SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESPEKTIVE res1päkti4ve l. räs1- l. re1-, l. -ekt-, l. 40~10, äv. 30~20 l. 1032, adv. (o. konj.).
Ordformer
(förr äv. -spect-)
Etymologi
[jfr t. respektive; av mlat. respective, adv. till respectivus (se RESPEKTIV)]
I. adv.; ss. beteckning för att man låter en utsaga gälla var särskild av två l. flera personer l. saker l. kategorier o. d., särsk. (o. numera företrädesvis) på sådant sätt att man låter de olika delarna av det utsagda hänföra sig till de olika personerna osv. i tur o. ordning i den i utsagan angivna ordningsföljden, liktydigt med: var för sig (i tur o. ordning), var (o. en) i sin tur; i angiven l. nämnd ordning; ofta förkortat resp. Wij (dvs. änkedrottning Kristina, hertig Johan, rikets råd o. ständerna) .. wele .. bewijsa H. K:t och K. M:t (dvs. G. II A.) respective all moderligh kärleek, broderlig tienst, hörsamheet och rettrådigheet, underdånig lydno (osv.). RA II. 2: 260 (1617). At wi och wåre efterkommande Sweriges Konungar, så ock wåre trogne undersåtare .. må .. respective regera, lefwa och blifwa uti ro, sämja och et godt wälstånd. HC11H 10: 226 (1655). I stället för hvarje uttryck af formerna a2 + b2 + 2ab och a2 + b2 — 2ab kan man sätta, respective, de kortare (a + b)2 och (a — b)2. Björling Alg. 1: 17 (1861). Litern och hektolitern, som äro mindre än kannan och tunnan respektive. SvAlm. 1888, s. 50. För Veiga och mig gick .. mycken tid förlorad med att uppträda respektive faderligt och moderligt mot lilla Beta. Törngren Gunnarsson Barn. 142 (1924).
II. övergående i konjunktionell anv., liktydigt med: eller (i ifrågavarande l. tillämpligt l. förekommande fall), eller också; ofta med direkt syftning på ett (l. flera) led i det föregående: eller med avseende på det (l. de) i det föregående i motsvarande ordning nämnda fallet (fallen). UpsLäkF 1866—67, s. 136. Den i samråd med folket, resp. dess representanter, fastställda ordningen. Bolin Statsl. 1: 201 (1869). Sådant gods, som enligt gällande bestämmelser skall lastas och lossas af afsändaren respektive emottagaren, skall åtföljas af särskild fraktsedel. SFS 1908, nr 38, s. 47. De flesta organiska ämnen äro färglösa, resp. i kristalliserat tillstånd vita. Smith OrgKemi 10 (1938).
Spoiler title
Spoiler content