SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESPEKTIV (respecti´v Weste, respäckti´v Dalin), adj., numera bl. dels i pl. (stundom äv. sg. best.) -e res1päkti4ve l. räs1- l. re1-, l. -ekt-, l. 40~10, äv. 30~20 l. 1032, l. (numera föga br.) -a -i4va osv. (Chydenius 97 (1765), VeckoJ 1955, nr 41, s. 8), dels ss. adv. -E (se RESPEKTIVE).
Ordformer
(förr äv. -spect-, -if)
Etymologi
[jfr t. respektiv, eng. respective, fr. respectif (f. -ive), mlat. respectivus; till p. pf.-stammen av respicere (se RESPEKT)]
1) ss. beteckning för att ngt gäller var särskild av två l. flera personer l. saker l. kategorier o. d. för sig, särsk. på sådant sätt att man låter de olika delar av det utsagda som äro tillämpliga vardera på sin person osv. hänföra sig till just denna osv.; ofta liktydigt med: var o. en l. vardera (personen l. kategorien osv.) sin(a) l. för sig l. särskilt l. i sin stad l. sin ordning l. sitt fall o. d.; stundom: vederbörlig l. ifrågavarande l. ifrågakommande, stundom: olika; utom i ordböcker o. d. anträffat bl. i sg. best. o. pl. Wij wele förmana wåre respective vndersåthare och Medhbröder, at (osv.). Gustaf II Adolf 232 (1617). Til yttermera wiszo är thetta med Wårt Secret, och Wåre samt Sweriges Rikes respective Förmyndares och Regerings Underskrift bekräftadt. Bergv. 1: 77 (1634); jfr RESPEKTIVE I. När .. Rijkzens Rådh, hade tagit sina respective ställen (dvs. platser på rikssalen). RARP 2: 176 (1635). Ridderskapet och Adelen utbeder och förbehåller sig at städse vara bibehåldne i the öfrige respective Ståndens ynnest, benägenhet och välvilja. 2RARP 14: 724 (1743). En bearbetning (av vissa frågor) efter hvars och en respektiva uppfattning. Fahlcrantz 6: 2 (1833, 1865). Det är .. viktigt att ta de rätta mängderna av respektive grönsaker (vid kokning av köttbuljong). StKokb. 247 (1940). — särsk. [jfr motsv. anv. i fr.] (numera bl. tillf.) ömsesidig, inbördes. Pfeiffer (1837). Östergren (1936).
2) [användningen sannol. (åtminstone delvis) uppkommen ur sådana användningar av 1, vari betydelsen icke har (klart) uppfattats utan anslutning till RESPEKT 4 o. RESPEKTERA 2 ägt rum (jfr t. ex. språkprovet från 1743 under 1); jfr dock äv. motsv. anv. i ä. eng.] (†) aktningsvärd; aktad; ärad; utom i ordböcker o. d. anträffat bl. i sg. best. o. pl.; stundom svårt att skilja från 1. Hvad som alramäst uprört mine Respective vederparter, är den .. falska inbillningen, at jag förringat Sveriges ålder. Dalin Hist. 2: Föret. 4 (1750); jfr 1. PT 1758, nr 3, s. 4. Således känner nu den respective allmänheten alla de här (i komedien) förekommande personer. CIHallman 133 (1776). (Per Cogell) är för ingen del (till utseendet) lik sin respektive bror, Fredric Cogell. MoB 2: 18 (1791). Till följe af respective Brefvet af d. 27 sidstledne December. VDAkt. 1795, nr 49. (Präste)-Ståndet emottog Bondeståndets memorial med skyldig aktning för det respektiva medståndet Liljecrona RiksdKul. 57 (1840). Ahlman (1872). — jfr HÖG-RESPEKTIV.
Spoiler title
Spoiler content