SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ta
ta el. åld. taga verb tog, tagit, tagen taget tagna, pres. tar el. åld. tager, imper. ta el. åld. tag ta en kaka till!; ​ta inte på före­målen!; ​ta ett kort; ​resan tog tre timmar; ​ta och (göra ngt) sätta i­gång och
Finita former
tar (tager)presens aktiv
tas (tages)presens passiv
togpreteritum aktiv
togspreteritum passiv
ta (tag)imperativ aktiv
Infinita former
att ta (taga)infinitiv aktiv
att tas (tagas)infinitiv passiv
har/hade tagitsupinum aktiv
har/hade tagitssupinum passiv
Presens particip
tagande
Perfekt particip
en tagen + substantiv
ett taget + substantiv
den/det/de tagna + substantiv
den tagne + maskulint substantiv
ta av av­lägsnaändra färd­riktning: ​ta av till höger i nästa korsning!
Infinita formeratt ta avinfinitiv aktivPresens participavtagandePerfekt participen avtagen + substantivett avtaget + substantivden/det/de avtagna + substantivden avtagne + maskulint substantiv
ta efter försöka likna i upp­trädandet
Infinita formeratt ta efterinfinitiv aktivPresens participeftertagandePerfekt participen eftertagen + substantivett eftertaget + substantivden/det/de eftertagna + substantivden eftertagne + maskulint substantiv
ta emot acceptera att få; väl­komna: ​ta emot el. motta ngn/ngthindra, vara i vägen; vara svårt: ​det tog emot att be om ur­säkt
Infinita formeratt ta emotinfinitiv aktivPresens participemottagandePerfekt participen emottagen + substantivett emottaget + substantivden/det/de emottagna + substantivden emottagne + maskulint substantiv
ta fram äv. ut­arbeta, skapa: ​ta fram en ny modell
Infinita formeratt ta framinfinitiv aktivPresens participframtagandePerfekt participen framtagen + substantivett framtaget + substantivden/det/de framtagna + substantivden framtagne + maskulint substantiv
ta för sig förse sig; bildl. hålla sig framme
Infinita formeratt ta för siginfinitiv aktiv
ta i an­stränga sig; an­vända kraftiga medel: ​han hade inte behövt ta i så mycket även om han blev argöka i styrka: ​vinden började ta i
Infinita formeratt ta iinfinitiv aktivPresens participitagandePerfekt participen itagen + substantivett itaget + substantivden/det/de itagna + substantivden itagne + maskulint substantiv
ta ifrån ta i­från el. frånta ngn ngt
Infinita formeratt ta ifråninfinitiv aktivPresens participifråntagandePerfekt participen ifråntagen + substantivett ifråntaget + substantivden/det/de ifråntagna + substantivden ifråntagne + maskulint substantiv
ta igen sig koppla av, vila
Infinita formeratt ta igen siginfinitiv aktiv
ta in lägga in; acceptera sökande till ut­bildning e.d.: ​han togs in el. (sällan) in­togs på sjuk­husöver­natta: ​ta in på hotellhämta in del av för­språng⟨vard.⟩ acceptera, förstå
Infinita formeratt ta ininfinitiv aktivPresens participintagandePerfekt participen intagen + substantivett intaget + substantivden/det/de intagna + substantivden intagne + maskulint substantiv
ta itu ta i­tu med ngt börja ägna sig åt ngt
Infinita formeratt ta ituinfinitiv aktivPresens participitutagandePerfekt participen itutagen + substantivett itutaget + substantivden/det/de itutagna + substantivden itutagne + maskulint substantiv
ta med ta med el. (sällan) medta ngn/ngt
Infinita formeratt ta medinfinitiv aktivPresens participmedtagandePerfekt participen medtagen + substantivett medtaget + substantivden/det/de medtagna + substantivden medtagne + maskulint substantiv
