SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sätta
sätta verb satte, satt, satt n. satt, pres. sätter placera i sittande ställning; äv. bildl.orsaka, vålla: ​sätta en fläck på kostymen; ​sätta press på ngn; ​sätta rekord slå det gamla rekordetordna text in­för tryckningsätta potatis
Finita former
sätterpresens aktiv
sätts (sättes)presens passiv
sattepreteritum aktiv
sattespreteritum passiv
sättimperativ aktiv
Infinita former
att sättainfinitiv aktiv
att sättasinfinitiv passiv
har/hade sattsupinum aktiv
har/hade sattssupinum passiv
Presens particip
sättande
Perfekt particip
en satt + substantiv
ett satt + substantiv
den/det/de satta + substantiv
sätta av låta stiga av: ​chauffören satte av dem vid torgetlägga undan, spara: ​sätta av el. avsätta pengar för fram­tidenbörja röra sig snabbt: ​hästen satte av i sporr­sträck
Infinita formeratt sätta avinfinitiv aktivPresens participavsättandePerfekt participen avsatt + substantivett avsatt + substantivden/det/de avsatta + substantiv
sätta dit ⟨vard.⟩ sätta fast
Infinita formeratt sätta ditinfinitiv aktivPresens participditsättandePerfekt participen ditsatt + substantivett ditsatt + substantivden/det/de ditsatta + substantiv
sätta fast ⟨vard.⟩ ta till fånga; binda vid brott
Infinita formeratt sätta fastinfinitiv aktivPresens participfastsättandePerfekt participen fastsatt + substantivett fastsatt + substantivden/det/de fastsatta + substantiv
sätta i sig ⟨vard.⟩ äta glupskt
Infinita formeratt sätta i siginfinitiv aktiv
sätta ifråga ut­trycka tvivel på: ​sätta ngns kompetens i­fråga el. vanl. ifrågasätta ngns kompetensfram­föra som möjlighet: ​sätta ngt i­fråga el. ifrågasätta ngt
Infinita formeratt sätta ifrågainfinitiv aktivPresens participifrågasättandePerfekt participen ifrågasatt + substantivett ifrågasatt + substantivden/det/de ifrågasatta + substantiv
sätta igång få att starta: ​sätta i­gång el. (sällan) igångsätta ett projektbörja: ​det är bara att sätta i­gång!
Infinita formeratt sätta igånginfinitiv aktivPresens participigångsättandePerfekt participen igångsatt + substantivett igångsatt + substantivden/det/de igångsatta + substantiv
sätta ihop äv. ut­arbeta: ​sätta i­hop en skrivelse
Infinita formeratt sätta ihopinfinitiv aktivPresens participihopsättandePerfekt participen ihopsatt + substantivett ihopsatt + substantivden/det/de ihopsatta + substantiv
sätta in engagera personal e.d.; låta an­vända läke­medel: ​30 man sattes in el. (sällan) in­sattes för att bekämpa branden; ​sätta in penicillingöra förtrogen med: ​sätta in el. (sällan) insätta personalen i de nya rutinernaplacera pengar på bank­konto: ​sätta in el. (sällan) insätta 10 000 kr
Infinita formeratt sätta ininfinitiv aktivPresens participinsättandePerfekt participen insatt + substantivett insatt + substantivden/det/de insatta + substantiv
sätta ner reducera: ​sjukdomen satte ner el. (sällan) ned­satte hennes krafter
Infinita formeratt sätta nerinfinitiv aktivPresens participnersättandePerfekt participen nersatt + substantivett nersatt + substantivden/det/de nersatta + substantiv
sätta på manövrera till aktivt läge; upp­hetta: ​sätta på tv:n; ​sätta på potatisen⟨starkt vard.⟩ ha sam­lag med
Infinita formeratt sätta påinfinitiv aktivPresens particippåsättandePerfekt participen påsatt + substantivett påsatt + substantivden/det/de påsatta + substantiv
sätta samman sätta samman el. (sällan) sammansätta ngt
Infinita formeratt sätta sammaninfinitiv aktivPresens participsammansättandePerfekt participen sammansatt + substantivett sammansatt + substantivden/det/de sammansatta + substantiv
sätta sig placera sig i stol e.d.sjunka i­hop: ​huset har satt sig
Ordform(er)sätta sig
sätta sig före sätta sig före el. föresätta sig att göra ngt fast besluta sig att göra ngt
Infinita formeratt sätta sig föreinfinitiv aktiv
sätta till till­föra, berika med: ​sätta till el. tillsätta peppar i såsenan­vända: ​sätta till alla krafter
Infinita formeratt sätta tillinfinitiv aktivPresens participtillsättandePerfekt participen tillsatt + substantivett tillsatt + substantivden/det/de tillsatta + substantiv
sätta upp äv. iscen­sätta: ​sätta upp Hamlet
Infinita formeratt sätta uppinfinitiv aktivPresens participuppsättandePerfekt participen uppsatt + substantivett uppsatt + substantivden/det/de uppsatta + substantiv
sätta ut särsk. låta sluta att ta läke­medel
Infinita formeratt sätta utinfinitiv aktivPresens participutsättandePerfekt participen utsatt + substantivett utsatt + substantivden/det/de utsatta + substantiv
sätta åt ⟨vard.⟩ sätta dit
Infinita formeratt sätta åtinfinitiv aktivPresens participåtsättandePerfekt participen åtsatt + substantivett åtsatt + substantivden/det/de åtsatta + substantiv