SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1998  
SUPPLEMENT sup1lemän4t, n. (SP 1792, nr 23, s. 4, osv.) ((†) r. l. f.? l. m.? Stiernman Riksd. 1480 (1664)); best. -et; pl. = (Weste FörslSAOB (c. 1817) osv.) l. (numera mindre br.) -er (PT 1758, nr 60, Bil. s. 1, SAOL (1923)).
Ordformer
(förr äv. skrivet supl-)
Etymologi
[jfr d. supplement, t. supplement, eng. supplement, fr. supplément; av lat. supplementum, avledn. av supplere, ersätta, fylla (se SUPPLERA)]
1) om ngt som tillfogas l. tilläggs ngt för att fullständiga detta, kompletterande tillägg l. utfyllnad; särsk. om sådant tillägg l. bihang till bok l. bokverk o. d., ofta tryckt ss. eget häfte l. band (l. flera häften resp. band), innehållande rättelser, tillägg, register o. d. Supplement till en ordbok, ett uppslagsverk. Stiernman Riksd. 1480 (1664). Kongl. Myntskåpet är så bofälligt, at man med möda kan hantera lådorna, och för trångt til de många Supplementer, som blifwit anskaffade. Schück VittA 5: 262 (i handl. fr. 1767). Till sista delen skola dessutom, såsom Supplement, bifogas några .. poemer. LMEnberg (1831) hos Leopold 4: LII. Tekniskt och praktiskt kan lysämnesbelysningen också användas vid fabriker .. och som supplement för dagsljus i djupa rum. Form 1946, s. 20. Svenska Läkaresällskapet gav .. (efter J. F. Sackléns död) medicinalrådet Hilarion Wistrand i uppdrag att utgiva ett supplement (till Sveriges läkarehistoria). Bergstrand SvLäkS 82 (1958). Svenska Akademiens Ordboksredaktion kommer aldrig att kunna nedläggas. Inte bara måste ett supplement utjämna de luckor, som uppstått; det vetenskapliga kapital, som samlats, skall också myntas ut i nya ordböcker av skiftande omfång. Böök i 3SAH LXVIII. 1: 186 (1959).
2) [specialfall av 1] geom. om vinkel l. båge som tillsammans med en annan vinkel osv. bildar en 180-gradersvinkel resp. halvcirkel. Strömer Klot. 127 (1759). Björkman (1889).
Ssgr (i allm. till 1): A: SUPPLEMENT-BAND. (supplement- 1845 osv. supplements- 1951) tilläggsband (till bokverk o. d). Atterbom (1845) i 3SAH LV. 2: 121.
-BLAD. blad som utgör ett supplement. Atterbom Minn. 586 (1819).
-HÄFTE. (supplement- 1871 osv. supplements- 1951) jfr -band. NerAlleh. 1871, nr 96, s. 2.
-KATALOG. (supplement- 1900 osv. supplements- 1900 osv.) Tamm SammansOrd 88 (1900).
-TÅG. (supplement- 1939—1951. supplements- 1913—1951) (numera mindre br.) om ett slags extratåg (att användas vid förseningar o. d.). SvKomm. 1913, nr 39, s. 46. Östergren (1951).
(2) -VINKEL. geom. vinkel som tillsammans med viss, intilliggande vinkel bildar 180°; jfr supplementar-vinkel. Två vinklar .. hvilka tillsammans utgöra 2 R, kallas supplementvinklar. Bergroth Geom. 16 (1876). Om en cirkel skär en 2:a gradskurva i 4 punkter A, B, C, D, så bilda kordorna AB, CD supplementvinklar med en axel i kurvan. Carlson LbGeom. 1: 268 (1946).
B: SUPPLEMENTS-BAND, -HÄFTE, -KATALOG, -TÅG, se A.
Avledn.: SUPPLEMENTAL, adj. [jfr eng. supplemental] (†) till 2: som utgör ett supplement; supplementär, supplement-. KLM är supplemental triangel til ABC. Strömer Klot. 128 (1759).
