SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1973  
SKRINGOM, adv.
Etymologi
[möjl. till -skringa i FÖRSKRINGA]
i småposter (då o. då); jfr PLUMPUM. (Vi) haffue .. mett .. Riigisins rådt .. så wtöffuer ens warit, ath effter thenne dag skall skatten icke så skringom till slottet jnfördt bliffue, som her till skeedt är, vtan vpå synnerlige och benempde tider om årett. G1R 11: 369 (1537). Anm. Ordet är möjl. felaktigt (avskrivningsfel) för skingrom (se SKINGROM) l. ströningom (se STRÖNINGOM).
Spoiler title
Spoiler content