiskt påverkbara. Sundberg Mikroorg. 283 (1896). TurÅ 1947, s. 30. jfr opåvärkbar.
Avledn.: påvärkbarhet, r. l. f. Svenson Sinnessj. 107 (1907).
Spoiler title
Spoiler content