SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1977  
SLITAGE slita4ʃ (slitāsche Weste; slitásch Dalin), n. (Posten 1768, s. 52, osv.) ((†) r. l. f.? HC11H 11: 129 (1697), Adelsköld Dagsv. 3: 71 (1900)); best. -et; pl. (†) -er (RARP 16: 380 (1697), Dalin (1854)).
Ordformer
(sletage 16991730. slitage 1697 (: slitager, pl.) osv. slitagie- i ssg 1706 (: Slitagie Skrifwarens, gen.). slitasch 1768 (: slitaschet, best.)1889. slittage- i ssg 1720 (: slittagepertzedler))
Etymologi
[jfr lt. slitasje, slitasch, f., t. schlittage, f.; av nl. slijtage, f.; till SLITA; med avs. på bildningssättet jfr LÄCKAGE]
1) (kostnad för) slitning (se SLITA 7) l. nötning. HC11H 11: 129 (1697). Jag (dvs. köparen) önskar at alla Bod-wigter .. wore underkastade Kaszering efter en visz tids bruk: Ty jag och andre få widkännas slitaschet och Ni Min Herre (dvs. säljaren) winsten. Posten 1768, s. 52. Vexelströmsmaskiner .. äro utsatta för mindre slitage .. än de för likriktad ström. JernkA 1896, s. 47. Den årliga avsättningen för en maskins slitage kallas avskrivning. Pokorny Aktier 108 (1957). jfr RING-SLITAGE.
2) koll., om sådant som gm slitning (se SLITA 7) blivit obrukbart l. utslitet; särsk. o. numera bl. (i skildring av ä. sjömilitära förh., företrädesvis ss. förled i ssgr) om sådan materiel som kasserats till följd av förslitning, skrot o. d. Ett Påbud (borde) utgå .. (att) i alla Collegier och Contoirer, Tryckerier, Manufacturier och Spinhus, hos Skräddare och Sömmerskor, af sletage wid publique och private Wärfwer, de minsta (pappers- o. tyg)-bitar med aktsamhet samlas, samt wid påfordran til ett .. Pappers wärk lefwereras borde. Nordencrantz Arc. 252 (1730). Heinrich (1828; betecknat ss. sjöterm).
3) (numera bl. i skildring av ä. sjömilitära förh.) institution för förvaltning l. lokal för förvaring av kasserad materiel, slitageförråd. (I Karlskrona finns) 1 Bod på Lindholmen .. som .. brukas til slitage eller gamle materialers förwarande. HC11H 11: 161 (1697); jfr 2. (Departementscheferna vid flottans station i Karlskrona) äga rättighet att bevilja requisitioner ifrån samt anvisa återlefvereringar till Allmänna Slitagen. FörvaltReglFl. 1825, s. 201. 2NF (1917).
Ssgr: (2) SLITAGE-BOD. (numera bl. i skildring av ä. förh. vid flottstation) bod för förvaring av kasserad materiel; jfr slitage 3. Anderson Stadsl. 7 (i handl. fr. 1699).
(1) -DEL. (mera tillf.) slitdel. Motorför. 1955, nr 6, s. 34.
(2) -FÖRRÅD. (numera bl. i skildring av ä. förh. vid flottstation) förråd (se förråd, sbst.3 1) av kasserad materiel; äv. (motsv. förråd, sbst.3 2) om institution för förvaltning (l. lokal för förvaring) av sådant förråd (jfr slitage 3). SvKrigCivCal. 1800, s. 78. Slitage-förrådet bör ifrån Materialförrådet vara afskildt, så att kasserade persedlar med goda icke kunna förblandas. ReglStyrFl. 1836, s. 121.
(2) -FÖRVALTARE. (förr) förvaltare som förestod slitageförråd. FörvaltReglFl. 1825, s. 83.
(2) -INSPEKTOR. inspektor (se inspektor, sbst.1 b) med uppgift att ha tillsyn l. kontroll över kasserad materiel. SvKrigCivCal. 1799, s. 73.
(1) -KOSTNAD. SvD(A) 1929, nr 162, s. 4.
(1) -PERSEDEL. (†) om förh. vid flottan: för förslitning utsatt persedel (av tyg l. tågvirke). 2RA 1: 147 (1720).
(1, 2) -RÄKNING. (†) räkenskap (se d. o. 1 b) rörande kasserad materiel; jfr räkning 1 b. FörvaltReglFl. 1825, s. 173.
(2) -SKRIVARE. (förr) (titel för) vid flottstation anställd tjänsteman med uppgift att handha räkenskaper rörande kasserad materiel. Hiärne 2Anl. 400 (1706). Henel 1729 121 (1730).
(2) -VERK. (förr) i sg. best., om den gren av förvaltningen vid flottstation som hade till uppgift att handlägga ärenden rörande kasserad materiel. Börandes .. Tygwaktaren, Material-Förwaltaren och Inspectorerne wid Tackel- och Slitage-Werket (vid flottans varv), wid första tekn til eldswåda infinna sig uti Förrådshuset. PH 13: 299 (1786).
Spoiler title
Spoiler content