SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1963  
SALA sa3la2, v.3 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(sala (sahl-) c. 1690 (: sammansahla) osv. sadla 1741 (: sadla ihop)1843)
Etymologi
[sv. dial. sala; sannol. till SAL, sbst.3, i en ä. bet.: överlämnande (jfr HAND-SÖL); formen sadla är en hypersvecism (jfr sala, v.1, sidoform till SADLA, v.1)]
1) (numera nästan bl. vard.) om (krets av) personer: samla ihop en summa pengar för gemensamt ändamål på sådant sätt att var o. en lämnar ett bidrag, göra sammanskott; om enskild person: lämna bidrag till sammanskott; ofta i fråga om sammanskott för inköp av spritdrycker, särsk. (i sht förr) i fråga om sådant sammanskott varigm deltagarna inköpa o. sedan sinsemellan dela brännvin så att den enskilde deltagaren får en mindre kvantitet än vad som lagligen kunnat säljas till honom för ifrågavarande pris; särsk. i uttr. sala till (ngn gg om) ngt, skjuta samman pengar till ngt l. slå sig samman om ngt resp. (om enskild deltagare) delta i sammanskott till ngt. En egen melodi .. (sjunges) i Östergöthland, när salningen till spelmännen försiggår, då man dansar öfver tända ljus. Dybeck Runa 1842—43, 2: 66. Vi salade om en butelj punsch. Hultin VSkr. 102 (1865). Den s. k. salningen, d.v.s. den mycket begagnade utvägen att flere personer slå sig till samman om gemensamt inköp och förtäring af 15 kannor (brännvin), som hittills varit minimum för partihandeln. Samtiden 1874, s. 612. Där (dvs. i en konstnärsateljé) har deklamerats och musicerats och salats till den gemensamma förtäringen. Carlsson Stockh. 24 (1915). Så salade vi med alla våra slantar och köpte en hel damaschan billig rom. Engström Milst. 94 (1929). Vårt skrå bär sorg, som det så vackert heter, / och ber mig sala till begravningskransen. Kruuse Scab. 24 (1930). Vi salar till en bil allihop. Arnér Egil 225 (1948). — särsk.
a) med obj.
α) med obj. betecknande penningbelopp; särsk. om enskild deltagare: lämna (så l. så stort belopp) ss. bidrag till sammanskott. En var ”salade” en 50-öring. Aldén Hemma 149 (1927).
β) (numera föga br.) med avs. på brännvin: göra sammanskott för inköp av (brännvin) så att den enskilde deltagaren i sammanskottet kan få en mindre kvantitet än vad som lagligen kunnat säljas till honom för ifrågavarande pris. SoS 1916, s. 196. Det fanns .. en förordning som förbjöd ”salning” av brännvin. Frisendahl Björn 65 (1921).
b) (föga br.) övergående i bet.: dela brännvin som inköpts för sammanskjutna medel så att den enskilde deltagaren i sammanskottet kan få en mindre kvantitet än vad som lagligen kunnat säljas till honom för ifrågavarande pris. Bakom en järnvägsvagn stodo tre karlar och delade upp en liter brännvin, så att det blef ett ”skålpund”, d.v.s. en kvartsbutelj, pr man. Förr hölls den där salningen under bron vid gamla järnvägen. Carlsson HelaSthm 98 (1911).
c) i utvidgad anv. (jfr b).
α) (†) i uttr. sala på slanten, använda pengar till (deltagande i sammanskott för inköp av) spritdrycker o. d. Farväl, madam på Elefanten, / Och kära mor på Pelikan! / Hos er jag salat friskt på slanten; / Men nu ger jag er alla fan. Bellman SkrNS 1: 171 (c. 1770).
β) i fråga om att personer slå sig samman; ss. senare led i ssgn SAMMAN-SALA.
2) kortsp. om deltagare i vira: vid spelets början satsa en bet (se BET, sbst.7 2) i en gemensam pulla (se PULLA, sbst.2 1). Werner o. Sandgren Kortox. 76 (1949).
3) (förr) i uttr. sala hybbika, dels: spela hybbika, dels ss. benämning på ifrågavarande spel; jfr SALAHYBBIKA. Det urgamla Sala Hybbica .. förmenes leda sitt upphof ifrån .. (en japansk kejsares) uppfinningsgåfva. Kexél 2: 21 (1781). Engström Kryss 170 (1912).
4) i fråga om att öka ngt; i den särsk. förb. SALA PÅ.
Särsk. förb.: SALA IHOP10 04, äv. HOP4, förr äv. TILLHOPA. (numera bl. vard.) till 1: skjuta samman (pengar o. d.); äv. utan obj.: göra sammanskott; ofta i uttr. sala ihop (pengar o. d.) till ngt. Jag (vet) intet annat råd, än at I som weten något ondt med Er, salen ihop til (boktryckaren) Schneider wid pasz 1000 Riksdaler (för att utgivningen av Argus skall inställas). Dalin Arg. 1: 343 (1733, 1754). Chydenius 337 (1777: till hopa). Gossar, låt oss sala ihop till gummans begrafning. Blanche Läk. 19 (1846). särsk. (mera tillf.) i utvidgad anv., eufemistiskt för: tigga ihop (pengar). Martinson ArméHor. 174 (1942).
SALA PÅ. [sv. dial. sala på, öka till mer än vad redan bjudits] (†) till 4: öka på. (Sv.) Sadla på, at det blir fyllest. (Lat.) Addere, ut fiat satis. Sahlstedt (1773).
SALA TILLHOPA, se sala ihop.
SALA TILLSAMMANS. [jfr sv. dial. sala samman] (†) till 1, = sala ihop. Således begynte de att sahla tillsamans, så at för 3 weckor sedan woro 2400 dlr således samman brachte. Linné Bref I. 7: 18 (1750).
Ssg (till 1): SALNINGS-SYSTEM. särsk. (i sht förr) om systemet l. seden att göra sammanskott för inköp av brännvin. KarlstT 1895, nr 1727, s. 2.
Avledn. (till 1): SALARE, m.||ig. (vard.) person som deltar i sammanskott. KarlstT 1895, nr 1727, s. 2 (om person som deltar i sammanskott för inköp av brännvin).
Spoiler title
Spoiler content