publicerad: 2021  
betydelse betydelsen betydelser
be·tyd·els·en
substantiv
bety´delse
1 tanke­mässigt inne­håll (hos visst ut­tryck) språkligt el. mot­svarande
bibetydelse; grundbetydelse; specialbetydelse
betydelsen (av/hos något)
betydelsen (av något)
betydelsen (hos något)
bok­stavlig betydelse; egentlig betydelse; bildlig betydelse; jag an­vänder ordet i dess ur­sprungliga betydelse; samma form men olika betydelser
äv. om under­liggande inne­håll
symbolisk betydelse
belagt sedan 1587
2 knappast plur. (viss) vikt som bi­dragande faktor i visst samman­hang, för viss person etc.
betydelsen (av någon/något/att+verb/sats)
betydelsen (av någon)
betydelsen (av något)
betydelsen (av sats)
betydelsen (av att+verb)
stor betydelse; under­ordnad betydelse; ha betydelse; sakna betydelse; sam­tiden in­såg inte betydelsen av hans forskning; en person av stor betydelse för sitt land
belagt sedan 1719