SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TALMAN ta3lman2, äv. (numera föga br.) TALEMAN ta3leman2, m.//ig.; best. -mannen; pl. -män.
Ordformer
(tal- (-aa-, -hl-) 1667 osv. tale- (th-, -aa-, -hl-) 15491933. tall- 1719)
Etymologi
[jfr d. talemand, mlt. taleman; av TALA, v., o. MAN, sbst.2]
1) (utom i slutet numera föga br.) talesman. Hindriich Jønson .. huilkin som war bøndernes førspråkar(e) och taleman vm thetta arff. 2SthmTb. 2: 22 (1549). Dygden är aff sådan Art och Beskaffenheeth, at hoon wähl intet Behöfde någon Taleman hennes lof och beröm att uth sprijda. VDAkt. 1698, nr 323. Lagmännen voro .. Folkets skiljesmän och Domare, samt på Tingen och Riksmöten deras Talemän och Försvarare. Fischerström Tal 150 (1769). Fredspolitikens taleman Arvid Horn. WESvedelius i 2SAH 55: 296 (1878). Östergren (1954). — särsk. (förr) i inskränktare anv., om person som vid frieri l. trolovning o. d. förde friarens talan, böneman (se d. o. 1); äv. om person som vid bröllop fungerade ss. följeslagare åt brudgummen (l. åt bruden) o. förde dennes (dennas) talan; stundom svårt att skilja från 4. The twå furster hertig Erich och hertig Jahan ware talemän, hertig Erich för konungen och hertig Jahan för drothningen, som bruden war. Brahe Kr. 59 (c. 1585). Han uthrättade ochså både taalemanss och Suaremanss embete om echtenskapz samtyckiande och morgongåffvorss uthgiffvande. Gyllenius Diar. 315 (c. 1670). Rebecca .. / .. Isaac aldrig sedt, ey heller honom kiände, / Likwäl på första ord som Talemannen sa: / Så fick han straxt et gladt, et frit och färdigt ja! Runius (SVS) 1: 172 (1705). Bröllopssederna variera i olika delar af landet. I några kvarstår den gamla seden att fria med talman. Finland 74 (1893). Förr i världen bruka friarn komma med talman messej. Allardt Ottesfolk. 102 (1940).
2) statsv. i fråga om sv. förh., om (l. ss. titel på) person som leder förhandlingarna i riksdagen; i fråga om utländska förh., om ordförande i parlament; äv. (om ä. sv. förh.) om ordförande i vart o. ett av de fyra stånden, o. efter representationsreformen, om ordförande i var o. en av riksdagens två kamrar; förr äv. i allmännare anv., om ordförande i förening o. d. RARP 7: 43 (1660). (Sv.) Talman för et gille, (eng.) Chairman. Serenius (1741). Herr Baron och Landt-Marskalken anmälte, at han med de andre Ståndens Talemän aftalt om en Deputations afsändande. AdP 1786, s. 3. Konungen utnämner för hvardera kammaren talman och vice-talman bland kamrarnas ledamöter. Thomée IllSv. 29 (1866). En kvinna har för första gången i Schweiz historia valts till talman i nationalrådet (underhuset) i Bern. SDS 5 ⁄ 5 1977, s. 2. Att talman Thage G Peterson beslutat utse Ingvar Carlsson till statsministerkandidat och regeringsbildare. SDS 23 ⁄ 2 1990, s. A6. 1994 blev .. (B. Dahl) rikets första dam, alltså fru talman i riksdagen. Expressen 11 ⁄ 1 1996, s. 28. — jfr BONDE-, RIKSDAGS-TALMAN.
3) (†) person som håller tal, talare (se d. o. 2). Lucidor (SVS) 277 (1672). Hwad Oratorer och Talmän hafwa förmält om sättet, til at wäl utföra ett tal. Lundberg Erasmus 161 (1728). Jag gör som andra talemän: / Bevisar att jag bör ej tala, / Och talar oupphörligt sen. Leopold 2: 343 (1802, 1815). Första talet för dagens pristagare gällde professor Eucken. Professor Hjärne var talemannen. NDAVL 1908, nr 290 B, s. 2.
4) [bet.-utveckling ur 1 slutet] (förr) om person som ansvarade för arrangemangen vid bröllop l. begravning o. dyl. (o. äv. hade till uppgift att hålla tal (jfr 3)); jfr SKAFFARE d. Roman Holbg 36 (1746; vid begravning). Nu jag prisat har värdinnan, / Prisa vill jag nu vår talman! / Hvem är här till talman utsedd, / Vald att leda bröllopståget? Collan Kalev. 1: 423 (1864). Nicolovius skildrar, hur man (vid pingstgillet) tillsatte en ordningsman som tillika var talman .. Talmannen inledde gillet genom att ”tala för ölet”. Nilsson FestdVard. 70 (1925; i skildring av ä. förh.). Den första festdagen .. bjöd talmannen slutligen alla gästerna välkomna ”till gilles” nästa dag. Kulturen 1993, s. 141 (i skildring av bröllop i ä. tid).
Ssgr (i allm. till 2): TALMANS-BEFATTNING. (numera bl. tillf.) talmanspost; jfr befattning 2 d. Björkman (1889). Dock må den, som talmansbefattningen utövar, ej deltaga i överläggning eller omröstning. SFS 1921, s. 85.
-BORD. jfr bord, sbst.1 5 b. Uti pleni-rummet fann jag ett häftigt käx- och näfvakrig och blodiga ansigten; talmansbordet omkullkastadt. Fersen HistSkr. 2: 71 (1755). Motion i 2 kam. 1967, nr 767, s. 15.
