SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
AFBETALNING a3v~beta2lniŋ (a`fbetalning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt); best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg.
1) (numera föga br.) motsv. AFBETALA 1 a. (Konungadöttrars) Brudhskatt .., til hwilkens affbetalning .. vndersåterne .. äre plichtige .. hielp göre. Mandata Sigismundi D d 1 a (1596). (Penningarna) voro icke tilräcklige til gäldens afbetalning. Nordberg 2: 296 (1740). Den .. pålaggde gärdens afbetalning. Strinnholm Vas. 2: 469 (1820).
2) (†) motsv. AFBETALA 1 b. Til .. Krijgzfolcketz affbetalning .. bewilliades (en skatt). Girs G. I:s hist. 40 (1630). Holla inne .. medh deres (fordringsegarnas) affbetalningh. RP 5: 46 (1635). Hvad som åtgår til vårt Krigs-folks afbetalning. Dalin Mont. 137 (1755). — jfr: Arbetet .. och dess afbetalning. Civ. instr. 286 (1651).
3) motsv. AFBETALA 2; i flere poster verkställd l. partiell betalning. Köpa l. taga möbler på afbetalning. Edgren Ur lifvet 1: 8 (1882). — ngt mera konkret. Göra afbetalning på sin skuld. Nohrborg 857 (c. 1765). Obligationer .. med .. 1/10:dels årlig afbetalning å kapitalet. Skogman 1: 94 (efter en handling af 1791). Slutelig a(fbetalning). Weste (1807). Betydliga afbetalningar på kronans skuld hade skett. A. Cronholm i SKN 1841, s. 100 b. särsk. I afbetalning. Taga ngt i afbetalning på en skuld. Jag fick säd i afbetalning. Widegren (1788). Han .. hade att fordra 2186 daler ..; hvarpå han fick i afbetalning 400 daler. Hallenberg Hist. 1: 335 (1790). — konkret: summa osv., som afbetalas. Första (l. sista) afbetalningen utgjorde en tiondedel af skuldens belopp. (Han) lemnade .. summan .. som en afbetalning å reversen. Wallmark Resa 182 (1819, 1832). — jfr LÖNINGS-, PENNINGE-AFBETALNING.
Ssgr (mest till 3): AFBETALNINGS-AFFÄR3010~02 handel. ST 1892, nr 284, s. 2.
-FOND~2. fond för (stats-)skulds afbetalande. D. v. Schulzenheim i LBÄ 5—6: 72 (1797).
-LÅN~2. Afbetalningslån .. återbetalas med en femtedel hvarje halfår, jemte upplupen ränta. Rosenberg 62 (1878). J. Leffler i NF 13: 674 (1889).
-PROCENT~02. SP 1779, s. 151.
-STOL. (†) = -FOND. En oföränderlig Afbetalningsstol, vanligen kallad Sinking- eller Amortissements-fond. D. v. Schulzenheim i LBÄ 5—6: 72 (1797).
-SUMMA~20. Dalin (1850).
-TERMIN~02. Wexel o. lähn bancken F 1 a (1668).
-VILLKOR~20 l. ~02.
Spoiler title
Spoiler content