SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPIRANT spiran4t, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. spirant; liksom t. o. eng. spirant, fr. spirante, av lat. spirans (gen. spirantis), p. pr. av spirare, andas, samhörigt med SPIRITUS o. rotbesläktat med FISA. — Jfr ASPIRERA, EXSPIRERA, INSPIRERA, KONSPIRERA, PERSPIRERA, RESPIRERA, TRANSPIRERA samt SPIRERA, v.2—3, o. SPIRAKEL]
språkv. (gm artikulationsorganens hopträngande till en smal passage o. luftens frampressande genom denna bildat) språkljud kännetecknat av mer l. mindre starkt framträdande buller (i form av ett väsande l. sjudande l. visslande ljud) av hög frekvens (som växlar med vidden av den av artikulationsorganen bildade förträngningen), väsljud; vanl. liktydigt med: frikativa. Egendomlig för grekiska språket är dess afgjorda motvilja mot sådana ljud, som kallas spiranter (v, j, s). Richert Ljudlag. 103 (1866). (Språkforskaren J. A.) Lundell, hvars uppfattning väl här (med tvifvelaktig rätt) influerat på förf. (av en svensk språklära), kallar ej .. l för ”spirant”, utan för ”frikativa”, som inte är alldeles detsamma. PedT 1898, s. 380. Frikativor, gnid- eller väsljud .. även kallade ”spiranter”. Danell SvLjudl. 13 (1911). Tyskans båda för oss (svenskar) främmande spiranter ach- och ichljuden. PedT 1941, s. 115. Spiranterna indelas främst efter artikulationsstället (i dentala, alveolara, prepalatala, palatala osv.) men kunna liksom klusilerna grupperas i fortes (normalt tonlösa) och lenes (normalt tonande), ibland också efter formen hos den uppkomna förträngningen av luftvägen. Malmberg Fonet. 106 (1949). Uvulara och faryngala spiranter saknas i svenskan och i de större europeiska kulturspråken .. men träffas i åtskilliga utomeuropeiska språk. Därs. 114.
Ssg (språkv.): SPIRANT-LJUD. språkljud som är en spirant, spirantiskt språkljud. Malmberg Fonet. 112 (1949).
Avledn. (språkv.): SPIRANTISK, adj. om (uttal av) språkljud med tanke på det akustiska intrycket: som föreligger med mer l. mindre starkt framträdande buller (i form av ett väsande l. sjudande l. visslande ljud) av hög frekvens; äv. (o. företrädesvis) med tanke på ljudbildningen, liktydigt med: frikativ; spirant-. Spirantiskt uttal av klusiler. SAOL (1900). De frikativa (”spirantiska”) d- och t-ljuden i t. ex. engelskan. Danell SvLjudl. 19 (1911). De spirantiska eller frikativa konsonanterna. Malmberg SvFonet. 70 (1951).
Spoiler title
Spoiler content