SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESORGANISERA des1organ1ise4ra l. de1-, l. -ga1- l. -ga1-, l. 0100—, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DESORGANISATION (se d. o.).
Etymologi
[jfr t. desorganisieren, af fr. désorganiser, af dés- med upphäfvande bet. (lat. dis-, itu, åtskils) o. organiser (se ORGANISERA); jfr äfv. eng. disorganize]
upphäfva organisationen hos (ngt).
1) (numera mindre br.) i sht biol. o. patol. med afs. på en organism l. organisk sammansättning: upplösa, förstöra; i sht i pass. med intr. bet. D. W. Westrell i Vet.-handl. f. läk. II. 1: 17 (1795). Att anse sådane svulster (dvs. cystasvulster) för fölgder af desorganiserade eller dödade djur. A. M. Florman i VetAH 1810, s. 182. C. A. Agardh Därs. 1814, s. 194. Rysligt är att beskåda denna till alla andra delar (än magen) så desorganiserade menniskonatur. M. v. Schwerin (1824) i Tegnérs ppr 201 (i fråga om en ålderdomsskröplig man). Jag vet ingen värre sjukdom än den som kommer ifrån en desorganiserad själ, som så småningom upplöser sitt kroppsliga skal. Tegnér 5: 463 (1825). Alla dessa delar (dvs. magen, inälfvornas innehåll osv.) måste, emedan de i denna form ej medgifva en likartad pröfning, i första rummet upplösas, desorganiseras genom sönderdelande reagentier. Uppf. b. 5: 235 (1874; i fråga om undersökning af lik för att upptäcka förgiftning). — bildl. med afs. på ngt som fattas ss. (tillhörande) en organism: fördärfva. De sist förflutna åren af desorganiserad smak. F. B. Schwerin i Ad. prot. 1812, 1: 810.
2) med afs. på ngt som är ordnadt på ett systematiskt sätt l. för sitt rätta bedrifvande kräfver ordning o. skick: bringa i oordning, bringa oreda i (ngt); i pass. äfv.: komma l. råka i oordning l. oreda; i p. pf. stundom med adjektivisk bet.: som befinner sig i ett tillstånd af oordning l. oreda. Jag ser i Paris et desorganiseradt Stads-Råd. EP 1792, nr 13, s. 1. Ett fullkomligen desorganiseradt bibliothek. H. Reuterdahl (1838) i Hist. tidskr. f. Skån. 2: 226. Den retirerande träffen .. kan vara så desorganiserad att den är urståndsatt att manövrera. Oscar I P. M. rör. inf. ex.-regl. 1844, s. 52. Att den lagstiftning som, i stället att rätta sig derefter (dvs. efter arbetets lagar) försöker att .. reglera penningen godtyckligt, med detsamma oundvikligen desorganiserar arbetet. Geijer I. 6: 322 (1844). (Drakes) planer på att desorganisera hela Spaniens handel och finanser. Vår flotta 1905, s. 72.
Spoiler title
Spoiler content