SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STYMPLA, v.1 -ade.
Ordformer
(stymp- 1684 (: ostymplat, p. pf.)1724. stömp- 1686 (: ostömplat, p. pf.))
Etymologi
[fsv. stympla; liksom ä. d. stymple, stumple av mlt. stümpelen, avledn. av stümpel, stump, rest, avledn. av stump, stump, rest (se STUMP, sbst.)]
(†)
1) = STYMPA, v.1 I 1. I det min K: Hustru råkat för en så gifftig kallfeur uthi sin wänstra foot och been, att den .. älendeligen till lijfwetz conservation stÿmplas och afskäras moste. VDAkt. 1700, nr 148. Deras kroppar och been blifva stymplade kistorne sunderstötte af obetänkte menniskior och upkastade. Därs. 1724, nr 165.
2) gm stympande skära itu l. sönderdela (ngt); jfr STYMPA, v.1 I 2. För dhet hon afhänt honom 22 al(na)r lärufft, hvilket här in för Rätten upvistes aldeles förderfvat och i 13 stl. stymplat. VRP 1701, s. 538. VDAkt. 1703, nr 58 (med avs. på jordägor).
3) = STYMPA, v.1 I 3. Att icke nogon stymplatt och i olagha tijdh förrättatt gudztienst .. ytermeehr förrättass böör. VDAkt. 1684, nr 207. Hwadh dhen förra Lijkstohlen widkommer, så införer Enkan mina ord stymplade, ty så sade iag. Därs. 1708, nr 299. — jfr O-STYMPLAD.
Spoiler title
Spoiler content