SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
apoteosera
apo·­te·­os·­era verb ~de ~t apoteos
Finita former
apoteoserarpresens aktiv
apoteoseraspresens passiv
apoteoseradepreteritum aktiv
apoteoseradespreteritum passiv
apoteoseraimperativ aktiv
Infinita former
att apoteoserainfinitiv aktiv
att apoteoserasinfinitiv passiv
har/hade apoteoseratsupinum aktiv
har/hade apoteoseratssupinum passiv
Presens particip
apoteoserande
Perfekt particip
en apoteoserad + substantiv
ett apoteoserat + substantiv
den/det/de apoteoserade + substantiv