ta ner flytta till lägre nivåminska: ​ta ner kostnadernabedöma hårthindra att spela en fram­trädande roll
Infinita formeratt ta nerinfinitiv aktivPresens participnertagandePerfekt participen nertagen + substantivett nertaget + substantivden/det/de nertagna + substantivden nertagne + maskulint substantiv
ta på ta på kläderna
Infinita formeratt ta påinfinitiv aktivPresens particippåtagandePerfekt participen påtagen + substantivett påtaget + substantivden/det/de påtagna + substantivden påtagne + maskulint substantiv
ta på sig klä sigta på sig el. påta sig an­svaret
Infinita formeratt ta på siginfinitiv aktiv
ta sig känna med handen: ​han tog sig för bröstetförse sig med: ​ta dig en kaka till!färdas: ​man tar sig från Stock­holm till Upp­sala på 40 minuterbli bättre; bli starkare: ​elden ville inte ta sig
Ordform(er)ta sig
ta sig för göra
Infinita formeratt ta sig förinfinitiv aktiv
ta sig före ta sig ngt före el. företa sig ngt göra ngt
Infinita formeratt ta sig föreinfinitiv aktiv
ta sig samman behärska sig, samla sig
Infinita formeratt ta sig sammaninfinitiv aktiv
ta sig till vad ska jag ta mig till? vad ska jag göra? uttr. för bekymmer el. förtvivlan
Infinita formeratt ta sig tillinfinitiv aktiv
ta till öka: ​vinden tog till el. till­tog (i styrka)börja med ngt: ​folk­massan tog till att sjunga
Infinita formeratt ta tillinfinitiv aktivPresens participtilltagandePerfekt participen tilltagen + substantivett tilltaget + substantivden/det/de tilltagna + substantivden tilltagne + maskulint substantiv
ta upp in­leda; behandla: ​ta upp el. uppta förhandlingar; ​han tar upp en viktig fråga i bokenta i an­språk: ​ta upp el. uppta ngns tidan­ta, acceptera: ​ta upp el. uppta en ny med­lem i klubbensamla in: ​ta upp beställningarta illa upp bli förnärmad
Infinita formeratt ta uppinfinitiv aktivPresens participupptagandePerfekt participen upptagen + substantivett upptaget + substantivden/det/de upptagna + substantivden upptagne + maskulint substantiv
ta ut ta ut inne­stående bank­medelvälja viss upp­ställning: ​ta ut lagetanalysera fram: ​ta ut sats­delarlåta få full om­fattning: ​ta ut stegen ordentligt
Infinita formeratt ta utinfinitiv aktivPresens participuttagandePerfekt participen uttagen + substantivett uttaget + substantivden/det/de uttagna + substantivden uttagne + maskulint substantiv
ta ut sig tömma ut alla sina krafter
Infinita formeratt ta ut siginfinitiv aktiv
ta vid ut­göra fort­sättning; över­ta an­svaret för verksamhet: ​mils­vida skogar tar vid el. vidtar norr om byn; ​när styrelsen hade suttit i 20 år fick de yngre ta vid
Infinita formeratt ta vidinfinitiv aktivPresens participvidtagandePerfekt participen vidtagen + substantivett vidtaget + substantivden/det/de vidtagna + substantivden vidtagne + maskulint substantiv
ta åt vad tog det åt henne? var­för reagerade hon så häftigt?
Infinita formeratt ta åtinfinitiv aktivPresens participåttagandePerfekt participen åttagen + substantivett åttaget + substantivden/det/de åttagna + substantivden åttagne + maskulint substantiv
ta åt sig till­skriva sig: ​ta åt sig hela äranbli förnärmad: ​hon hade inte behövt ta åt sig så
Infinita formeratt ta åt siginfinitiv aktiv
ta över barnen fick ta över el. överta gården
Infinita formeratt ta överinfinitiv aktivPresens participövertagandePerfekt participen övertagen + substantivett övertaget + substantivden/det/de övertagna + substantivden övertagne + maskulint substantiv