-DEPUTATION. (förr) deputation med representanter för riksdagens båda kamrar, som hos kungen begärde att talmän o. vice talmän skulle utses. SakregRiksdP 18671899, 4: 596 (1901).
-ED. (förr) ämbetsed för talman o. vice talman. 2BorgP 3: 17 (1726).
-KLUBBA. ordförandeklubba avsedd för talman; äv. i mer l. mindre bildl. anv. Det (var) af väsendtlig vigt, att .. en motvigt måtte finnas i Borgareståndet och dess talmansklubba föras af någon med jernfast vilja. Crusenstolpe Mor. 6: 340 (1844). (Han) pekade på ett papper bredvid talmansklubban. DN(A) 20 ⁄ 12 1964, s. 9.
-KONFERENS. statsv. konferens (se d. o. 1) l. inrättning som planerar riksdagens arbete o. där bl. a. talmannen (förr talmännen) o. vice talmännen deltar. ESchröderheim (1791) i 3SAH LII. 2: 469. Gustaf III .. var ordförande i talmanskonferenserna. Hildebrand Statsförf. 522 (1896). Talmanskonferensen skall dagen förut bestämma föredragningsordningen. SvRiksd. 8: 178 (1934).
-KONKLAV. (förr) konklav (se d. o. 2 slutet) där riksdagens talmän deltog; jfr -sammanträde, -överläggning. Talemannen (för bondeståndet) tillika med de öfrige ståndens Talemän (hade) blifwit bådade til talemansconclav. BondP 12: 24 (1771). SKL (1851).
-KORRIDOR. korridor i riksdagshuset där talmannen (o. vice talmännen) har sitt (sina) tjänsterum. Redan på torsdagskvällen inleddes samtalen med riksdagens partiledare, som en efter en kom till talmanskorridoren för sonderingar. SDS 16 ⁄ 2 1990, s. A6.
-MIDDAG. middag (se d. o. 2 b) som talman håller för utvalda representanter ur riksdagen. Johansson Dagb. 1: 33 (1871).
-PLATS. (numera bl. tillf.) talmanspost. Wieselgren Samt. 39 (1870, 1880). Hamilton Dagb. 1: 301 (1915).
-POST. jfr post, sbst.2 5. Spångberg StMän 1: 98 (1917).
-RUM. (numera bl. tillf.) Strax före plenum hade han i talmansrummet samtal med Sundberg. Billing AntRiksd. 57 (1893). Hamilton Dagb. 2: 101 (1917).
-RUNDA. (i vissa kretsar) om talmannens överläggningar med ledarna för riksdagens partier inför utseendet av ny statsminister(kandidat); jfr runda, sbst.1 3. Någon ny s. k. talmansrunda är inte heller trolig förrän moderaterna har träffats igen och tagit ställning. SvD 10 ⁄ 5 1981, s. 6.
-SAMMANTRÄDE. särsk. (förr) sammanträde där riksdagens talmän deltog; jfr -överläggning. RiksdP 1867, 1 K 1: 92.
(1 slutet) -SKJORTA. (förr) (Talmannens) aflöning består i en skjorta, såkallad ”talmansskjorta”. Retzius FinKran. 139 (1878). Jansson Bondek. 67 (1929).
-STOL.
1) till 2: stol (se stol, sbst.1 IV 1) avsedd för talman; äv. mer l. mindre bildl., om talmanspost; jfr stol, sbst.1 IV 5. Dalin (1854). Ett långt plenum. Klockan var nära sex på eftermiddagen, innan jag fick stiga upp ur talmansstolen. Hamilton Dagb. 1: 340 (1916). När han för 20 år sedan .. började sin riksdagsklättring genom utskotten till talmansstolen. DN(A) 3 ⁄ 11 1957, s. 7.
2) (†) till 3: talarstol. Isogæus Segersk. 996 (c. 1700). (Sv.) Talmans stol .. (fr.) Tribune aux harangues. Weste (1807); möjl. ej ssg. —
-TAFFEL. (förr) taffel (se taffel, sbst.1 I 2) som talman höll för det egna ståndet. Den bestörtning förslaget att indraga Talemans-tafflarna för hundra år sedan wäckte. Wallmark Res. 112 (1819). Jag har i dag varit på Talmanstaffel hos ErkeBiskopen. Tegnér Brev 5: 272 (1829).
-VAL. val av talman. BondP 12: 20 (1771).
-ÖVERLÄGGNING. särsk. (förr) överläggning där riksdagens talmän deltog; jfr -sammanträde. För hwarje Plenum bör, sedan Talmans-öfwerläggningen för sig gått, genast uppgöras en särskilt föredragningslista. SFS 1830, s. 200. BtRiksdP 1892, Saml. 9. II. 2: 1.
Avledn.: TALMANSKAP, n. (-man- 1726 osv. -mans- 17401912)
1) (†) till 1: egenskapen l. förhållandet att vara talesman. Det talmanskap som fosforismen länge nog fört för Uppsala akademi. Geijer I. 8: 524 (1838).
2) till 2: egenskapen l. förhållandet att vara talman; talmanspost. 2BorgP 3: 17 (1726). Hans riksdagsvana gjorde honom talmansskapet vuxen. Tegnér Farf. 204 (1900). (Han) kommer att omgående flytta till Karlstad, men skall behålla talmanskapet höstriksdagen ut. DN(A) 3 ⁄ 11 1957, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content