SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROGRESSIV prω1gräsi4v l. prå1- l. prωg1- l. prog1-, äv. -es-, l. 40~1 (-grässi´v Dalin), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -if)
Etymologi
[jfr t. progressiv, eng. progressive, fr. progressif; till stammen i lat. progressus, p. pf. av progredi (se PROGREDIERA). — Jfr AGGRESSIV, DEGRESSIV, REGRESSIV]
1) (†) om rörelse: som sker framåt (i rummet). Rörelsen efter denna led (ifrån Väduren till Oxen) kallas .. direct, progressiv, och at ske framåt. Melanderhjelm Astr. 1: 58 (1795).
2) med. om sjukdom o. d.: som utbreder l. sprider sig l. förvärras; äv. om muskel: som utvecklas l. tillväxer. TLäk. 1833, s. 303. Talrika exempel finnas också normalt på såväl rudimentära, som regressiva och progressiva muskler. VerdS 141: 23 (1906). Haglund HållnRörOrg. 1: 8 (1924). — särsk. i vissa uttr.
a) progressiv muskelatrofi, benämning på långsamt framskridande muskelsjukdom som leder till atrofi o. förlamning. Wretlind Läk. 10: 175 (1902).
b) progressiv paralys, syfilitisk sjukdomsprocess karakteriserad av allmänt fortskridande förlamning, paralysie générale. Wretlind Läk. 10: 163 (1902). Wigert PsykSj. 2: 151 (1925).
3) allmännare l. bildl. (jfr 2): som utmärkes av l. visar l. representerar ett (kontinuerligt) framåtskridande l. en fortgång från ngt till ngt annat; särsk.: som utmärkes av osv. en fortskridande utveckling l. ökning l. stegring; stundom: växande, stigande, tilltagande, ökande. HSH 7: 211 (c. 1800). Inskränker .. Empirien .. sina anspråk till en progressif samling af sinliga upptäckter, är den aktningsvärd i mån af sin grundlighet i detta samlande. Atterbom i Phosph. 1812, s. 172. Propellern (på ångaren Italia) är 12 3/4 fot i diameter med progressiv stigning. GHT 1897, nr 27 A, s. 2. Det progressiva samhället är det decentraliserade samhället, där människorna njuta sin medborgerliga frihet. Därs. 1944, nr 80, s. 10. — särsk.
a) (förr) skjutk. i uttr. progressiva räfflor, i skjutvapen: räfflor (vilkas vridning successivt ökar o.) vilkas djup avtar successivt framåt i loppet. Jochnick Handgev. 31 (1854). Eneberg Karmarsch 2: 751 (1862). EldhandvSkjutsk. 2: 16 (1877).
b) skjutk. om krut: vars brinnande yta under förbränningens gång ökar o. som därför ger allt starkare gasutveckling. Patent nr 9775, s. 1 (1899). På sista tiden ha ”progressiva” hagelkrut kommit i bruk. Alm VapnH 209 (1927). 2SvUppslB 17: 22 (1950).
c) statist. i fråga om folkmängd: som är i l. visar jämn o. konstant tillväxt l. ökning (sedan en längre tid). EkonS 2: 7 (1894). SvUppslB (1935).
d) om skatt l. avgift: som utgår efter en procentuellt stigande skala alltefter storleken av inkomst l. förmögenhet o. d.; äv. om (skala o. d. för) beskattning: procentuellt stigande. HH XXV. 1: 119 (1809). En med obligatorisk sjelfdeklaration förbunden progressiv inkomstskatt. SFS 1902, Bih. nr 8, s. 1. Skatteprocenten utgår efter en s. k. progressiv skala. Kuylenstierna Statsmaskin. 111 (1926).
e) [jfr eng. progressive system] fångv. i uttr. (det) progressiva systemet l. fängelsesystemet, progressivsystemet. Samtiden 1873, s. 132. 3NF 8: 129 (1927).
f) (†) gradvis försvårad, av större o. större svårhetsgrad. Efter Grammatiken följa progressiva stilöfningar (i en engelsk lärobok). Frey 1841, s. 314.
g) (numera knappast br.) log. om bevis l. metod o. d.
α) som går från grund till följd, som går från det allmänna till det enskilda; deduktiv, syntetisk. Vid den syntetiska (metoden) .. nedstiger man ifrån grunderna till deras följder, hvaraf den ock kallas progressif. Tuderus Kiesewetter Log. 106 (1806). Progressivt bevis. 2NF (1915).
β) induktiv (se d. o. 1). Tuderus Kiesewetter Log. 84 (1806). Progressiv metod. 2NF (1915).
4) om åskådning l. tänkesätt o. d.: som präglas av strävan att främja ngts (t. ex. en vetenskaps) framåtskridande l. utveckling; oftast om politisk åskådning l. politik o. d.: som präglas av strävan att främja ett lands l. samhälles framåtskridande (särsk. gm reformer l. förändringar av politiska l. sociala förhållanden), ofta med bibegrepp av radikalism; äv. om person l. parti o. d.: som omfattar dylik åskådning l. är anhängare av dylik politik; framstegsvänlig. Atterbom (1841) i 3SAH XXXVII. 2: 32. Vetenskapen kommer aldrig, så länge den har inre lif, att blifva konservativ, blott den enskilde, sedan han uphört vara ungdomlig och progressiv. BotN 1844, s. 2. Det nybildade progressiva partiet. Berger SvAmMed. 101 (1916). En progressiv socialpolitik. SvD(B) 1946, nr 251, s. 4.
5) språkv. om assimilation l. omljud o. d.: som värkas av ett ljud på ett senare i samma ord förekommande ljud; framåtvärkande. Progressiv assimilation. Blomberg Omlj. 6 (1865). Reglerna för det progressiva i-omljudet ha fastställts av (Axel) Kock. Svensson DiftongPalFörsl. 32 (1944).
6) [efter eng. progressive form] språkv. i uttr. progressiv form l. progressiv tidsform, i engelskan: verbform som uttrycker en pågående handling, pågående form. Elfstrand KortfEngGr. 49 (1928). Hammarberg o. Zetterström 271 (1934).
Ssgr: (3 b) PROGRESSIV-KRUT. skjutk. progressivt krut. KrigVAH 1882, s. 39.
(3 a) -RÄFFLA, r. l. f. [jfr t. progressivzüge, pl.] skjutk. (†) i pl.: progressiva räfflor. LbArtill. 11 (1883).
(3 d) -SKATT. i sht ekon. progressiv skatt. SFS 1920, s. 2130. SvUppslB (1935).
(3 e) -STRAFF. fångv. straff efter progressivsystemet. Thyrén StrafflRef. 1: 83 (1910).
(3 e) -SYSTEM. fångv. (i Sverige 1912—46 tillämpat) system för fängelsestraff, innebärande gradvis skeende lindring av straffets art o. till sist övergång till villkorlig frigivning. Hagströmer Frihetsstr. 31 (1875). 2SvUppslB (1952).
Avledn.: PROGRESSIVITET10104, r. l. f. [jfr eng. progressivity] egenskapen att vara progressiv; äv. konkretare; särsk. till 3, stundom: framåtskridande, jämn l. kontinuerlig utveckling l. tillväxt. Biberg 1: 270 (c. 1820). Det står i samklang med det amerikanska kynnet att betrakta världen under förändringens, progressivitetens, det ständiga nydanandets synvinkel. SvGeogrÅb. 1927, s. 214. särsk. till 3 d. Utformningen av skattens progressivitet. Kuylenstierna Statsmaskin. 111 (1926).
Spoiler title
Spoiler content