SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1971  
SKILTVAKT ʃil3t~vak2t l. SKYLTVAKT ʃyl3t~, i bet. 1 r. l. f., i bet. 23 m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(skild- (sch-) c. 1580 (: Skiildh och Skärwacht), 1669c. 1860. skilt- (sch-, -llt-, -ldt-) 1618 osv. skyld- c. 15801878. skyll- c. 1632. skylt- 1631 osv. skylte- 1677. — Se för övr. VAKT)
Etymologi
[jfr d. skildvagt (i ä. d. äv. skiltvagt), nor. skiltvakt; av mlt. schiltwacht(e) (motsv. holl. schildwacht) l. t. schildwacht, eg. om en med sköld utrustad vakt, av mlt. schilt resp. t. schild, sköld (se SKILT), o. mlt. wacht(e) resp. t. wacht (se VAKT)]
1) (†) bevakning av ngt gm skiltvakt l. skiltvakter (i bet. 2); vakttjänst som göres av skiltvakt (i bet. 2); äv. konkret, om sammanfattningen av de soldater som göra sådan vakttjänst under ett pass (se PASS, sbst.1 8) l. om den plats där sådan vakttjänst göres; äv. oeg. l. bildl.: vakt; särsk. i sådana uttr. som hålla (sin) skiltvakt l. stå på l. i skiltvakt, sätta ngn i skiltvakt; jfr dels SKÖLD-, SKÖR-VAKT, dels FÄLT-, HÖG-VAKT; jfr äv. 2. Brahe Oec. 26 (c. 1580; uppl. 1971). En .. Krijgzman som vthi Schiltvacht satter är. Grubb ACoyet A 2 b (1618). Går någon ifrån Schiltwachten, för än han afflöses, eller dricker sigh på Schiltwachten så drucken, at han sijn tienst icke förrätta kan, harchebuseras. Krijgsart. 1621, § 54. (Binas vise) brukar sina wissa Wächtare, hwilka på Inflögden taga granneligen til wara, och hålla sin Skyltwacht för Flugor, Humblor och Brömsar skull, at (osv.). IErici Colerus 2: 77 (c. 1645). Then 12 Iunij kom (befälhavaren för hären) Herr Iacob .. 2 mijl när Twär, ther möttes Fiendens Skiltwacht, medh Herr Iacobs Förwacht, och skermysserade medh hwar andra. Widekindi KrijgH 101 (1671). Schiltknechten måste, så länge han uppå Skildtwacht ståår, .. Hålla sigh stadigt widh sin Post. Söderman ExBook 168 (1679). Mats Olofsson betygade att han hade ståt i skiltwacht och sedt att en karl kommit och ledt Studenten Carphæum, hafwandes en öhlkanna i handen. ConsAcAboP 7: 208 (1692). Uti Kyrko-torn, eller det högsta stället, som finnes i orten, ställes (vid anordnande av försåt) en Officerare at hålla skiltwakt. Wrangel Tact. 201 (1752). KrigVAT 1840, s. 302.
2) (utom i b numera bl. i skildring av ä. förh.) soldat som står på post, vaktpost; särsk. i uttr. stå skiltvakt; i ä. ex. stundom svårt att skilja från 1. Jakobsson BevBeklädn. 285 (i handl. fr. 1644). Stå skiltwakt. Serenius Fff 4 b (1734). Bäst vid drömmens barm man låg / Och guld och gröna skogar såg, / Så skrek en skyltvakt: i gevär! / Och då var Kulneff der. Runeberg 2: 97 (1847). Skildtvakt skall alltid vara uppmärksam; får ej sofva, ej sätta sig eller ställa geväret ifrån sig; ej sjunga, hvissla, äta, dricka eller röka; icke (osv.). TjReglArm. 1858, 2: 65. SFS 1914, s. 972. Lamm i 3SAH LIII. 2: 137 (1942). — särsk.
a) (†) i uttr. förlorad skiltvakt, skiltvakt utsatt för risken att uppsnappas av fienden; se för övr. FÖRLORA 11 e β. Delachapelle ExBook 52 (1669).
b) i jämförelser samt i oeg. o. bildl. anv., särsk. för att beteckna dels ngn som håller vakt, dels ngn l. ngt som mer l. mindre liknar en soldat som står på post (med stram hållning, grann utstyrsel o. d.); särsk. i uttr. stå (som) skiltvakt, hålla vakt, stå (på samma sätt som en soldat som står) på post (med stram hållning o. d.); gå skiltvakt, gå o. postera o. d. Molnet om dagen, och elden om nätterna står (numera icke) skyltwacht, och betäcker för öfwerfall. Isogæus Segersk. 1342 (c. 1700). Jag skaffar min vän in i trägården; han stiger hit op (på den uthängda stegen), och jag står skyltvakt. Altén Schachm. 300 (1798). Man påstår att många af de fogelarter, hwilka samla sig i flockar, .. utsätta skildtwakter, hwilka med deras skri warna de öfriga för hotande faror. Holmström Ström NatLb. 2: 141 (1852). De båda damerna .. kastade då och då förströdda blickar på de unga herrar, som gingo skiltvakt nedanför (fönstret). Bergman Hancken 71 (1920). Hur glad var man inte över .. att plötsligt finna ett manshögt kungsljus stående likt en grant utstyrd skiltvakt i en glänta. Martinson Utsikt 54 (1963). I hotellets entré stod en lång, mager hovmästare skiltvakt. Olsson 3Hap. 168 (1967).
3) [sambandet med ordets övriga bet. oklart] (†) om snyltgäst. Lindfors (1824; angivet ss. vard.).
Ssgr (till 2; numera bl. i fråga om ä. förh.): SKILTVAKTS-KUR. postkur för skiltvakt; äv. oeg., om vakttorn o. d. Cook 3Resa 345 (1787; om vakttorn hos infödingar vid Berings sund).
-ROP. (an)rop från skiltvakt; äv. bildl. Emellertid vi frukostera må, / Och glamma lustigt om, tills röda hanen (dvs. tuppen) / Derute manar med sitt skyltvakts-rop / Enhvar till uppbrott. Atterbom 1: 95 (1824).
Spoiler title
Spoiler content