SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dag substantiv ~en vard. dan, åld. genitiv ~sens, plur. ~ar vard. dar, åld. genitiv plur. ~a dag·en1dygnets ljusa del särsk. med ton­vikt på egenskapen att vara den del av dygnet när de flesta är vakna och verksamma; vanligen med ngt o­bestämda gränser tid.JFRcohyponymnattcohyponymmorgon 1cohyponymkväll dagrumbörja dagen med en portion grötpå dagarna är det mycket folk i centrumhan arbetar natt och dagTräffas NN? – Nej, hon har gått för dagenhan ringer sin gamla mamma en gång om dagenibl. exaktaretiden mellan solens upp- och ned­gång dagsljuspå våren blir dagarna längrevid nord­polen är dagen ett halvt år långäv. bildligt om ny, positiv utvecklings­fas e.d.en ny dag grydde för kulturen(i) dag, (om/på/under) dagen, dagen (för ngt), (en gång) om dagendagarna i ändahela dagarnahon sitter dagarna i ända med fond­förvaltare och börssiffror dagens (rätt)billig restaurangrätt som kan beställas mitt på dageni dagens in­gick sallad, bröd och kaffe dagsens sanningsesanning god dag relativt formell hälsningsfras när man möts (i första hand) under dygnets ljusa delgod dag, vad roligt att se dig! göra natt till dagsenatt klart som dagenseklar 1 natt och dagsenatt se dagens ljusse1ljus 1 som natt och dagsenatt ta dagen som den kommer leva utan att bekymra sig för fram­tidenmedan han planerar allt i minsta detalj tar hon mer dagen som den kommer till ljusan dagtill fullt dags­ljusfesten höll på till ljusan dag vacker som en dagsevacker 1 sedan 800-taletrunsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)runform takaR (plur.), fornsv. dagher; gemens. germ. ord, trol. urspr. ’varm tid’ 2tids­period från en mid­natt till nästa som an­vänds för att an­ge läge i tiden tid.JFRcohyponymdygn dagbladdagbokgårdagmorgondagdagen efterdagen där­påprotokollet var klart redan nästa dagen av de första dagarna i augustiskott­året har 366 dagarräkningen betalas in­om 30 dagarvi ses om fjor­ton dagarvi räknar dagarna tills du kommer hemsärsk. i fråga om egenskapen att in­gå i viss namn­given el. numrerad följdveckodagår, månad och dagVad är det för dag i dag? ― Fredagen den niondeäv. om den tids­period då viss åter­kommande el. till­fällig händelse etc. äger rumarbetsdagavresedagböndaghelgdagkulturdagolycksdagtemadagvilodagBarnens dagNN hade en lyckad dagen svart dag för svensk is­hockeyen jäktig dag på jobbeti plur. äv. om längre tids­period e.d. (i vissa ut­tryck)i våra dagar dubbel­arbetar många småbarns­föräldrarhan flängde runt på scenen som i forn­stora dagarallt var nästan som i forna dagartankarna går till flydda dagaralla helgons daghelg­dag firad till minne av alla helgoni Sverige som gravsmyckningsdag första lördagen i novemberalla hjärtans dag dag när man gärna visar att man tycker om var­andraden 14 februaripå alla hjärtans dag gav de all­tid var­andra rosor blomman för dagense1blomma 1 dag för dagdag efter dag utan uppe­hållofta med tanke på informationsflödeför många aktie­ägare är det en själv­klar sak att följa ut­vecklingen av aktie­portföljen dag för dag dag ut och dag invarje dag under en lång tidhan satt i biblioteket och pluggade dag ut och dag in dagen dden dag (6 juni 1944) under an­dra världs­kriget då de allierade land­steg i Normandiedagen till ärasom manifestation av dagens betydelsedagen till ära var han upp­klädd i kostym och vit skjorta dan före dan dagen före jul­aftonjul­marknaden började i november och höll på till dan före dan ○ äv. all­männare dagen före stor begivenhetdan före dan hade spänningen stigit ordentligt in­för den stundande melodi­festivalen den dagen den sorgen det bekymret tar vi när det blir akutde hade inte sparat många slantar till pensionen utan tänkte den dagen den sorgen domens dagyttersta dagenurspr. bibl.en vacker dagngn gångnär man minst anar dethan var över­tygad om att hans artistiska genom­brott skulle komma en vacker dag endera dagenngn av de närmaste dagarnaHD väntas fatta beslut en­dera dagen fars daghögtids­dag när alla fäder hyllasandra söndagen i novemberde upp­vaktade sin pappa med en blomma och fem triss­lotter på fars dag fånga dagenut­nyttja livets möjligheterha