SUPPLEMENTAR, adj. (numera knappast br.) till 1, 2: supplementär. Jag gillar alldeles Din åsigt att om supplementar borgen ej kan erhållas, må dock Ak(ademie)n hellre risquera en liten förlust, än (osv.). Järta (1841) i 3SAH XLIII. 2: 36. Klint (1906).
Ssgr (†): supplementar-korda. Supplementar-kordor kallas de räta linier .. som äro dragna från en punkt på ellipsen till ändpunkterna af en diameter. Lindelöf AnGeom. 61 (1864).
-lexikon. lexikon som är ett supplement. Törneros o. Ljungberg (1843; i ti- tel).
-samling. samling som utgör ett supplement, ”tilläggssamling”. (Det) torde likväl ännu vara för tidigt att i ett verk hopställa .. (handskrifterna) efter tidsföljden, så länge till detta nya supplementarsamlingar skulle behöfva tilläggas. Frey 1843, s. 59.
-undervisning. tilläggs- l. extraundervisning. I fall .. (undervisningen) icke är .. (undangjord), erbjudes den i Sverige genom supplementar-undervisningen hos Docenter. Agardh BlSkr. 1: 370 (1836).
-vinkel. supplementvinkel. Lindelöf AnGeom. 253 (1864).
SUPPLEMENTARISK, adj. [jfr t. supplementarisch; avledn. av supplementar] (†) till 1: supplementär. Det supplementariska bruket af gudoms-begreppet. Geijer I. 5: 291 (1820). Edda-sångerna (på ett än supplementariskt, än mera detaljeradt vis) likna (Völuspá). Atterbom VittH 172 (1845). Dens. PoesH 1: 203 (1848).
SUPPLEMENTERA, v. [jfr t. supplementieren] (numera bl. mera tillf.) till 1: utfylla l. fullständiga l. göra tillägg till (ngt), supplera l. komplettera (ngt). 2RARP 13: 696 (1743). Lönarbetarens lefnadsstandard omfattar mer än summan af hans effektiva efterfrågan .. då han, tack vare fattigvårdens ingripande, har sin penningelön supplementerad med pängar eller konsumtionsartiklar. Steffen LönsystH 1: 16 (1895). Det sakrika föredraget .. supplementerades med några meddelanden af lektor Hoffstedt och ingeniör C. Eriksson. TT 1895, Allm. s. 42. Försiktigt ökande dosering Ausolysen retard, så småningom supplementerad med stigande Apresolindoser ledde nu till snabb förbättring av huvudvärk och oro. SvLäkT 1955, s. 974.
SUPPLEMENTÄR, adj. [jfr t. supplementär, eng. supplementary, fr. supplémentaire] till 1: som utgör supplement; kompletterande l. utfyllande; supplement-, tilläggs-, fyllnads-; tilllagd l. ytterligare l. extra o. d.; särsk. (i fackspr., i sht bankv.) dels (om ä. förh.) i uttr. supplementär säkerhet, om säkerhet som lämnas för att ytterligare säkerställa en fordran o. d. (för vilken redan viss säkerhet är ställd), dels i uttr. supplementär (sedel)täckning, i fråga om sedelutgivning, om täckning som fordras för den del av de utlöpande sedlarna som icke täcks av riksbankens metalliska kassa; jfr supplemental, supplementar, supplementarisk. (Det torde) böra såsom en supplementär åtgärd stadgas, att stämningen .. jemväl skall införas i ortens allmänna tidning. BtRiksdP 1871, I. 1: nr 17, s. 13. Akademien önskade garanti af allmänna medel eller en supplementär borgen. Ljunggren SAHist. 2: 122 (1886). (Riksbanken) har .. ökat sin supplementära sedeltäckning genom inköp av svenska obligationer. Leander TidnHand. 97 (1926). SvRiksd. 13: 77 (1934: täckning). SvBanklex. (1942: säkerhet). SvD 21⁄1 1974, s. 7.
Spoiler title
Spoiler content