SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESPEKTERA res1päkte4ra l. räs1- l. re1-, l. -ekt-, i Sveal. äv. -e3ra2 (respecte´ra Weste, respäcktèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(-spekt- (-ct-) 1613 osv. -spict- 1632)
Etymologi
[jfr t. respektieren; av fr. respecter, avledn. av respect (se RESPEKT); jfr äv. eng. respect]
1) ta hänsyn till l. fästa (tillbörligt) avseende vid l. bry sig om (ngn l. ngt); rätta l. foga sig efter (ngn l. ngt); äv.: ha försyn för l. undseende med l. visa hänsyn mot (ngn l. ngt), stundom: akta (se d. o. I 2 d) l. skona (ngn l. ngt); stundom äv. med sakligt subj.; ofta närmande sig l. övergående i 2; jfr RESPEKT 1. AOxenstierna 7: 568 (1632). The Pohler respectera ingen, ware sigh antingen Wän eller Fiende, hwilken the förraska kunne, blifwer aff them borttagen. NAv. 11/12 1656, s. 4. Jag förklarar .. att jag (i fråga om rättstavning) respecterar bruket, och .. anser det för min Lag och mitt rättesnöre. Rudenschöld PVetA 1772, s. 14. Nationalförsamlingen respecterade Konungens begäran, at dessa gamla räkningar ej skulle vidröras. LittT 1797, s. 314. I fråga om testamentariska dispositioner visade sig lagen fullt respektera släktskapens rätt. Österberg AugÄktLagst. 19 (1905). (Borgerskapets) nattsömn har emellanåt icke respekterats (av studenterna). Segerstedt Händ. 5 (1918, 1926). Sjöman Lekt. 283 (1948).
2) hysa l. visa aktning l. respekt (se d. o. 4) för (ngn l. ngt); ha respekt för (ngn l. ngt); högakta (ngn l. ngt); stundom svårt att skilja från 1; jfr RESPEKT 4. Göra sig respekterad, särsk.: skaffa sig respekt; jfr d. OxBr. 5: 62 (1613). Att the Ordningar och Stadgar, som af framfarne Sweriges Konungar .. hafwe giorde warit, måtte tilbörligin blifwa respecterade. Schmedeman Just. 143 (1615); jfr 1. (Barnen) tiänar och til Fromma, at man vnnar .. them Gamlom .. them at förmana och straffa, på thet the .. wänja sigh them at respectera. Schroderus Modersch. 119 (1642). Rom har meer mått respectéra Göthar ok Swänskar än brafwera dem. Columbus Ordesk. 6 (1678). En nation, som intet respecterar sig sielf, kan ock af ingen annan respecteras. Höpken 2: 383 (1761). En ärlig motståndares redligt uttalade öfvertygelse skall man alltid respectera. KyrkohÅ 1927, s. 198 (1840). Jag respekterar era känslor som far. Bergman Patr. 108 (1928). — särsk.
a) (numera bl. mera tillf.) i uttr. respektera ngn såsom (förr äv. för) ngt, visa ngn (den) aktning l. respekt (som tillkommer honom) i egenskap av ngt; förr äv. låta respektera sig såsom l. för ngt, låta sig gälla såsom ngt o. därigm låta visa sig den aktning l. respekt som tillkommer en i denna egenskap. När iag nu kom till Helsingøør, bleff strax vtropat, att iag skulle wara en Gyllenstiern ... Iag motte låta respectera mig therföre. LWivallius (1632) hos Schück Wivallius 1: 52. Wij befalle .. officerer och Gehmene, att thee Respectera och erkiänna .. Bolinum för deras .. predikant. Bolinus Dagb. 63 (i handl. fr. 1675). (Han) lät .. respectera sig såsom Envoje. KKD 5: 311 (1712). Veaugrand är min vän och såsom sådan hoppas jag, han respekteras. Smith RoyalSuéd. 17 (1921).
b) (†) i uttr. låta respektera ngt, skaffa respekt för ngt, få ngt att respekteras. (K. XII) blef på en gong en fullgod man att .. slå alla sina fiender och låta respectera Sveriges landamären. HSH 7: 203 (c. 1800).
c) [jfr motsv. anv. i t.] (†) i uttr. respektera ngns underskrift, ss. beteckning för att ngn i överensstämmelse med ngns underskrift honorerar växel o. d. Jungberg (1873).
d) i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet.: som åtnjuter allmän respekt; aktad, ansedd (förr äv. i uttr. väl respekterad, välaktad); förr äv. om skrivelse: ärad. Wäl Respecterade Män. Chærberus A 1 b (1642). Välborne H:r Assessorens respecterade skrifvelse af d. 30 sidstl. aprill. ÅgerupArk. Brev 5/5 1742. En högst aktad och respekterad medlem av samhället. Bergman SDanbit. 37 (c. 1930).
3) (†) framföra ngns aktningsfulla hälsning(ar); jfr RESPEKT 5. Adjö — hällsa och respectera. CAEhrensvärd Brev 2: 373 (1800; i avslutning på brev).
4) (†) spelt. i lomber l. kadrilj: spela (l. avge bud innebärande erbjudande att spela) spelet respekt (se d. o. 6). ReglKortsp. 1: 15 (1809; i kadrilj). Respecteras på mer än två kort (dvs. om spelaren som bjudit respektbehåller mer än två kort), sätter spelaren bet. HbiblSällsk. 1: 21 (1838; i lomber).
Avledn.: RESPEKTERLIG, adj. [jfr d. respekterlig, t. respektierlich] (†) till 2: respektabel l. respekterad; om skrivelse: ärad. VDAkt. 1705, nr 269 (om skrivelse). Flere respecterlige HH:rr Scholbetjente. Därs. 1711, nr 349. jfr: Eders Faderlige Högwyrdigheetz .. Högrespecterlige skrifwelse. Därs. 1698, nr 432.
Spoiler title
Spoiler content