SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hålla
hålla verb höll, hållit, hållen hållet hållna, pres. håller hålla ngn i handeninte gå sönderstannahålla tal; ​hålla bröllop
Finita former
hållerpresens aktiv
hålls (hålles)presens passiv
höllpreteritum aktiv
höllspreteritum passiv
hållimperativ aktiv
Infinita former
att hållainfinitiv aktiv
att hållasinfinitiv passiv
har/hade hållitsupinum aktiv
har/hade hållitssupinum passiv
Presens particip
hållande
Perfekt particip
en hållen + substantiv
ett hållet + substantiv
den/det/de hållna + substantiv
den hållne + maskulint substantiv
hålla av tycka om
Infinita formeratt hålla avinfinitiv aktivPresens participavhållandePerfekt participen avhållen + substantivett avhållet + substantivden/det/de avhållna + substantivden avhållne + maskulint substantiv
hålla efter ha sträng kontroll över: ​hålla efter el. (sällan) efterhålla barnen
Infinita formeratt hålla efterinfinitiv aktivPresens participefterhållandePerfekt participen efterhållen + substantivett efterhållet + substantivden/det/de efterhållna + substantivden efterhållne + maskulint substantiv
hålla igen spara en del av sin förmåga; begränsa ut­gifter
Infinita formeratt hålla igeninfinitiv aktivPresens participigenhållandePerfekt participen igenhållen + substantivett igenhållet + substantivden/det/de igenhållna + substantivden igenhållne + maskulint substantiv
hålla ihop hålla ngt förenat el. samlat: ​hålla i­hop familjenfort­sätta att ut­göra en fast enhet
Infinita formeratt hålla ihopinfinitiv aktivPresens participihophållandePerfekt participen ihophållen + substantivett ihophållet + substantivden/det/de ihophållna + substantivden ihophållne + maskulint substantiv
hålla inne inte dela med sig av, inte släppa ut: ​hålla inne (med) el. (sällan) innehålla en hemlighet
Infinita formeratt hålla inneinfinitiv aktivPresens participinnehållandePerfekt participen innehållen + substantivett innehållet + substantivden/det/de innehållna + substantivden innehållne + maskulint substantiv
hålla kvar hålla kvar el. (sällan) kvarhålla en känsla
Infinita formeratt hålla kvarinfinitiv aktivPresens participkvarhållandePerfekt participen kvarhållen + substantivett kvarhållet + substantivden/det/de kvarhållna + substantivden kvarhållne + maskulint substantiv
hålla med ha el. ut­trycka samma å­sikt som
Infinita formeratt hålla medinfinitiv aktivPresens participmedhållandePerfekt participen medhållen + substantivett medhållet + substantivden/det/de medhållna + substantivden medhållne + maskulint substantiv
hålla på just vara syssel­satt med ngt: ​han höll på med mid­dagenvara: ​hur länge håller konserten på?vara nära, nätt och jämnt und­gå: ​hon höll på att ramla
Infinita formeratt hålla påinfinitiv aktivPresens particippåhållandePerfekt participen påhållen + substantivett påhållet + substantivden/det/de påhållna + substantivden påhållne + maskulint substantiv
hålla samman hålla i­hop; ​till hålla ihop 1,2: ​hålla samman familjen
Infinita formeratt hålla sammaninfinitiv aktivPresens participsammanhållandePerfekt participen sammanhållen + substantivett sammanhållet + substantivden/det/de sammanhållna + substantivden sammanhållne + maskulint substantiv
hålla sig behärska sigbevara sin kvalitetfort­sätta att vara: ​hålla sig lugnhålla sig med bil ha bilvara, vistas: ​hålla sig inom­hus
Ordform(er)hålla sig
hålla till vistas
Infinita formeratt hålla tillinfinitiv aktivPresens participtillhållandePerfekt participen tillhållen + substantivett tillhållet + substantivden/det/de tillhållna + substantivden tillhållne + maskulint substantiv
hålla uppe hålla uppe el. uppehålla skenet
Infinita formeratt hålla uppeinfinitiv aktivPresens participuppehållandePerfekt participen uppehållen + substantivett uppehållet + substantivden/det/de uppehållna + substantivden uppehållne + maskulint substantiv
hålla ut hålla ut på en tonut­härda, kämpa vidare
Infinita formeratt hålla utinfinitiv aktivPresens participuthållandePerfekt participen uthållen + substantivett uthållet + substantivden/det/de uthållna + substantivden uthållne + maskulint substantiv