SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
komma
1komma [kåm`a] substantiv ~t ~n ett skilje­tecken (,)
Singular
ett kommaobestämd form
ett kommasobestämd form genitiv
kommatbestämd form
kommatsbestämd form genitiv
Plural
kommanobestämd form
kommansobestämd form genitiv
kommanabestämd form
kommanasbestämd form genitiv
2komma [kåm`a] verb kom, kommit, kommen kommet komna, pres. kommer, imper. kom an­lända; ha sitt ur­sprung: ​bussen kommer snart; ​hon kommer från Tysk­land; ​komma att tänka på ngt få ngt i tankarnabi­dra: ​han hade inte mycket att komma medpå­verka: ​o­vädret kom honom att ändra sina planeran­ger fram­tid: ​regeringen kommer snart (att) av­gå
Finita former
kommerpresens aktiv
koms (kommes)presens passiv
kompreteritum aktiv
komspreteritum passiv
komimperativ aktiv
Infinita former
att kommainfinitiv aktiv
att kommasinfinitiv passiv
har/hade kommitsupinum aktiv
har/hade kommitssupinum passiv
Presens particip
kommande
Perfekt particip
en kommen + substantiv
ett kommet + substantiv
den/det/de komna + substantiv
den komne + maskulint substantiv
komma an ligga in­om ansvars­området för; vara beroende av; ​det kommer an el. (sällan) an­kommer på dig det beror på digmest i imperativ; ​börja arbeta el. kämpa: ​kom an nu pojkar!
Infinita formeratt komma aninfinitiv aktivPresens participankommandePerfekt participen ankommen + substantivett ankommet + substantivden/det/de ankomna + substantivden ankomne + maskulint substantiv
komma av sig tappa samman­hanget, bli förvirrad
Infinita formeratt komma av siginfinitiv aktiv
komma bort försvinnaresa bort och koppla av: ​komma bort från vardags­bekymren
Infinita formeratt komma bortinfinitiv aktivPresens participbortkommandePerfekt participen bortkommen + substantivett bortkommet + substantivden/det/de bortkomna + substantivden bortkomne + maskulint substantiv
komma emellan o­väntat hända
Infinita formeratt komma emellaninfinitiv aktivPresens participemellankommandePerfekt participen emellankommen + substantivett emellankommet + substantivden/det/de emellankomna + substantivden emellankomne + maskulint substantiv
komma fram äv. fram­föras: ​flera nya idéer har kommit fram el. fram­kommitkomma fram till ngt räkna ut ngt genom att dra slut­satser
Infinita formeratt komma framinfinitiv aktivPresens participframkommandePerfekt participen framkommen + substantivett framkommet + substantivden/det/de framkomna + substantivden framkomne + maskulint substantiv
komma ifråga kunna bli aktuell: ​komma i­fråga el. (sällan) ifrågakomma
Infinita formeratt komma ifrågainfinitiv aktivPresens participifrågakommandePerfekt participen ifrågakommen + substantivett ifrågakommet + substantivden/det/de ifrågakomna + substantivden ifrågakomne + maskulint substantiv
komma ifrån komma i­från vardags­bekymrenman kommer inte i­från att ... man måste med­ge att ...
Infinita formeratt komma ifråninfinitiv aktivPresens participifrånkommandePerfekt participen ifrånkommen + substantivett ifrånkommet + substantivden/det/de ifrånkomna + substantivden ifrånkomne + maskulint substantiv
komma ihåg minnas: ​komma i­håg el. (sällan) ihågkomma ngn​ – Formen ihågkomma an­vänds mest i betydelsen "(minnas och) hylla".
Infinita formeratt komma ihåginfinitiv aktivPresens participihågkommandePerfekt participen ihågkommen + substantivett ihågkommet + substantivden/det/de ihågkomna + substantivden ihågkomne + maskulint substantiv
komma in an­lända: ​tåget kommer snart inbli an­tagen: ​hon kom in på läkar­programmetbörja beröra: ​talaren kom in på miljö­problemenkomma in el. vanl. inkomma med en skrivelse
Infinita formeratt komma ininfinitiv aktivPresens participinkommandePerfekt participen inkommen + substantivett inkommet + substantivden/det/de inkomna + substantivden inkomne + maskulint substantiv
komma på ertappaerinra sigplötsligt in­träffa
Infinita formeratt komma påinfinitiv aktivPresens particippåkommandePerfekt participen påkommen + substantivett påkommet + substantivden/det/de påkomna + substantivden påkomne + maskulint substantiv
komma sig till­frisknadet kommer sig av att ... det beror på att ...
Ordform(er)komma sig
komma sig för ta sig samman, fatta mod
Infinita formeratt komma sig förinfinitiv aktiv
komma till ut­göra tillägg: ​kostnaden för frakt kommer till el. till­kommerupp­stå, skapas: ​boken kom till el. till­kom 2015
Infinita formeratt komma tillinfinitiv aktivPresens participtillkommandePerfekt participen tillkommen + substantivett tillkommet + substantivden/det/de tillkomna + substantivden tillkomne + maskulint substantiv
komma ut publiceras; spridas och bli bekant: ​boken kommer ut el. ut­kommer om en månad; ​historien får inte komma utkomma ut (som homosexuell) öppet berätta om sin homosexuella läggningbli resultatet av ngt: ​vi får se vad som kommer ut av projektetbetala: ​han kunde inte komma ut med hela summan på en gång
Infinita formeratt komma utinfinitiv aktivPresens participutkommandePerfekt participen utkommen + substantivett utkommet + substantivden/det/de utkomna + substantivden utkomne + maskulint substantiv
komma vid an­gå: ​den saken kommer dem inte vid el. vid­kommer dem inte
Infinita formeratt komma vidinfinitiv aktivPresens participvidkommandePerfekt participen vidkommen + substantivett vidkommet + substantivden/det/de vidkomna + substantivden vidkomne + maskulint substantiv
komma åt få till­gång till: ​komma åt el. (sällan) åtkomma ngtfå till­fälle till ibl. att skada ngn: ​polisen kunde inte komma åt maffia­ledaren
Infinita formeratt komma åtinfinitiv aktivPresens participåtkommandePerfekt participen åtkommen + substantivett åtkommet + substantivden/det/de åtkomna + substantivden åtkomne + maskulint substantiv
komma åter jag vill komma åter el. vanl. återkomma till den tidigare diskussionen
Infinita formeratt komma återinfinitiv aktivPresens participåterkommandePerfekt participen återkommen + substantivett återkommet + substantivden/det/de återkomna + substantivden återkomne + maskulint substantiv
komma över få tag på, skaffabli fri från tanken på: ​hon kunde inte komma över förlusten
Infinita formeratt komma överinfinitiv aktivPresens participöverkommandePerfekt participen överkommen + substantivett överkommet + substantivden/det/de överkomna + substantivden överkomne + maskulint substantiv
komma överens bestämma i sam­råd: ​komma över­ens el. överenskomma om ngthålla sams: ​barnen kommer bra över­ens
Infinita formeratt komma överensinfinitiv aktivPresens participöverenskommandePerfekt participen överenskommen + substantivett överenskommet + substantivden/det/de överenskomna + substantivden överenskomne + maskulint substantiv