SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1963  
SABOTAGE sab1ota4ʃ l. -ωt-, n. (Jensen Sabottage 1 (1909) osv.) ((†) r. Brand 1908, nr 34, s. 2, SAOL (1923)); best. -et (ss. r. -en); pl. =.
Ordformer
(förr äv. sabottage, sabotag)
Etymologi
[liksom t. o. eng. sabotage av fr. sabotage; till saboter (se SABOTERA)]
av arbetstagare vid konflikt med arbetsgivare vidtagen stridsåtgärd som består antingen i avsiktligt o. metodiskt fördröjande av arbete l. fusk i arbete (äv. kallat lilla sabotaget) l. i avsiktligt förstörande l. skadande av anläggningar l. maskiner l. produkter o. d. (äv. kallat stora sabotaget); äv. allmännare, om avsiktligt förstörande l. skadande l. hindrande av ngt, särsk. om politiskt betingad handling som syftar till att förstöra l. skada anläggning l. inrättning o. d. som är av betydelse för ett lands försvar l. försörjning l. förvaltning l. som syftar till att störa den allmänna ordningen i ett land (äv. om sådan handling företagen av krigförande part med tillhjälp av fallskärmstrupper l. gerillaförband o. d. på av fienden behärskat område); jfr OBSTRUKTION 2 b, SABOT. Bedriva l. begå l. föröva l. (ut)öva l. göra sabotage mot l. på ngt. Brand 1908, nr 34, s. 2. Annerstedt .. antyder, att ledamöterna (av en bibelkommission 1600—1601) icke varit främmande för sabotage mot hela företaget. KyrkohÅ 1934, s. 229. Lilla sabotaget l. obstruktion och stora sabotaget l. avsiktlig skadegörelse och ekonomisk terror tillhöra de syndikalistiska kampmedlen, men ha .. i allm. förkastats av den reformistiska fackföreningsrörelsen. Östergren (1937). Under krig utföres sabotage bl. a. av fallskärmstrupper. BtRiksdP 1940 B, 1: nr 55, s. 7. Den som, med uppsåt att skada försvaret eller folkförsörjningen .. förstör eller skadar anläggning, inrättning eller föremål, som är av betydelse för försvaret, folkförsörjningen eller förvaltningen .. eller gör annat därmed jämförligt sabotage, dömes till straffarbete. SFS 1940, s. 2083. Det visade sig efter några veckor, att strejkledarna inte längre förmådde hålla sina män i styr. Från olika håll kom underrättelser om sabotage mot medlingsförsöken. Hellström Kärlek 350 (1942). En dag konstaterades .. livsfarligt sabotage på ett nytt plan, som jag skulle provflyga. Siwertz Pagoden 180 (1954).
Ssgr: SABOTAGE-AKTION. jfr -dåd. SvD(A) 1963, nr 18, s. 24.
-BROTT. brott bestående i (straffbart) sabotage. Stiernstedt Ryskt 160 (1935).
-DOM ~dωm2. dom i sabotagemål. SvD(A) 1919, nr 145 A, s. 10.
-DÅD. jfr dåd 3. Östergren (1937).
-FÖRSÖK. SvDÅb. 18: 84 (1941).
-TAKTIK. Jensen Sabottage 3 (1909).
-VERKSAMHET~002, äv. ~200. SvDÅb. 19: 356 (1942).
Spoiler title
Spoiler content