sett sina bästa dagarha passerat sin höjd­punkti fråga om (lämplig) ålder, ställning, kvalitet e. d.det gamla hotellet har sett sina bästa dagar, men bär fort­farande spår av en svunnen glans Heliga trefaldighets dagförsta sön­dagen efter pingst­helgeni dagarna 1in­om korthan har sökt jobb som program­ledare och ska få besked i dagarna 2helt nyligeni dagarna har hon lämnat in sitt första långfilmsmanus till Filminstitutet i ngns krafts dagar när ngn var ung och starki sin krafts dagar älskade han att gå runt på Stock­holms gator i sin glans dagarnär ngn var som bästi sin glans dagar var hon världs­etta i tennis (idag) åtta dagardrygt en vecka efter tid­punkten i­frågadå ses vi i­dag åtta dagar! inte kunna nämnas på samma dagöverhuvud­taget inte kunna jäm­förasp.g.a. alltför stor (kvalitets)skillnadi av­seende på talang kan de två författarna inte nämnas på samma dag leva för dagenleva utan om­sorg för fram­tidenen del människor lever för dagen, medan an­dra vill planera sin fram­tid in i minsta detalj leva livets glada dagarleva ett bekymmers­löst och trevligt livefter en lång karriär som film­stjärna lever hon livets glada dagar på franska Rivieran menlösa barns dagvärn­lösa barns dagåld.hon är född på men­lösa barns dag vilket an­dra gärna kommenterar mors daghögtids­dag när alla mödrar hyllassista söndagen i maji Sverige firades mors dag första gången år 1919 ngns dagar är räknadengn har inte lång tid kvar att levahon hade ett allvarligt hjärt­fel och visste att hennes dagar var räknade ngns dagars upphovseupphov på gamla/äldre da(ga)rnär man blivit gammalhon har börjat måla på äldre dar på mången god dag på mycket längede är de bästa fri­idrottarna vi har haft på mången god dag på år och dag/darseår Rom byggdes inte på en dagett stort arbete kräver lång tidRom byggdes inte på en dag och det gör heller inte en ny världs­ordning eller EU räkenskapens dagdome­dagenenl. kristen trohon är till­freds med sina gärningar och räds inte räkenskapens dag röd daghelg­dagannan­dag pingst är inte längre en röd dag Sista Dagars Heligamormonernasluta sina dagarhon slutade sina dagar på hospis ○ äv. all­männaredet medel­tida slottet slutade sina dagar som hotell svenska flaggans dagSveriges national­dagden 6 junisvenska flaggans dag firades första gången år 1916 ta ngn av dagaberöva ngn livetngt högt.hon har redan tagit 26 människor av daga i sina böcker (vad/var/varför) i all sin daruttr. för häpnad, förargelse m. m.vard.var i all sin dar har du varit någon­stans?; men var­för i all sin dar har du inte sagt något? var dag har nog av sin (egen) plågaman ska inte tänka på an­dra bekymmer än dem som för till­fället är aktuellaurspr. bibl.han försöker ta ett ögon­blick i sänder och tänker att var dag har nog av sin egen plåga var fjortonde dagvar­annan veckahon går till en massör var fjor­tonde dag vara dagen eftervara trött efter festande (med alkohol­förtäring) dagen innanhan var dagen efter och kom sent till jobbet med röd­sprängda ögon vredens dagdome­dagenurspr. bibl.värnlösa barns dagdag som firas till å­minnelse av de barna­mord som enligt Nya testamentet ut­fördes i sam­band med Jesu födelseden 28 december; tidigare med namnet ”menlösa barns dag”yttersta dagendome­dagenurspr. bibl.sedan 800-taletrunsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)3knappast plur. (öppet) läge där ngt kan synas i mots. till det som är täckt (av jord); särsk. om berg ovan jord geogr.berg i dageni dagen, i ADJ dagkomma/gå i dagenvisa sigför den geologiskt intresserade är dalen speciellt givande då berg­grunden på flera ställen går i dagen; nya bevis som kommit i dagen styrker miss­tankarna mot den å­talade ligga i öppen dagvara uppenbarfilmens referenser till gamla klassiker ligger i öppen dag lägga i dagenvisaden senaste cancer­forskningen har lagt ny kunskap i dagen vara ngn upp i dagenvara all­deles lik ngnderas äldsta dotter är sin mor upp i dagen sedan 1706Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att de var livet.Stig Johansson, ur Den kapsejsade himlen (1984), anv. som motto till Kjell-Olof Feldts bok om sin tid som finansminister (Alla dessa dagar, 1991)